Zmiany w paszportach – informacja

4 stycznia 2013 | admin

Od 17 stycznia 2013 roku będzie można składać wnioski i odbierać paszporty w dowolnym organie paszportowym na terenie całego kraju. Między innymi takie udogodnienia wprowadza nowa ustawa o dokumentach paszportowych – informuje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Obowiązujące obecnie przepisy nakazują złożenie wniosku paszportowego do organu paszportowego właściwego dla miejsca zameldowania, a nie faktycznego miejsca pobytu. – Jest to fundamentalna zmiana w procesie aplikowania o paszport. Zapewni ona obywatelom w sposób oczywisty oszczędność finansową, eliminując często podróże niejednokrotnie na dość znaczne odległości do właściwego, ze względu na meldunek, wojewody – mówi Mariusz Cołoszyński, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
Tak przełomowa zmiana jest możliwa do zrealizowania dzięki działającej od 6 lat centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych paszportów. W takim rejestrze, do którego dostęp ma każdy organ paszportowy w kraju i za granicą, znajdują się kompletne informacje o dokumentach wydawanych od 2002 roku. Paszporty wydane wcześniej nie są ujęte w ewidencji, bowiem ich ważność upłynęła z końcem 2011 roku. Uzupełnianie ewidencji przez urzędników w czasie rzeczywistym uniemożliwia próby składania wniosków paszportowych w kilku punktach. Należy jednak pamiętać, że paszport można odebrać tylko w tym samym organie, gdzie wcześniej złożony został wniosek.
W wyjątkowych sytuacjach związanych z ochroną życia i zdrowia obywatela lub z trudnościami w prowadzeniu przez niego działalności zawodowej lub społecznej, a także w przypadkach dotyczących bezpieczeństwa państwa, tej samej osobie można wydać drugi paszport. W takim wypadku, po uzyskaniu pozytywnej decyzji ministra spraw wewnętrznych, wniosek paszportowy również będzie można złożyć w dowolnym organie paszportowym, co tym samym zwolni obywatela z obowiązku stawienia się w siedzibie ministerstwa. Poszerzono również katalog przypadków, w których mogą być wydawane paszporty tymczasowe. Przyjęte zmiany umożliwią także wydawanie takich dokumentów nie tylko w sytuacjach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, ale również w udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.
więcej