Projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania “Perły ponidzia” w 2014 roku

3 lutego 2014 | admin1

W ramach Lokalnej Grupy Działania gmina Opatowiec zamierza w 2014 roku zrealizować następujące zadania:

 

  „Trasa rowerowa z miejscami postojowymi na terenie gminy Opatowiec” 

 

Całkowity koszt operacji: 38 709,35zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 25 000,00 zł.

Zadanie polega na  stworzeniu trasy turystyczno – rowerowej po najbardziej charakterystycznych miejscach znajdujących się na obszarze gminy Opatowiec. Przewidywana długość ścieżki wynosi ok. 33 km. Trasa rozpoczynać się będzie w miejscowości Opatowiec i obejmie swoim zasięgiem następujące miejsca:

- Plac w centrum wsi Rogów z okolicznymi zabytkami.

- Świetlica wiejska w miejscowości Kobiela – punkt widokowy gminy Opatowiec.

- Mogiła zbiorowa pomordowanych Żydów podczas II wojny światowej nieopodal świetlicy wiejskiej w miejscowości Mistrzowice.

- Krzyż przydrożny przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzemienowice.

- Historyczny kurhan oraz staw w miejscowości Krzczonów.

- Mogiła zbiorowa – grób nieznanego żołnierza z okresu II wojny światowej w miejscowości Charbinowice.

- Plac w centrum wsi Kamienna z zabytkowym parkiem.

- Kapliczka przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kocina.

- Pomnik Legionisty 1914, Żołnierza Września 1939 i Partyzanta 1939-1945 w miejscowości Ksany.

- Źródełko św. Andrzeja Świerada w miejscowości Kraśniów.

W sumie na 11 tablicach zostaną umieszczone informacje dotyczące miejsc przy których staną. Tablice będą przedstawiały plan najbliższej okolicy z podaniem informacji turystycznych, historycznych i obiektów do ewentualnego zwiedzania.

Projekt zakłada również wstawienie sześciu ławko-stołów oraz jedenastu stojaków na rowery.

 

„Opracowanie i wydanie monografii o Gminie Opatowiec”

 

Całkowity koszt operacji: 36 300,00 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 25 000,00 zł.

Przybliżenie i pokazanie najcenniejszych miejsc i obiektów przyrodniczych czy historycznych gminy, czyli przestrzeni publicznej tzn. Miejsc powszechnie dostępnych i o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. Monografia promować będzie lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego gminy Opatowiec poprzez fotodokumentację oraz opis najciekawszych miejsc z terenu gminy Opatowiec. Publikacja – monografia będzie przybliżeniem i pokazaniem najcenniejszych miejsc i obiektów przyrodniczych czy historycznych gminy, Będzie ona „przewodnikiem” dla wszystkich, którzy chcą poznać tereny gminy. Monografia zostanie wydana w ilości 1200 egzemplarzy, w formacie A4.

 

„Montaż „Witaczy” oraz tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie gminy Opatowiec”

 

Całkowity koszt operacji: 65 875,84 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – odnowa i rozwój wsi): 42 627,00 zł.

Operacja realizowana będzie we wszystkich miejscowościach Gminy Opatowiec. Operacja pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki. Witacze będą służyć przyjeżdżającym na dany obszar turystom, do informowania i podkreślania silnej marki regionu. Tablice informacyjno – edukacyjne będą zbiorem najistotniejszych i najciekawszych informacji dotyczących gminy Opatowiec. Informacje te będą zachęcać turystów do spędzania czasu wolnego na terenie obszaru LGD. Zamontowane zostaną dwa witacze, 21 tablic informacyjnych (dwustronnych) oraz 21 tablic ogłoszeniowych.

 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kocina”

 

Całkowity koszt operacji: 19 718,13 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 12 824,80 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kocinie realizowane poprzez budowę palcu zabaw – miejsca wypoczynku i rekreacji z przeznaczeniem dla dzieci. Teren zostanie wyposażony w urządzenia takie jak: huśtawka pojedyncza, huśtawka podwójna, zjeżdżalnia, drabinka krzyżakowa, ścianka wspinaczkowa, 2 bujaki sprężynowe, huśtawka ważka oraz karuzela krzyżakowa. Ponadto zamontowany będzie regulamin korzystania z zabawek oraz dwa ławko-stoły przy których zarówno dzieci jak i opiekunowie będą mogli odpocząć.

 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Krzczonowie”

 

Całkowity koszt operacji: 12 200,00 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 9 760,00 zł.

Operacja polegać będzie na utworzeniu estetycznego miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji. W zakres prac wchodzi zakup i montaż dwóch sztuk drewnianych altan ogrodowych wraz z wyposażeniem w meble ogrodowe tj. Stoły z ławkami oraz zakup i montaż grilla betonowego. Wykonanie prac poprawi estetykę, funkcjonalność i atrakcyjność tego miejsca.

 

„Wymiana okien i drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Charbinowice”

 

Całkowity koszt operacji: 28 067,05 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 21 873,33 zł.

Operacja polegać będzie na wymianie okien i drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w Charbinowicach w celu polepszenia warunków izolacji cieplnej budynku. Wymienione zostanie sześć okien drewnianych na okna z PCV, wejściowe drewniane drzwi zostaną zastąpione drzwiami aluminiowymi z szybą bezpieczną. Wymienione zostaną również trzy sztuki drzwi wewnętrznych na nowe, płytowe oraz wentylacja wywiewna w pomieszczeniu sali spotkań i sali tanecznej. Wykonane zostanie  wzmocnienie osiadającego budynku (od strony drogi) przez wykonanie przypór betonowych.Dodatkowo do sali spotkań zostanie zakupione 4 szt. stolików i 16 krzeseł oraz zamontowany zostanie aluminiowy daszek nad wejściem do budynku świetlicy.

 

„Zmiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienna”

 

Całkowity koszt operacji: 29 610,47 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 10 000,00 zł.

Rozebrane zostanie istniejące pokrycie z płyt eternitowych wraz z ich usunięciem, wywozem i utylizacją, Wymienione zostaną istniejące łaty drewniane na nowe – nasycone środkiem impregnującym ogniochronnym oraz założona zostanie folia paroprzepuszczalna i kontrłaty impregnowane. Wybudowane zostaną nowe kominy z cegły klinkierowej pełnej. Pokrycie dachu zostanie wykonane z blachy stalowej z powłoką ochronną. Zamontowane zostaną rynny i rury spustowe oraz wbudowane gąsiory stożkowe.

 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie działki na cele sportowe w miejscowości Krzczonów oraz utwardzenie kostką betonową części terenu przyległego do budynku Urzędu Gminy w Opatowcu”

 

Całkowity koszt operacji: 102 905,12 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – odnowa i rozwój wsi): 54 800,00 zł.

Zagospodarowanie działki w miejscowości Krzczonów poprzez wykonanie ogrodzenia od strony istniejącego stawu oraz wykonanie piłkochwytów od strony drogi powiatowej. Działka zostanie uporządkowana i zagospodarowana pod imprezy sportowe.

Działka w Opatowcu zostanie w części utwardzona kostką betonową o grubości 8 cm.. utworzone zostaną miejsca parkingowe dla interesantów urzędu. Plac zostanie wykorzystany do rekreacji sportowej, spotkań okolicznościowych i rocznicowych.

 

„Promocja Gminy Opatowiec poprzez wydanie folderu, pocztówek oraz ogłoszeń w lokalnej prasie”

 

Całkowity koszt operacji:10 408,66 zł.

Koszt dofinansowania (LDG – małe projekty): 8 093,76 zł.

Wydany zostanie folder oraz inne publikacje (ogłoszenia w prasie lokalnej oraz pocztówki) informacyjne i promocyjne dotyczące obszaru Gminy Opatowiec. Folder zostanie wydany w ilości 4000 egzemplarzy (20 stron z kolorowymi zdjęciami i opisami). Pocztówki – 10 rodzajów po 2000 sztuk (łącznie 20 000 sztuk pocztówek) oraz cykl czterech ogłoszeń w lokalnej prasie. Wydane materiały będą zbiorem najciekawszych miejsc i najistotniejszych informacji oraz przewodnikiem i informatorem dla osób, które chcą poznać tereny gminy Opatowiec.