Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

11 czerwca 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 15 czerwca 2012 roku (piątek) o godz. 1300 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 23 maja 2012r
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za 2011 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za 2011 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samorządowego 7.Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
7.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2011 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Opatowiec.
11.Sprawy różne.
12.Zapytania i interpelacje.
13.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba