Stypendia i zasiłki szkolne 2011/12 rozdzielone

22 listopada 2011 | admin

Stypendia i zasiłki szkolne 2011/12

rozdzielone

     Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Opatowiec – Pana Sławomira Kowalczyka na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2011r. pozytywnie zaopiniowała 52 wnioski stypendialne  i 3 wnioski o zasiłek szkolny (losowy) dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatowiec.Mając do dyspozycji pierwszą transze funduszy stypendialnych na okres wrzesień – grudzień 2011roku w kwocie 11.183,00 zł. dotacji rządowej i  2.237,00 zł. środków własnych Wójta Gminy,

Komisja przeznaczyła:
- 12.760,00 zł. na stypendia szkolne,
- 660,00 zł. na zasiłki szkolne.

Kierując się celem zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów, których dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 351 złotych, ustalono dwa progi dochodowe:

- do I progu dochodowego od  0 – 200 zł. zakwalifikowano 11 uczniów i przyznano

po 264,00 zł. stypendium dla każdego ucznia,

- do II progu dochodowego od  201 – 351 zł. zakwalifikowano 41 uczniów i przyznano

po 240,30 zł. stypendium dla każdego ucznia.

- dla 3 uczniów przyznano po 220,00 zł. na zasiłek szkolny (losowy).

Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych,  pomoc materialną o charakterze socjalnym

w formie stypendiów szkolnych przyznano od września do listopada 2011 roku.

Stypendia i zasiłki szkolne  wypłacone zostaną 14 grudnia 2011r. w kasie Urzędu Gminy   w Opatowcu.