Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

25 kwietnia 2014 | informatyk

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 kwietnia 2014 roku (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28 lutego 2014r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy Opatowiec
z dnia 30.12.2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków w Gminie Opatowiec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Opatowiec (na rzecz jednostek OSP).
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Herbu, Flagi i Pieczęci Gminy Opatowiec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia projektu uchwały sejmowej w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej jednostce OSP Rzemienowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2013 rok.
16. Sprawy różne.
17. Zapytania i interpelacje.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Michał Szczerba