Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

20 marca 2015 | admin3

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 27 marca (piątek) o godz. 900 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 5 marca 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Omówienie stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Opatowiec.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2014 rok na terenie Gminy Opatowiec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Opatowiec na lata 2015-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opatowiec
  w 2015 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Opatowiec.
 11. Sprawy różne.
 12. Zapytania i interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Malec