Szkolenie – „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach w ramach PO KL”

12 czerwca 2012 | admin

W dniu 8 czerwca 2012 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatowcu odbyło się szkolenie pt. „Praktyczne zastosowanie zasady równości płci w projektach społecznych  i edukacyjnych” prowadzone przez doradcę Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Panią Joannę Boduch -Paw.

Szkolenie skierowane było do wszystkich, którzy byli zainteresowani poszerzeniem wiedzy z tej tematyki, a przede wszystkim do osób obecnie realizujących projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  p.n. „Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”  w roku szkolnym 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Krzczonowie i  Zespole Szkół w Opatowcu.

W szkoleniu udział wzięło 25 osób w tym:
- 5 pracowników Urzędu Gminy w Opatowcu,
- 1 pracownik Instytucji Kultury w Opatowcu,
- 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej z Krzczonowa,
- 13 nauczycieli i 1 pracownik biurowy z Zespołu Szkól w Opatowcu.

Szkolenie miało na celu przekazanie podstawowej wiedzy związanej z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zarówno na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie jak i etapie ich  realizacji. Istotnym elementem szkolenia było wyjaśnienie tzw. „standardu minimum” niezbędnego do spełnienia przy realizacji projektów finansowanych ze środków UE. „Standard minimum” to wymóg spełnienia minimum dwóch kryteriów spośród sześciu, które pozwalają zakwalifikować wniosek do dalszej oceny projektu. W ubiegłych latach w województwie świętokrzyskim z powodu niespełnienia ww. standardu „minimum”, bardzo wiele projektów wnioskodawców zostało odrzuconych. Dotyczyło to szczególnie instytucji ubiegających się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenie oparte było na standardach europejskich, które dają gwarancję zdobycia rzetelnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i w sposób zrozumiały  zostały one przekazane uczestnikom szkolenia. Uzyskana wiedza będzie pomocna do właściwego i zgodnego ze standardami przygotowania wniosków, a następnie dobrym  zarządzaniem tymi projektami.
Zakres tematyczny szkolenia obejmował także pozyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu równości kobiet i mężczyzn, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz umiejętności praktycznego działania, niezbędnego do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz standardami europejskimi, osoby odpowiedzialne za realizację projektów muszą posiadać kompetencje oraz wiedzę merytoryczną z zakresu równości kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji na różnych polach swojej działalności.  Pozyskana wiedza na szkoleniu o zasadach równości kobiet i mężczyzn w projektach  PO KL,  z pewnością ułatwi realizacje jeszcze wielu  projektów  na terenie gminy Opatowiec i pozwoli uświadomić wielu uczestnikom, że brak w nich dyskryminacji ze względu na płeć.