Dofinansowanie zakupu podręczników – „wyprawka szkolna” 2013/2014

25 lipca 2013 | informatyk

W związku z ogłoszonym w dniu 18 lipca 2013r. Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2013/2014 Wójt Gminy Opatowiec informuje rodziców, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas I – IV szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół na terenie Gminy Opatowiec.

Na terenie gminy Opatowiec programem rządowym zostaną objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną  w roku szkolnym 2013/2014 w:

klasach I  – III  i klasie V szkoły podstawowej

  • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

Do kwoty 225 zł

1)    dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

2)    dla uczniów:

a)    niepełnosprawnych: klas I – III szkoły podstawowej

b)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

Do kwoty 770 zł

dla uczniów:

1)  niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej

2)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;  w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

Do kwoty 325 zł

1)  dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2)  dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej,

Do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej,

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;   w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

Do kwoty 350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum

Do kwoty 607 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

W przypadku uczniów klas I  szkoły podstawowej  kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Kryterium dochodowe w przypadku uczniów pozostałych klas objętych programem w wynosi 456 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie                o pomocy społecznej).

Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „wyprawka szkolna” bez względu na dochód jaki osiągają na jednego członka rodziny.

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

1. Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
2.Wniosek o dofinansowanie należy złożyć  do dnia 6 września 2013 r. do Dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:      

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto  uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych    (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć-zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów),

- zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty /emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanym zasiłku rodzinnym oraz dodatku do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnym,

- decyzja lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego

- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów  lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt. 1-6 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy,

- oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej,

3. Do 6 września 2013 r. Dyrektorzy szkół sporządzą listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekażą ją Wójtowi gminy.
4. Po otrzymaniu listy Wójt gminy ustali liczbę uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą  i przekaże środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunki bankowe poszczególnych szkół.
5. Podstawą do wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie Dyrektorom szkół dowodu zakupu podręczników –  imiennych faktury VAT.

Uchwała nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych