Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

11 grudnia 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 17 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28 listopada 2012r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację przebudowy dróg gminnych Nr 357028T Kobiela – Chrustowice – Pruska, Nr 357014T Chwalibogowice – Kraśniów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok na terenie Gminy Opatowiec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Opatowiec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
13. Sprawy różne.
14. Zapytania i interpelacje.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba