Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

16 stycznia 2015 | informatyk

Podaje się do publicznej wiadomości, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznej projekt uchwały dotyczący programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
W/w organizacje mogą wnosić uwagi, opinie do projektów aktów prawnych. Uwagi i opinie powinny być wniesione do Urzędu Gminy w Opatowcu w formie pisemnego stanowiska bądź na e-mail Gminy Opatowiec ugopatowiec@wp.pl lub gmina@opatowiec.pl z dopiskiem „dotyczy konsultacji projektów aktów prawa miejscowego” w terminie do dnia 27 stycznia 2015 r.
Uwagi, opinie zgłoszone do projektów aktów prawa miejscowego są następnie przedkładane Radzie Gminy Opatowiec, która może je uwzględnić przy podejmowaniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
Konsultacje nie są wiążące i nie stanowią podstawy do żądania przez podmiot biorący udział w konsultacjach uwzględnienia jego stanowiska w uchwale podjętej przez Radę Gminy.

projekt uchwały Rady Gminy Opatowiec w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego