Zebrania wiejskie – informacja

28 marca 2012 | admin

Mając na uwadze, że najlepszą formą konsultacji w gminie są konsultacje w postaci spotkań otwartych,  Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk w miesiącu lutym i marcu 2012 roku wspólnie z sołtysami zorganizował i przeprowadził spotkania z mieszkańcami we wszystkich sołectwach gminy. Na zebraniach wiejskich Wójt przekazał informacje mieszkańcom z zakresu zrealizowanych głównych działań w 2011 r. a także  z napotkanych problemów. Nakreślił zamierzenia i plany na najbliższą przyszłość m.in.
- remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Opatowcu,
- utworzenie przedszkola w Krzczonowie,
- zwiększenie starań w celu pozyskania jak najwięcej środków finansowych z funduszy Unijnych.

Wiele istotnych dla mieszkańców gminy decyzji zostało wypracowanych i skonsultowanych  na zebraniach wiejskich. Mieszkańcy chętnie w nich uczestniczyli, gdyż mieli świadomość, że w taki sposób mogą realnie wpłynąć na politykę finansową i inwestycyjną prowadzoną przez gminę.

Na zebraniach w poszczególnych sołectwach zebrane zostały informacje na temat potrzeb w zakresie inwestycji w infrastrukturę na bieżący rok.

Mieszkańcy zgłaszali priorytety do realizacji i tym samym wskazali najważniejsze dla nich inwestycje:
- remonty dróg gminnych, powiatowych i dojazdów do pól,
- udrożnienia rowów melioracyjnych,
- remonty świetlic,
- oświetlenia uliczne.
Kierując się zasadą sprawiedliwości i celowości z puli zgłoszonych potrzeb i pomysłów,a także w ramach posiadanych zasobów finansowych dokonany zostanie wybór wydatków inwestycyjnych i remontowych na obecny rok budżetowy, mający kluczowe znaczenie dla rozwoju i poprawy życia mieszkańców gminy.

Spotkania te pomogą w utrzymaniu wzajemnej dobrej relacji i zrozumienia między Urzędem Gminy i mieszkańcami gminy.

Wójt Gminy składa podziękowanie sołtysom za zorganizowanie , a mieszkańcom za udział w zebraniach.