Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zarządców, właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

5 listopada 2013 | informatyk

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zarządców, właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności realizacji obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

W okresie jesienno – zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia i katastrof budowlanych, spowodowanych znacznym obciążeniem połaci dachowych zalegającym śniegiem, nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych.

Przypominam, że podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo budowlane.

 

W związku z powyższym właściciele i zarządcy powinni zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym oraz podejmować działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z ponadnormatywnych opadów śniegu, jak również występujących oblodzeń obiektów budowlanych (szczególnie połaci dachowych) oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

 

Jednocześnie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na użytkowanie instalacji i urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych. Przypominam o konieczności przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego w/w urządzeń i instalacji oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), które powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Zapewnienie sprawności i szczelności urządzeń spalających paliwa, instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz dopływu powietrza w ilości niezbędnej do zupełnego spalania paliw i odpływu spalin pozwoli uniknąć zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla (czadem).

Przypominam, że nie wywiązywanie się przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z obowiązków zapewniających bezpieczne ich użytkowanie zagrożone jest sankcjami karnymi określonymi w rozdziale 9 ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 91a  ustawy – Prawo budowlane: „kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega garze nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia

wolności albo pozbawienia wolności do roku”natomiast zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane „kto nie spełnia obowiązków, o których mowa w art. 62 ust. 1, podlega karze grzywny”

 

Urszula Markowska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kielce, 24 października 2013 r.