Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

29 sierpnia 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 5 września 2013 roku (czwartek) o godz. 9:00w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 20 sierpnia 2013r.
 4. Przedstawienie informacji o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Opatowiec do złożenia wspólnie z Powiatem Kazimierskim, Gminą Czarnocin, Gminą Zagnańsk,  wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Osi priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przedsięwzięcia pn. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Opatowiec publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów  przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zapytania i interpelacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba