Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

25 stycznia 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 1 lutego 2012 roku (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2011r.
4.Złożenie ślubowania przez Radnego.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Opatowiec.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2012 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VI/27/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
11.Sprawy różne.
12.Zapytania i interpelacje.
13.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba