Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

28 grudnia 2014 | admin3

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 grudnia 2014 roku (wtorek) o godz. 900 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 17 grudnia 2014 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014 - 2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 rok na terenie Gminy Opatowiec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawicieli Gminy Opatowiec do Zgromadzenia Związku Miedzygminnego „Nida 200″ na okres kadencji 2015-2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy odprowadzania ścieków w Gminie Opatowiec.
 9. Sprawy różne.
 10. Zapytania i interpelacje.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Malec