INFORMACJA WÓJTA GMINY OPATOWIEC

3 stycznia 2012 | admin

Od dnia 1 stycznia 2012 roku  wchodzi w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  z dnia 1 lipca 2011 roku  (Dz. U. Nr 152 poz.897).
W związku z tym przedsiębiorca który zamierza zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi dokonać wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę, wypełniając obowiązujący wniosek. Dotychczasowe zezwolenia zachowują swoją ważność do 31.12.2012 roku. Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenia  na podstawie dotychczasowych uregulowań prawnych zobowiązani są do uzyskania wpisu do rejestracji regulowanej w  terminie do dnia 01 stycznia 2013 roku.