Konkurs „Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci”

12 marca 2014 | informatyk

Gmina Opatowiec zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów Szkół Podstawowych  i Gimnazjum z terenu Gminy Opatowiec na plakat dotyczący profilaktyki uzależnień pn.„Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci

REGULAMIN KONKURSU

„BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W KOMPUTEROWEJ SIECI”

Wójt Gminy Opatowiec ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Opatowiec na plakat dotyczący profilaktyki uzależnień pn.„Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci

§ 1

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klasa I-VI i gimnazjalnych z terenu gminy Opatowiec.

§ 2

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów gminy Opatowiec szkodliwości uzależnień, zdrowego trybu życia , życia bez nałogów, popularyzację działań twórczych i poszerzenie wiedzy z zakresu równych technik plastycznych.

§ 3

1.Prace nadesłane na Konkurs muszą  być  pracami  własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowany  i  nie przedstawionymi  na  innych  konkursach.  Nadesłanie  pracy  na  Konkurs jest  jednoznacznie ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
2. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo  na  papierze,  wydzieranka do  wyboru przez uczestnika konkursu.
3. Format prac plastycznych – A4.
4. Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie jedną pracę.
5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
6 .Każda praca (na odwrocie) powinna zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko autora, klasa.
b) adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym).

§ 4

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, w składzie:
- przedstawiciel Wójta Gminy,
- przedstawiciel Gminnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przedstawiciel Instytucji Kultury w Opatowcu,
- przedstawiciel Zespołu Szkół w Opatowcu,
- przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.
2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

§ 5

1. Termin i miejsce nadesłania prac: do 30 kwietnia 2014 r., Urząd Gminy w Opatowcu pokój  nr 5.
2. Wyniki  konkursu  zostaną   ogłoszone  w  Domu  Kultury  w  Opatowcu,  oraz   na  stronie  internetowej www.opatowiec.pl.
3. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca ,sześć miejsc zostanie wyróżnionych.
4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej osobiście lub telefonicznie.

§ 7

1. Udział w  Konkursie  jest   jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do złożonych prac  na następujących  polach  eksploatacji: druk  w dowolnej liczbie publikacji  i  w dowolnym nakładzie, używanie w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających  się do rozpowszechniania.
2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę  na  przetwarzanie  przez organizatora konkursu  swoich  danych  osobowych ( Ustawa o ochronie  danych  osobowych  z  dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.Nr 133 ,poz 833, z późn.zm.).
3. Prace zgłoszone do  Konkursu  nie  będą  zwracane  autorom.  Zgłoszenie prac do Konkursu jest  równoznaczne  z nieodpłatnym przeniesieniem na  Organizatora  własności  złożonych egzemplarzy prac.
4.Wszelkich  informacji  na temat Konkursu  można zasięgać w Urzędzie Gminy w Opatowcu

pokój nr 5 tel.41-35-18-052 w.14.