Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

23 grudnia 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 grudnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28 listopada 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok na terenie Gminy Opatowiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków
  w Gminie Opatowiec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/2012 Rady Gminy Opatowiec
  z dnia 17.12.2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Opatowiec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Opatowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących przyznania dodatku energetycznego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zapytania i interpelacje.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba