Pomoc dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi w 2013 roku.

16 sierpnia 2013 | hubert

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego mają możliwość ubiegania się o udzielenie pomocy w wysokości 100 zł do 1 ha powierzchni upraw rolnych oraz 10 zł na 1 m2 powierzchni upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

UWAGA

Za uprawę na której wystąpiły szkody kwalifikujące uprawę do likwidacji należy uznać szkody w uprawach rolnych lub uprawach w szklarniach i tunelach foliowych w wysokości co najmniej 80%. (gospodarstwa rolne, w których straty wyniosły poniżej i powyżej 30% średniej rocznej produkcji).

Poszkodowani rolnicy powinni zgłaszać się do ARiMR z uwierzytelnionym protokołem z oszacowania i wysokości szkód.
 
pisma pełnomocnika wojewody ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych w woj. świętokrzyskim.