Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

17 października 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się 20 października 2011 roku (czwartek) o godz. 1100  (zmiana z godz:13:00) w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:

1.Otwarcie.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 września 2011r.

4.Informacja o złożonych pismach przez:

-Najwyższą Izbę Kontroli, Delegatura w Kielcach,

-NEOKHAN Sp.zo.o. ODSZKODOWANIA,WINDYKACJA,WIERZYTELNOŚCI Kraków

5. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2011 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011 – 2024.

8.Sprawy różne.

9.Zapytania i interpretacje.

10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba