Prace montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków – pierwszy nabór

7 marca 2014 | informatyk

Od dnia 1 marca 2014 r. wznowiono prace montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec. Zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d w Gminie Opatowiec” realizowane jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013.

Zadanie to obejmuje montaż 143 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 2 488 843,50 zł brutto. Wartość dofinansowania przyzana gminie Opatowiec wynosi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.