Rekrutacja osób chętnych do projektu „Warto być aktywnym – Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gm. Opatowiec”

20 marca 2015 | informatyk

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie, w ramach którego przeprowadzony zostanie jeden kurs dla każdego uczestnika. Kurs zostanie wybrany przez uczestników Projektu w I fazie jego realizacji – przy procesie rekrutacji. Wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu objętych zostanie 5 mężczyzn.

Adresatami projektu są osoby:

bezrobotne/ nieaktywne zawodowo/pozostające bez zatrudnienia/zatrudnione w małych gospodarstwach rolnych,

  • korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu w roku 2014,
  • w wieku aktywności zawodowej,
  • posiadające wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,
  • zamieszkałe na terenie Gminy Opatowiec.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewniamy:

bezpłatny udział w szkoleniu zawodowym,

  • bezpłatny udział w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz w spotkaniach z psychologiem,
  • materiały szkoleniowe, zaświadczenia oraz certyfikaty ukończenia szkoleń,
  • wyżywienie w trakcie szkolenia,
  • wsparcie finansowe na zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas udziału w kursach i zajęciach.

TERMIN ZAPISÓW DO 30 KWIETNIA 2015 ROKU!

Projekt „Warto być aktywnym – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec”

Biuro Projektu: ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

tel. 41 35 27 050, fax: 41 35 27 050,

gops_opatowiec@poczta.onet.pl

Ogłoszenie o naborze do projektu