Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy nauczyciela w punkcie przedszkolnym w Krzczonowie

7 listopada 2012 | admin

Wynik naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
NAUCZYCIEL/KA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły „WOJNARA” w Krzczonowie, realizującej projekt pn. „Magiczny świat malucha”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy:

nauczyciela w punkcie przedszkolnym w miejscowości Krzczonów, gmina Opatowiec

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę  na czas określony na podstawie ustawy Karta Nauczyciela od 01.12.2012 r. do 30.11.2013 r. z możliwością przedłużenia do 30.11.2014 r.

Czas pracy:  7:00 – 15:00 lub 9:00 – 17:00 –  zmianowo

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h, w tym 25 h dydaktycznych

I. Wymagania niezbędne:

 1. Pierwsza praca na stanowisku nauczyciela  - wymóg wynikający z projektu
 2. Posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach.

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół   i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.Nr50, poz. 400) kwalifikacje takie posiada osoba, która ukończyła:

a) studia wyższe na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) studia wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

c) studia wyższe na kierunku (specjalności) innym, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

d) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom lub

e) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub

f) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub

g) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

3. Niekaralność za przestępstwa umyślne oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. Obywatelstwo polskie,

5. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji,
 2. Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.
 3. Mile widziane umiejętności artystyczne, językowe

III. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy:

 1. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Punkcie Przedszkolnym, a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków   w trakcie zajęć organizowanych poza Punktem Przedszkolnym.
 2. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i rozpoznanie potrzeb i możliwości rozwojowych podopiecznych ,zachowując właściwą jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej
 1. Współpracowanie ze specjalistyczną kadrą świadczącą dzieciom pomoc pedagogiczno- psychologiczną i logopedyczną, oraz innymi wychowawcami pracującymi w punkcie przedszkolnym „Magicznego świata malucha”, nauczycielem j. angielskiego, nauczycielami rytmiki, plastyki i zespołem zarządzającym punktem przedszkolnym.
 1. Dbanie o warsztat pracy i estetykę pomieszczeń.
 2. Zachowanie właściwej jakości pracy dydaktyczno- wychowawczej dzięki planowaniu własnego rozwoju zawodowego ,podnosząc systematycznie swoje kwalifikacje przez udział i uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 3. Dokumentowanie przebiegu działalności opiekuńczo – wychowawczej w danym okresie w formie dziennika zajęć Punktu i list obecności dzieci.
 4. Przygotowanie ramowych rozkłady dnia, które przedstawiają Dyrektorowi,
 5. Współdziałanie z rodzicami / prawnymi opiekunami w sprawach związanych   z wychowaniem dziecka ,prowadzą konsultacje i udzielają porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi, respektują prawo rodziców / prawnych opiekunów do wglądu i znajomości treści dydaktycznych realizowanych w Punkcie przedszkolnym, oraz udostępniają rodzicom informacji dotyczących  ich dziecka, jego rozwoju i zachowania.
 6. Przeprowadzanie na rok przed rozpoczęciem obowiązku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości podjęcia nauki w szkole.
 7. Współpracowanie z rodzicami i korzystanie z pomocy rodziców, organizując udział  w pracy „Magicznego świata malucha”,  współpracując w zakresie nauczania i wychowania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego oraz rozwoju dziecka, a także współpracują z Kierownikiem Projektu, Dyrektorem i Organem Prowadzącym.
 8. Realizowanie zadań na potrzeby projektu zgodnie z wytycznymi zespołu zarządzającego projektem.
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych.
 10. Prowadzenie listy obecności uczestników projektu i dokumentacji zajęć zgodnie z wytycznymi POKL,

IV. Dokumenty wymagane:

 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i oświadczenia,
 4. Kserokopie świadectw pracy,
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 8. List motywacyjny oraz cv powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym w Krzczonowie” należy składać w terminie od 8 listopada 2012 roku do dnia 22 listopada 2012 roku. do godz.12:00  w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły „WOJNARA w Krzczonowie , Krzczonów 41a,  28 – 520 Opatowiec,  osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data faktycznego wpływu)

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w dniu 26 listopada 2012 od godziny 11:00 (w Szkole Podstawowej w Krzczonowie), o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Wyniku naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.spkrzczonow.eu  w dniu 27 listopada 2012 roku o godzinie 9:00

Uwaga:

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony  w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 3517008

Ogłoszenie (plik do pobrania)