Unijne wsparcie – szansą dla uczniów z gminy Opatowiec

4 września 2013 | informatyk

Od 2 września 2013 r., w Zespole Szkół w Opatowcu oraz w Szkole Podstawowej w Krzczonowie rozpoczyna się realizacja dwóch równoległych projektów: „Mierzymy w stronę gwiazd” i „Z wiedzą do Europy” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekty relizowane będą na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej – Luty – Skarbnika Gminy i potrwają do 27 czerwca 2014 r.

W Zespole Szkół w Opatowcu wsparciem w postaci: zajęć wspomagających i warsztatów z języka angielskiego, zajęć wspomagających z matematyki, zajęć dodatkowych z nauk przyrodniczych, zajęć psychologiczno-pedagogicznych, zajęć artystycznych, oraz zajęć sportowych, zostanie objętych 83 gimnazjalistów.

W Szkole Podstawowej w Krzczonowie z zajęć dodatkowych skorzystają uczniowie klas 0-VI. Podobnie jak ich starsi koledzy z gimnazjum, 84 uczniów będzie mogło uczestniczyć w zajęciach matematycznych, humanistycznych i językowych, warsztatach pedagogiczno-psychologicznych, a także skorzystać z pomocy logopedycznej.

W ramach obu projektów zorganizowane zostaną liczne wyjazdy edukacyjne, a obie szkoły pozyskają wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych takich jak np. zestaw interaktywny, wizualizer, kserokopiarka, mikroskop cyfrowy, teleskop, aparat fotograficzny, czy zestaw nagłośnieniowy.

Całkowita wartość obu projektów to 436 100 zł. Projekty umożliwią wielu uczniom realizację zainteresowań oraz lepszy start w przyszłość.

Przetarg na kompleksową usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęć w ramach projektów wygrał Zakład Doskonalenia Zawodowego z Kazimierzy Wielkiej a umowa została podpisana z  Leszkiem Buckim przez Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy w dniu 2 września br. w obecności Michała Szczerby Przewodniczącego Rady Gminy w Opatowcu.