Informacja – dot. szczepienia psów

30 listopada 2012 | informatyk

Przypominamy właścicielom psów o obowiązku szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie, który nakłada Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 625). Zgodnie z art. 56 Ustawy:

1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez urzędowego lekarza weterynarii dokonującego szczepienia. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie.

Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 8 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 625) „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie” może zostać ukarany.