Informacja o konieczności ochrony danych osobowych oraz dokumentów tożsamoći

1 kwietnia 2014 | admin1

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że  zgodnie z art.42 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz.993 ) osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy, który natychmiast unieważni utracony (skradziony) dowód osobisty w systemie informatycznym i  wyda zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.

Powyższe daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest  obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji , lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może bez zbędnej zwłoki  przekazać ten dokument  posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organ gminy o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

Dodatkowo fakt utraty dowodu osobistego należy zgłosić również do dowolnego banku,
co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Co więcej obywatel musi zachować szczególną dbałość o dane dotyczące swojej tożsamości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, iż przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa i wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (bądź w innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.