Informacja dotycząca cieku wodnego biegnącego od Zagajowa do Wisły

22 kwietnia 2013 | informatyk

INFORMACJA

W związku ze zgłoszonymi wnioskami rolników sołectw Ksany, Chwalibogowice, Kraśniów. Urząd Gminy w Opatowcu zwrócił się z prośbą do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach o wykonanie konserwacji Cieku Wodnego od ujścia do rzeki Wisły do miejscowości Zagajów.

W wyniku tego działania uzyskano następującą informację: istniejąca techniczna możliwość wykonania tego rodzaju prac, zostanie, ujęta w planie robót bieżącego roku, jednak jej wykonanie zależne będzie od ilości posiadanych środków finansowych, w bieżącym roku przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Niezbędny zakres prac, o jaki wnioskują rolnicy, przyniosłaby jedynie regulacja koryta rzeki powiązana z odwodnieniem przyległego terenu poprzez wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co wykracza poza zakres robót utrzymaniowych.

Wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów. Istnieje możliwość wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa, za zwrotem w formie opłaty melioracyjnej , części kosztów przez właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ. Warunkiem jest jednak złożenie wniosku zainteresowanych właścicieli gruntów stanowiących 100% powierzchni planowanych do zmeliorowania.

Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być wykonanie również na koszt Skarbu Państwa, przy współudziale publicznych środków wspólnotowych, za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej, wynoszącej 20% kosztów wykonania tych urządzeń. W tym przypadku wymagany jest wniosek spółki wodnej lub zainteresowanych właścicieli gruntów stanowiących co najmniej 75% powierzchni planowanych do zmeliorowania.

W celu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego wg jednego z wyżej przedstawionych schematów nieodzowne jest złożenie formalnego wniosku o wykonanie urządzeń melioracji  wodnych szczegółowych przez zainteresowanych właścicieli gruntów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, informuję, że ŚZM i UW podjął działania w celu ujęcia Cieku od Zagajowa w „Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.
Kolejność wdrażania zadań przyjętych do w/w programu, uzależniona jest od skali zagrożeń powodzią w rozpatrywanych aspektach ( technicznym, społeczno- ekonomicznym oraz uwarunkowań przyrodniczych) według przyjętych standardów.