Sesja Rady Gminy

21 stycznia 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2011 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 29.12.2010r.
4.Informacja o działaniach powiatu kazimierskiego w zakresie budowy, remontu i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Opatowiec.
5.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Opatowiec.
6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Opatowiec.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Służby Zdrowia w Opatowcu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy
w Opatowcu z dnia 30.12.2002r. w sprawie Statutu Gminy Opatowiec.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XII/62/2007 z dnia
23 listopada 2007r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej
– Ośrodek Zdrowia w Opatowcu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok”.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
12.Sprawy różne.
13.Zapytania i interpelacje.
14.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec
Michał Szczerba