Szkoła przyjacielem ucznia

18 listopada 2011 | admin

Szkoła przyjacielem ucznia

Szkoła przyjacielem ucznia

- program współfinansowany z funduszy unijnych

           Gmina  Opatowiec reprezentowana przez Pana Sławomira Kowalczyka  - Wójta Gminy pozyskała środki unijne w kwocie 58.126,00 zł  w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt: „Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w gminie Opatowiec”. Program  stanowi 100% dofinansowania ze środków unijnych.

Działanie projektu polega  na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z grup   o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych  w Szkole Podstawowej w Opatowcu i Szkole Podstawowej w Krzczonowie w okresie   od 1 września 2011roku  do 22 czerwca 2012 roku.

 

Zadania projektu:

  • Doposażenie szkolnej bazy dydaktycznejzakupiono pomoce dydaktyczne dla klas I – III objętych programem indywidualizacji w roku szkolnym 2011/2012. na kwotę 21.421,00 zł. Zakupione wyposażenie jest  zgodne z potrzebami uczniów i uczennic, a ich dostępność i dystrybucja w projekcie  mają charakter równości szans kobiet  i mężczyzn. Do obu szkół zostały zakupione m.in. plansze , tablice i książki  edukacyjne z zakresu edukacji matematycznej oraz materiały pozwalające zmniejszyć specyficzne problemy w czytaniu i pisaniu. Obie szkoły doposażyły swoją  bazę dydaktyczną w specjalistyczny sprzęt   (m.in. oprogramowanie specjalistyczne , pakiety do diagnozy dysfunkcji problemu w czytaniu i pisaniu i trudności  w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych, a także dodatkowo maty, plansze, układanki, materiały glottodydaktyczne i figury porównawcze).Za kwotę 4.145,00 zł. zakupiono kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i 3 szafy na pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Opatowcu.
  • Organizacja zajęć dodatkowych – zajęcia pozalekcyjne w  okresie od  września 2011 r. do czerwca 2012 r. objeły obie szkoły podstawowe w gminie Opatowiec  w klasach I – III i realizowany jest  program indywidualizacji nauczania na podstawie opracowanych przez zespól nauczycieli  promujących niestereotypowe postrzeganie roli kobiety i mężczyzny. Nasze działania w ramach projektu objeło 46 dzieci  (w tym 23 dziewczynki) podzielone na 3 grupy w każdej ze szkół:
  1.  każda ze szkół zrealizowała już po 24 godziny zajęć pozalekcyjnych dla dzieci        ze  specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym zagrożone ryzykiem dysleksji .
  2. w każdej ze szkół zrealizowano po 21 godzin zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych .
  3. w Szkole Podstawowej w Opatowcu zajęcia pozalekcyjne prowadzą następujący nauczyciele: Kinga Maj, Irena Kłos, Wiesław Tomal, a w Szkole Podstawowej   w Krzczonowie: Teresa Plucińska i Kazimiera Widłak.

Projekt w części merytorycznej został przygotowany przez Radosława Fitka.

     Koordynator projektu: Anna Klimaszewska-Luty  Skarbnik Gminy