Odwołany II Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

12 października 2012 | admin

Zarządzenie Nr 70-2012 Wójta Gminy Opatowiec w sprawie odwołania konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Informacja dla osób, które złożyły swoje oferty w konkursie


Opatowiec, dn.02.10.2012r.

WÓJT GMINY OPATOWIEC OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OPATOWCU

I.Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu.

1. Wymagania konieczne:

a) wykształcenie wyższe, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (zgodnie z rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – Dz. U. z dnia 8 października 2004 r., Nr 219, poz. 2224)
b) co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
e) znajomość ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych,
f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe.

a) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
b) umiejętność skutecznego komunikowania się,
c) znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym.

II. Zakres zadań wykonywanych na wyżej wymienionym stanowisku.

1. Kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
2. Organizacja pracy w Ośrodku, na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie pracy.
3. Sporządzanie wspólnie z pracownikami GOPS planu finansowego ośrodka pomocy społecznej.
4. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem Gminy i główną księgową GOPS.
5. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
6. Organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności socjalnej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb rejonu.
7. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników ośrodka, szkolenie pracowników nowozatrudnionych.
8. Kontrola spraw księgowych i kadrowo-płacowych.
9. Kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz ich pracy w terenie.
10.Podejmowanie decyzji z zakresu przyznania bądź odmowie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych na podstawie upoważnienia wydanego przez wójta Gminy.
11. Badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta.
12. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną przyznanym przez Radę Gminy na wykonanie zadań własnych i przekazanych jako dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych gminie.
13. Składanie corocznie Radzie Gminy sprawozdania z działalności ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
14. Przekazywanie do BIP informacji stanowiących informacje publiczna (zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej).
15. Współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym.
16. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.
17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Opatowiec.

III. Oferta.
Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zawierać:

a) kwestionariusz osobowy,
b) CV i list motywacyjny,
c) potwierdzone kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata i staż pracy,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
f) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika GOPS;
g) świadectwa pracy.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) termin: do dnia 16 października 2012 roku do godz. 13:00,

b) miejsce: Urząd Gminy w Opatowcu ul. Rynek 3 – sekretariat – pok. nr 2 – prosimy o dopisanie na zamkniętej kopercie słów „Konkurs na stanowisko – kierownik GOPS w Opatowcu”.

V. Dodatkowe informacje:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania konkursowego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Opatowcu (www.bip.gminy.com.pl/opatowiec),
3) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania konkursowego,
4) informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatowiec
5) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Konkurs na stanowisko Kierownika GOPS w Opatowcu (plik pdf do pobrania)

Regulamin Konkurs (plik pdf do pobrania)

I Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Rozstrzygnięcie I konkursu na stanowisko Kierownika GOPS w Opatowcu