Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie imprezy pn.”XIII Championat Koni Małopolskich”

11 maja 2012 | admin

OGŁOSZENIE

Gmina Opatowiec z siedzibą w Opatowcu, ul. Rynek 3 zaprasza do składania ofert na kompleksowe zorganizowanie  imprezy plenerowej pod nazwą „ XIII Championat Koni Małopolskich”. Impreza odbędzie się w dniu 8 lipca 2012 roku na terenie „Błonia” w Opatowcu.

Oferta powinna zawierać:

  1. opis proponowanych usług gastronomicznych i stanowisk handlowych.
  2. opis atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  3. opis  sposobu obsługi imprezy  w  zakresie  artystyczno – muzycznym ( konferansjerka, nagłośnienie, zespół muzyczny itp.),
  4. cenę organizacji imprezy,
  5. cenę za wydzierżawienie  terenu na czas Championatu oraz wyłączność  w zakresie usług świadczonych  podczas imprezy.

Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które przedstawią zaświadczenie o prowadzeniu  działalności.

Do oferty należy dołączyć referencje  potwierdzające wykonywanie  obsługi podobnych imprez.

 

Pisemne  oferty w zamkniętych kopertach z napisem „XIII Championat Koni Małopolskich” – należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Opatowiec, 28-520 Opatowiec, ul. Rynek 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2012 roku do godz. 15:00

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu  16 maja 2012 roku.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia  niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod numerem Tel.41 3518052, fax 413518034, e-mail: ugopatowiec@wp.pl. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest  Sekretarz Gminy Bożena Zbertek.


Uwaga

  1. Koszty zużytej energii elektrycznej, ochrony stanowisk gastronomicznych i handlowych oraz ochrony imprez  kulturalno-rozrywkowych pokrywa oferent,
  2. oferent zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na zajmowanym terenie w trakcie imprezy i po jej zakończeniu.
  3. zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczania stoisk promocyjnych.