Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

14 listopada 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się 18 listopada 2011 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 20 października 2011r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Opatowiec i jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilno-prawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu PROW 2007-2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec dla trasy GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 700/8,4MPa z towarzyszącą infrastrukturą i pasem technicznej ochrony.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec zatwierdzonego uchwałą nr II/25/02 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30.12.2002r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok na terenie Gminy Opatowiec.
 15. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Opatowiec.
 17. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Rzędowie.
 18. Sprawy różne.
 19. Zapytania i interpelacje.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba