Zaproszenie na sesję Rady Gminy

24 kwietnia 2015 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 29 kwietnia (środa) o godz. 1200 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 27 marca 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Opatowiec w Lokalnej Grupie Działania „Perły Ponidzia”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na przebieg i wynik wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Senisławice.
 9. Omówienie spraw związanych z podjęciem współpracy Gminy Opatowiec z Gminą Rzeczyca
 10. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Gminy Opatowiec z Gminą Rzeczyca.
 11. Sprawy różne.
 12. Zapytania i interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Malec