Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

25 listopada 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się 30 listopada 2011 roku (środa) o godz. 13:00 (zmiana z godziny 9:00) w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 18 listopada 2011r.
4.Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Opatowiec.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Opatowiec i jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilno-prawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia stosownych działań pozwalających zabezpieczyć środki na poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach (hipoteka).
11.Sprawy różne.
12.Zapytania i interpelacje.
13.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba