Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

5 października 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 12 października 2012 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 13 września 2012r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Opatowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Opatowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/2012 z dn. 30.03.2012r.
w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony oraz udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/78/2011 z dn. 20.10.2011r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych.
11. Przedstawienie skargi na działalność Wójta.
12. Sprawy różne.
13. Zapytania i interpelacje.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba