W rocznicę września

5 września 2011 | admin

W rocznicę września

Wśród mieszkańców gmi­ny Opatowiec żywa jest pamięć o dziejach walk żołnierza polskiego we wrześniu 1939 roku na polach Ksan, Kociny i Mistrzowic.W dniu 4 września 2011roku w Ksanach pod pomnikiem żołnierza września, legionisty i partyzanta BCh. odbyła się Msza Polowa, którą koncelebrował ks. Marek Małczęć z Parafii Św.Mikołaja ze Starego Korczyna. Po mszy Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec oraz Michał Szczerba Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu w imieniu mieszkańców gminy złożyli pod pomnikiem wiązankę kwiatów i zapalili symboliczny znicz. Na uroczystości licznie zgromadzili się kombatanci,goście,mieszkańcy okolicznych miejscowości, sołtys wsi  Ksany Jarosław Szumilas oraz radny  Rady Gminy w Opatowcu Zbigniew Bugajski.

A oto jak kpt. Antoni Gibliński, obecnie mieszkaniec Katowic, po latach zapamiętał przebieg   tych   walk.

8 września 1939 r. rano około godz. 8 wszedł do Ksan II Batalion 11pp pod dowództwem mjr. Stanisława Korolusa. Straż      przednią     II     batalionu przywitali Niemcy  ogniem   z karabinów maszynowych. Na rozkaz dowódcy 11 pp płk. dypl. Henryka Gorgonia II batalion rozwinął natarcie, w wyniku którego odrzucono Niemców ze wsi Kocina. Batalion zajął stanowiska obronne na zachodnim kraju wsi. Natomiast III batalion mjr. Ćwiękalskiego zajął stanowiska na wzgórzu wsi Kocina. II Dywizjon PAL skierowany został do wsi Senisławice, aby z tamtejszych stanowisk udzielać wsparcia ognio­wego obu batalionom 11 pp.W czasie  boju sztab pułku znajdował się w przysiółku Góry. Wkrótce po zajęciu stanowisk, przez III Batalion na przedpolu jego ukazały się czołgi niemieckie, które zostały odparte ogniem z armatek przeciwpancernych batalionu. Nowy zagon czołgów ze wsi Krzczonów zaatakował miejsce postoju dowódcy II pp płk. Gorgonia i jego sztabu. Czołgi zostały powstrzymane  ogniem  broni   przeciwpancernej  przez pluton ochrony. Przez 5 godzin Niem­cy atakowali pozycje II batalio­nu . kolumnami czołgów w miejscowości Kocina. Później skie­rowali nawałę ognia artyleryj­skiego na Kocinę. Wieś zaczęła płonąć. Pod naporem ognia i natarcia kolumn czołgowych II batalion wycofał się do wsi Ksany, gdzie zajął  pozycje opóźniania. Atakowany przez czołgi i piechotę niemiecką trzymał się dzielnie przez kilka godzin   unieruchamiając   ogniem armatek niemieckie czołgi, a zaporami ogniowymi karabinów maszynowych doprowadził do załamania się natarcia nieprzy­jaciela. We wczesnych godzinach popołudniowych sąsiedni bata­lion CKM został zepchnięty ze swych stanowisk, na południo­wy zachód, od wsi Mistrzowice. Niemcy wyszli na tyły pozycji l1 pp. Dzięki odwadze wszyst­kich żołnierzy tego pułku, sta­nowiska obronne utrzymane by­ły do późnej nocy, co zapewni­ło ‚ bezpieczną przeprawę od­działów Armii Kraków przez Wisłę w rejonie Nowego Korczyna. 8 września po całodzien­nym boju 11 pp wycofał się pod osłoną I batalionu kpt. Ciepieli. W bitwie pod Ksanami pole­gło 32 żołnierzy, których mie­szkańcy pochowali na miejscu stoczonych walk, a były to po­la Ksan, Kociny, Mistrzowic i Senisławic. Bohaterską śmierć ponieśli m.in: por. Jan Kluczkowski,    por.    Jan      Żurawski, ppor. Stanisław Wojciechowski, plut podchor. Jan Żak oraz 28 podoficerów  i szeregowców.

Pod koniec czerwca 1943 roku z inicjatywy Fran­ciszka Parlaka, nauczyciela a zarazem por. BCh i por. Wła­dysława Gabaja „Igiel” komen­danta Obwodu LSB Pińczów, znanym i bezimiennym żoł­nierzom zorganizowano uroczy­sty pogrzeb. Miejscowi stolarze przygotowali 32 trumny. Każdą z   nich  wieziono   na  oddzielnym wozie. Kondukt ruszył z Ksan, poprzez Chwalibogowice do Sta­rego Korczyna. Tam przed ko­ściołem proboszcz Stefan Opara odprawił mszę św. i żałob­ne egzekwie. Po czym kondukt żałobny przeszedł na wzgórze Czarkowy pod pomnik 1 puł­ku Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, z 22 września 1914 roku. Właśnie pod tym pomni­kiem pochowano uroczyście żoł­nierzy 11 pułku piechoty z Gór Tarnowskich. Dziś po latach, we wsi Ksany na teranie gminy Opatowiec stoi pom­nik żołnierza września, legioni­sty i partyzanta BCh.

/skorzystano z opracowania Henryka Szopy/