Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

2 stycznia 2013 | admin

Zmiany w zakresie gospodarki śmieciami spowodowała nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z tą ustawą to gminy od 01.07.2013 r. przejmą gospodarkę odpadami komunalnymi i staną się odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania tych odpadów. Działania Gminy skierowane będą w tym kierunku, aby nasza Gmina była czysta, a po lasach i rowach nie zalegały sterty śmieci.
Aby sprostać temu zadaniu koniecznym stało się podjęcie wielu działań organizacyjnych, opracowanie stosownych dokumentów, które będą ustalały obowiązki zarówno Gminy jak i właścicieli nieruchomości, w tym obowiązek ponoszenia przez mieszkańców Gminy opłat za odbieranie śmieci z ich gospodarstw. Ważnym dokumentem w tym zakresie było opracowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec, którego projekt uzyskał pozytywną opinię SANEPID-u. Jego treść zamieszczona jest na stronie internetowej www.opatowiec.pl. Regulamin został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 17.12.2012 r. i stanie się dokumentem obowiązującym na terenie naszej Gminy od dnia 1 lipca 2013 r.
Wnoszenie opłat jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nie obowiązkiem nakładanym przez Gminę. Gmina dokonuje jedynie wyboru metody naliczania tych opłat oraz ustala stawkę i częstotliwość odbioru śmieci. Opłata jest wymogiem obligatoryjnym i przymusowym. Nie ma możliwości odstąpienia od niej, czy też jej umarzania. W stosunku do osób, które nie złożą stosownych deklaracji, na podstawie których naliczona zostanie opłata, Wójt Gminy musi wydać zastępczą decyzje określającą opłatę dla tej osoby czy też gospodarstwa.
W dniu 17.12.2012 r. podjęto uchwałę przez Radę Gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Następnym krokiem będzie dotarcie pracowników Urzędu do Państwa domów, którzy będą służyć pomocą w wypełnieniu tych deklaracji. W deklaracji znajdzie się również kwota opłaty za śmieci określona uchwałą Rady Gminy w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Opatowiec.
Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 17.12.2012 r., dla nieruchomości zamieszkałych będą obowiązywały trzy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
– za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny z uwzględnieniem kompostowania na własne potrzeby odpadów zielonych – 5,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc,
– za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny bez gromadzenia odpadów zielonych we własnych kompostownikach – 6,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc,
– za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny – 10,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc.
Dla nieruchomości niezamieszkałych wysokości opłat wyliczane będą za pojemniki, – wielkość pojemnika zostanie wyliczona na podstawie złożonych deklaracji oraz następujących stawek uchwalonych uchwałą Rady Gminy Opatowiec:
– za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny: za pojemnik 120 l. – 14,00 zł miesięcznie, za pojemnik 240 l. – 28,00 zł miesięcznie, za pojemnik 1100 l. – 50,00 zł miesięcznie,
– za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny: za pojemnik 120 l. – 20,00 zł miesięcznie, za pojemnik 240 l. – 40,00 zł miesięcznie, za pojemnik 1100 l. – 70,00 zł miesięcznie.
W deklaracji nie będzie dowolności w zakresie określenia ilości wytwarzanych śmieci. Miesięczną ilość odpadów wytworzonych w nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych określona będzie stosownymi przepisami i umieszczona w uchwale Rady Gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z przedsiębiorcą zbierającym śmieci należy rozwiązać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.
Od 1 lipca właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą. Będą zobowiązani (jak wyżej) do złożenia deklaracji i na jej podstawie będą wnosić należną opłatę do Gminy. Opłatą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno Ci, którzy złożą deklarację jak również Ci, na których opłata zostanie nałożona w drodze decyzji Wójta Gminy. Zgodnie z zapisami ustawy opłatę za śmieci będzie można wnosić jedynie przelewem na konto lub płatnością w kasie. Brak będzie możliwości płacenia inkasentowi. Właściciele nieruchomości będą musieli zaopatrzyć się w pojemniki na śmieci (inaczej niż obecnie).
Do dnia 30 czerwca 2013 r. Gmina zobowiązana jest przygotować i przeprowadzić przetarg celem wyłonienia przedsiębiorcy, który będzie odbierał odpady komunalne z terenu naszej Gminy.
W interesie nas wszystkich winno być prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Będzie to na pewno skutkowało tym, że nasza Gmina będzie czysta, a lasy i przydrożne rowy wolne od śmieci.

Sposób segregacji: 5 frakcji:
NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,
ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
ZIELONY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne,
SZARY z przeznaczeniem na odpady wielomateriałowe, metal

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków o rozwiązanie umowy z firmą odbierającą odpady.

Wzór wniosku o rozwiązanie umowy z firmą MPO Kraków
Wzór wniosku o rozwiązanie umowy z firmą EKOM
Wzór wniosku o rozwiązanie umowy z firmą TAMAX