Pierwsza sesja nowej Rady Gminy

2 grudnia 2010 | admin

Wybrani w dniu 21 listopada 2010 roku radni do Rady Gminy Opatowiec w dniu dzisiejszym  tj. 02 grudnia 2010 roku złożyli ślubowanie podczas  pierwszej Sesji Rady Gminy. Pierwszą Sesję Rady Gminy zwołał i otworzył Przewodniczący poprzedniej kadencji Pan Andrzej Malec. Również jako radny senior  poprowadził Sesję do czasu wyboru  nowego Przewodniczącego. W pierwszej kolejności Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej  Pani Danuta Kasza  dokonała wręczenia zaświadczeń nowo wybranym radnym. Następnie Pan Andrzej Malec odczytał rotę ślubowania  a radni obecni na Sesji kolejno poprzez wypowiedzenie słowa „ślubuję” składali ślubowanie. Ślubowanie złożyło 14 radnych, 1 radna nieobecna na dzisiejszej Sesji złoży ślubowanie na pierwszej Sesji na której będzie obecna.Po dokonaniu aktu ślubowania Rada Gminy wybrała ze swego Grona Przewodniczącego Rady Gminy. Funkcje Przewodniczącego Rady w okresie kadencji 2010-2014 pełnił będzie Pan  Michał Szczerba. Po wyborze nowy Przewodniczący przejął prowadzenie Sesji Rady Gminy. Do porządku wprowadzono punkt wyboru Komisji Stałych Rady. Zostały wybrane 4 komisje w następujących składach;

Rewizyjną  w składzie:

1. Kociński Jarosław
2. Nowak Tomasz
3. Zborowska Jolanta

Komisję Budżetową i infrastruktury gminy w składzie:

1. Domoń Dorota
2. Gruszka Marian
3. Kański Rafał
4. Kociński Jarosław
5. Kryca Henryk
6. Krypciak Andrzej
7. Nowak Tomasz
8. Sojka Jan
9. Walczak Stanisław

Komisję do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i działalności samorządowej w składzie:

1. Bugajski Zbigniew
2. Kopeć Jan
3. Kryca Henryk
4. Krypciak Andrzej
5. Malec Andrzej
6. Porębski Jarosław
7. Sojka Jan
8. Walczak Stanisław

Komisję do spraw oświaty, kultury, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego w składzie:

1. Bugajski Zbigniew
2. Domoń Dorota
3. Gruszka Marian
4. Kański Rafał
5. Kopeć Jan
6. Malec Andrzej
7. Porębski Jarosław
8. Zborowska Jolanta

Po wyborze Komisji Przewodniczący zamknął Sesję Rady Gminy  i postawił wniosek o zwołanie II Sesji Rady  z następującym porządkiem obrad:

  • wręczenie  nowo wybranemu Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze.
  • złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.

Sesja odbyła się po 30 minutowej przerwie.

Zgodnie z porządkiem obrad : Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Danuta Kasza wręczyła  nowo wybranemu Wójtowi Gminy zaświadczenie o wyborze.

Następnie Wójt Gminy Pan Sławomir Kowalczyk złożył ślubowanie. Od dnia 2 grudnia 2010 roku pełni funkcje Wójta Gminy Opatowiec. Zamknięcia obrad Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba

Radni Gminy:

1. Michał Szczerba – przewodniczący
2. Marian Gruszka – wiceprzewodniczący
3. Jan Kopeć – wiceprzewodniczący
4. Dorota Domoń
5. Jolanta Zborowska
6. Andrzej Krypciak
7. Henryk Kryca
8. Zbigniew Bugajski
9. Jarosław Kociński
10. Rafał Kański
11. Jarosław Porębski
12. Stanisław Walczak
13. Jan Sojka
14. Andrzej Malec
15. Tomasz Nowak