Kanalizacja w Krzczonowie oddana do użytku

20 stycznia 2012 | admin

W dniu 20 grudnia 2011 roku w Krzczonowie nastąpiło oddanie do użytku nowej sieci  sanitarnej  wraz z przykanalikami i przepompowniami. Zadanie to realizowane było  w latach 2006 – 2011. Całkowity koszt tej inwestycji planowany w budżecie na 2006 rok jako wydatek na wieloletnie programy inwestycyjne wynosił 7.800.000,00 zł. W roku 2006 na to zadanie wydatkowano kwotę 6.058,00 zł.  W sumie do 31.12.2009 roku wydatkowano kwotę 85.711,00 zł. Z uwagi na fakt, że budżet Gminy jest ograniczony, a wartość zadania przewyższała możliwości finansowe Gminy 28 maja 2009 roku złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Odnowa i Rozwój Wsi –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Gminie przyznano dofinansowanie  w wysokości 75 % kosztów netto, 25 % i podatek VAT stanowią środki własne Gminy. 22 marca 2010 roku  Gmina ogłosiła przetarg  na wykonanie  budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów. Wartość zamówienia  ustalona została na kwotę 5.940 451,21 zł netto co stanowiło 1.547.395,47 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie  kosztorysu inwestorskiego. Do przetargu zgłosiły swoje oferty 4 firmy. W wyniku oceny tych ofert na wykonawcę zadania wybrano Zakład Ogólnobudowlany i Inst. Elektrycznych Stanisław Kozieł, Orłów, który wykonanie zadania wycenił na kwotę  2 314 340,00 złotych brutto. Po podpisaniu umowy wykonawca przystąpił do realizacji inwestycji. Zadanie to stanowiło jedną z największych inwestycji w Gminie i jak się później okazało jedną z najtrudniejszych. Kłopoty z wykonawcą, brak jego płynności finansowej a tym samym możliwości terminowej realizacji  zadania spowodowały wstrzymanie  prac na wiele miesięcy. Gmina stanęła przed bardzo trudnym wyborem. Albo przerwanie realizacji zadania i kontynuacja przez innego wykonawcę wyłonionego w ponownym przetargu albo poszukiwanie innych dróg rozwiązań które nie spowodowałyby zwiększenia wydatków. Gdyby nastąpiło podrożenie  inwestycji Gmina musiałaby różnicę dopłacić z własnych środków bowiem kwota przyznanego dofinansowania pozostałaby na pierwotnym poziomie. Liczne konsultacje prawne i uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego pozwoliły na pozytywne rozwiązanie tej sprawy i choć z opóźnieniem ale inwestycję mogliśmy kontynuować. 1 grudnia 2011 roku podwykonawca działający na podstawie umowy  z wykonawcą zgłosił zakończenie zadania. Fakt ten potwierdził Inspektor Nadzoru.

Długość wybudowanej sieci  kanalizacyjnej wynosi 6 392 mb. Do sieci ma możliwość podłączenia się 111 gospodarstw. Z  wykonanej inwestycji wynikają korzyści, których nie sposób przecenić. Przede wszystkim mieszkańcy uzyskali możliwość podłączenia  się do nowoczesnej sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu poprawi się jakość ich życia i jakość funkcjonowania ich gospodarstw domowych. W trakcie realizacji robót zostały odtworzone drogi gminne wraz poboczami z czego  3 odcinki dróg w asfalcie łącznej długości ok. 1 kilometra.

Gmina Opatowiec współfinansowała w 2010 roku również inną inwestycję na terenie Krzczonowa, mianowicie modernizację drogi powiatowej wraz z chodnikami z Krzczonowa do skrzyżowania w Charbinowicach  . Inwestorem był Powiat Kazimierski, który uzyskał dofinansowanie na realizację zadania, wkład Gminy w budowę drogi wyniósł 293.260,00 zł.