Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Opatowiec

22 marca 2013 | informatyk

W 2011 roku Gmina Opatowiec złożyła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Całkowita wartość projektu ma wynieść 2 973 431,28 zł w tym wydatki kwalifikowalne 2 417 683,44 zł. W ramach pomocy Gmina Opatowiec otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 813 262,00 zł.

Wniosek złożony został  na 147 przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d. Nabór chętnych z całego terenu gminy Opatowiec na budowę oczyszczalni odbywał się na zasadzie dobrowolności.

W dniu 21.03.2013 roku podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Adama Jarubasa – Marszałka Województwa, oraz Piotra Żołądka – Wicemarszałka Województwa i Gminą Opatowiec reprezentowaną przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty – Skarbnika Gminy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013”. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

W miesiącu kwietniu br. zostanie zorganizowane spotkanie z osobami, które wyraziły chęć budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w swoim gospodarstwie.

/źródło: www.sejmik.kielce.pl/

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna z unijnym dofinansowaniem – publikacja na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach