Informacja w sprawie podziału gminy Opatowiec na okręgi wyborcze

31 października 2012 | admin

W dniu 12 października 2012 r. Rada Gminy Opatowiec podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Obowiązek dokonania ponownego podziału gmin na okręgi wyborcze wprowadzony został przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zmianami), które zakładają wybory do rad w gminach nie będących miastami na prawach powiatu w okręgach jednomandatowych. Zgodnie z art. 419 wymienionej ustawy podziału na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dokonuje rada gminy w formie uchwały.

Podział na okręgi wyborcze został dokonany w oparciu o jednolitą normę przedstawicielstwa będącą ilorazem liczby mieszkańców gminy i liczby radnych wybieranych do danej rady. Określając liczbę mieszkańców, uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonała podziału gminy na okręgi wyborcze, w przypadku gminy Opatowiec był to 30 września 2012 r.

Ostateczny podział gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze był przedmiotem dyskusji na sesji Rady Gminy w dniu 12 października 2012 r. i w dużej mierze radnym udało się zachować dotychczasowy utrwalony już wśród wyborców podział wprowadzony w 2002 roku, gwarantując jednocześnie zachowanie wymaganej przepisami prawa normy przedstawicielstwa.

Rady gmin zostały także zobligowane do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W tym zakresie utrwalono dotychczasowy podział na
3 obwody głosowania zachowując jednocześnie ich granice i siedziby.

Nowy podział Gminy Opatowiec na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru
Rady Gminy Opatowiec, obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych
na kadencję Rady w latach 2014 – 2018.

Przyjęty podział gminy na obwody głosowania będzie miał zastosowanie
do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia.

Numery okręgów wyborczych, ich granice oraz liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym przedstawia poniższe zestawienie:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

1

Sołectwo: Charbinowice

1

2

Sołectwo: Kamienna

1

3

Część sołectwa Kocina od nr 1 do 66 włącznie

1

4

Część sołectwa Kocina od nr 67

1

5

Część sołectwa Krzczonówod nr 1 do 87 włącznie

1

6

Część sołectwa Krzczonów od nr 88

1

7

Sołectwa: Rzemienowice, Trębaczów

1

8

Sołectwa: Chrustowice, Mistrzowice

1

9

Sołectwo: Ksany

1

10

Sołectwo: Podskale

1

11

Sołectwo: Opatowiec

1

12

Sołectwa: Chwalibogowice, Kraśniów, Senisławice

1

13

Sołectwa: Kęsów, Kobiela

1

14

Sołectwo: Rogów

1

15

Sołectwa: Ławy, Urzuty, Wyszogród

1

Wykaz stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Opatowiec ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych przedstawia tabela:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji wyborczej

1

Sołectwa:Charbinowice, Kamienna,Kocina, Krzczonów, Rzemienowice, Trębaczów

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie Krzczonów 41a, 28-520 Opatowiec

2

Sołectwa:Chrustowice, Mistrzowice, Ksany, Podskale, Opatowiec, Chwalibogowice, Kraśniów, Senisławice

Dom Kultury w Opatowcu

ul. Rynek 16

28-520 Opatowiec

3

Sołectwa:Kęsów, Kobiela, Rogów,Ławy, Urzuty, Wyszogród

Świetlica OSP w Rogowie, Rogów 54, 28-520 Opatowiec