Informacja dla mieszkańców Gminy Opatowiec o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie

2 października 2012 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec informuje o obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mających na celu dostosowanie obowiązujących przepisów w Polsce do przepisów, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Do 30 czerwca 2013 roku Gminy mają obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie. Mieszkańcy nie będą indywidualnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie gmina, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatowiec. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców naszej Gminy. W Gminie Opatowiec nowy system odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Wówczas właściciele nieruchomości będą wnosić na rzecz Gminy Opatowiec tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu mieszkańcy mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie umowy z przedsiębiorcą, posiadającym odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Opatowiec lub przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte samodzielnie przez mieszkańców z przedsiębiorcami muszą być rozwiązane do końca czerwca 2013 roku. (z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia).

Dzięki rozgraniczeniu ponoszonych opłat przez mieszkańców, na niższe za odpady segregowane, opłacać się będzie ich selekcja. Każdy mieszkaniec naszej Gminy będzie miał taką możliwość dzięki kompleksowemu systemowi selektywnej zbiórki, jak również organizacji punktów selektywnego zbierania odpadów. Gmina Opatowiec zobowiązana jest podjąć następujące działania w poszczególnych terminach:
Od 1 stycznia 2012 – gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Opatowiec. Od tego dnia Wójt nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń zobowiązani są do dnia 1 stycznia 2013 roku uzyskać wpis do rejestru.
Do 31 grudnia 2012 r. Rada Gminy Opatowiec ma obowiązek przyjąć nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec. Musi on być spójny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
Do 31 grudnia 2012 r. Rada Gminy Opatowiec zobowiązana jest podjąć następujące uchwały:
a) w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. (termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty);
c) w sprawie wzoru deklaracji, terminach i miejscu ich składania;

W tym okresie Urząd Gminy w Opatowcu rozpocznie kampanię informacyjną, mającą na celu zapoznanie Państwa z obowiązkami wynikającymi z podjętych uchwał.
Do 31 marca 2013 r. Gmina Opatowiec zobowiązana jest złożyć pierwsze sprawozdanie do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. z wdrażania nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Od 1 lipca 2013 roku zaczyna funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Wchodzą w życie uchwały Rady Gminy Opatowiec, Gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu Gmina Opatowiec rozstrzygnie przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i podpiszę umowę z wyłonionym w niniejszym przetargu przedsiębiorcę.

Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 r. znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne.
O wszystkich podejmowanych działaniach będą Państwo informowani na bieżąco.