Konkurs Plastyczny Baw się z nami nie z nałogami

5 października 2012 | admin

Wójt Gminy Opatowiec ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Opatowiec na plakat dotyczący profilaktyki uzależnień pn.„Baw się z nami nie z nałogami

§ 1

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Opatowiec.

§ 2

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów gminy Opatowiec szkodliwości uzależnień,zdrowego trybu życia , życia bez nałogów, popularyzację działań twórczych i poszerzenie wiedzy z zakresu równych technik plastycznych.

§ 3

1.Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowany i nie przedstawionymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznacznie ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
2.Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem,malarstwo na papierze, wydzieranka -do wyboru przez uczestnika konkursu.
3.Format prac plastycznych – A3.
4.Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie jedną pracę.
5.Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
6.Każda praca (na odwrocie) powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko autora,
b) adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym).

§ 4

1.Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, w składzie:
- przedstawiciel Wójta Gminy,
- przedstawiciel Gminnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego,
- nauczyciel plastyki Zespołu Szkół w Opatowcu,
- nauczyciel plastyki Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.
2.Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

§ 5

1.Termin i miejsce nadesłania prac: do 15 listopada 2012 r., Urząd Gminy w Opatowcu pokój nr 5.
2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Domu Kultury w Opatowcu, oraz na stronie internetowej www.opatowiec.pl.
3.Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca ,sześc miejsc zostanie wyróżnionych.
4.Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej osobiście lub telefonicznie.

§ 7

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do złożonych prac na następujących polach eksploatacji :druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używanie w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
2.Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych(Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.Nr 133 ,poz 833, z późn.zm.).
3.Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonych egzemplarzy prac
4.Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Urzędzie Gminy w Opatowcu pokój nr 5 tel.41/ 3518052.