Zaproszenie na uroczyste podsumowanie szkolenia i rozstrzygnięcie konkursu „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”

7 listopada 2013 | admin1

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Opatowiec na uroczyste podsumowanie szkolenia i rozstrzygnięcie konkursu „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”, które odbędzie się 12 listopada 2013 roku o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatowcu.

W programie m.in.:

- prezentacja prac konkursowych przygotowanych przez KGW

- prelekcja nt: „Dywersyfikacja działalności rolniczej na terenach wiejskich” – prof. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagrod

- degustacja potraw lokalnych przygotowanych przez KGW

Dodaj komentarz

Porozumienie w sprawie wspólnej budowy mostu na Wiśle

6 listopada 2013 | informatyk

W dniu 31 października 2013 roku na na promie łączącym Nowy Korczyn z Borusową marszałkowie województw świętokrzyskiego – Adam Jarubas, wraz z wicemarszałkiem Janem Maćkowiakiem i małopolskiego – Marek Sowa, wraz z wicemarszałkiem Romanem Ciepielą, podpisali porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej na Wiśle, łączącej oba województwa.

Porozumienie podpisano w obecności: Tadeusza Kowalczyka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierza Kotowskiego – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Krzysztofa Dziekana i Mieczysława Sasa – radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, starostów powiatów, przewodniczących rad powiatów oraz wójtów gmin z obydwu stron Wisły: Krystyny Świętek – gm. Gręboszów oraz Pawła Zagai – gm. Nowy Korczyn. W podpisaniu uczestniczył również Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk.

Jest to zadanie inwestycyjne p.n.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jak również opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i opracowanie Studium wykonalności. Zostanie podzielone zostanie na 3 etapy:

 1. Odcinek od Buska-Zdroju do mostu na Wiśle – finansowane w 100% przez województwo świętokrzyskie,
 2. Most na Wiśle – finansowany przez obie strony po 50 %,
 3. odcinek od mostu na Wiśle po stronie małopolskiej (wraz z dojazdami) do Borusowej – finansowane w 100% przez województwo małopolskie.

Koszt zrealizowania inwestycji wyniesie ponad 200 mln złotych, planowane zakończenie to 2018 rok.

Nowy most na Wiśle usprawni połączenie oraz rozwiąże problemy komunikacyjne między województwem świętokrzyskim a małopolskim. Zastąpi dotychczasową przeprawę promową i ułatwi również mieszkańcom naszej gminy szybszy, bezpieczniejszy i wygodniejszy dojazd na drugi brzeg Wisły. Planowana przeprawa mostowa ma się znaleźć w odległości 3 km od granicy gminy Opatowiec.

Mieszkańcy, ze względu na swoje miejsce zamieszkania będą mogli wybrać najkrótszą trasę przejazdu. Przykładowo, pokonanie trasy Opatowiec – Tarnów przez Koszyce, to ok. 60 km, przez Ujście Jezuickie – ok. 37 km, przez Szczucin – ok. 75 km, natomiast przez nowy planowany most to ok. 48 km.

 

Dodaj komentarz

Bezpieczeństwo na piątkę

6 listopada 2013 | informatyk

23 października 2013 r. reprezentacja klasy piątej Szkoły Podstawowej brała udział w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ”.

Turniej obejmował tematykę:
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- bezpieczeństwo osobiste,
- pierwsza pomoc przedmedyczna.

Przed eliminacjami powiatowymi uczniowie klasy piątej wykonali w szkole pod opieką pani Barbary Niedzieli pracę plastyczną na temat: „Myśl jak idziesz – Rok 2013 Rokiem Pieszego”. Ocena pracy była jednym z elementów eliminacji powiatowych. Drużyna pisała test obejmujący w/w tematykę, za który uzyskała najwyższy wynik spośród wszystkich reprezentacji. Następnie uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatnim zadaniem był przejazd rowerem przez tor przeszkód.<

Nasza drużyna w składzie: Aleksandra Ostrowska, Michał Kowalczyk i Daniel Nedźwiedź zajęła 3 miejsce na 10 drużyn uczestniczących w eliminacjach.

Opiekun: Mirosław Gajda.

Dodaj komentarz

Najpiękniejsza z świętokrzyskich gmin

6 listopada 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie II terminu naboru wniosków w 2013 roku

5 listopada 2013 | informatyk

Podczas drugiego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w sierpniu 2013 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 338 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 124 850,47 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w sierpniu 2013 roku:

 • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 30 066,95  ha
 • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 131 421,54 l
 • kwota do wypłaty wg wniosków – 124 850,47 zł

Dodaj komentarz

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zarządców, właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

5 listopada 2013 | informatyk

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zarządców, właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności realizacji obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

W okresie jesienno – zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia i katastrof budowlanych, spowodowanych znacznym obciążeniem połaci dachowych zalegającym śniegiem, nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych.

Przypominam, że podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo budowlane.

 

W związku z powyższym właściciele i zarządcy powinni zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym oraz podejmować działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z ponadnormatywnych opadów śniegu, jak również występujących oblodzeń obiektów budowlanych (szczególnie połaci dachowych) oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

 

Jednocześnie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na użytkowanie instalacji i urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych. Przypominam o konieczności przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego w/w urządzeń i instalacji oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), które powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Zapewnienie sprawności i szczelności urządzeń spalających paliwa, instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz dopływu powietrza w ilości niezbędnej do zupełnego spalania paliw i odpływu spalin pozwoli uniknąć zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla (czadem).

Przypominam, że nie wywiązywanie się przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z obowiązków zapewniających bezpieczne ich użytkowanie zagrożone jest sankcjami karnymi określonymi w rozdziale 9 ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 91a  ustawy – Prawo budowlane: „kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega garze nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia

wolności albo pozbawienia wolności do roku”natomiast zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane „kto nie spełnia obowiązków, o których mowa w art. 62 ust. 1, podlega karze grzywny”

 

Urszula Markowska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kielce, 24 października 2013 r.

Dodaj komentarz

Ślubowanie pierwszaków

4 listopada 2013 | informatyk

W Szkole Podstawowej w Opatowcu

25 października 2013 roku odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Była to uroczystość ogromnie ważna dla 17 pierwszoklasistów. Przebiegała w podniosłej i uroczystej atmosferze. Na świetlicy zebrali się odświętnie ubrani uczniowie wraz z rodzicami. Zebranych gości powitała p. Dyrektor Elżbieta Szczęsna – Kusak. Później mikrofon przejęły szkolne duszki, które poprzez zabawę sprawdzały, czy pierwszoklasiści mogą być przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół. Klasa pierwsza zaprezentowała się wspaniale więc duszki ogłosiły, że wszystkie dzieci „zdały” egzamin pierwszoklasisty. Wreszcie nadszedł czas ślubowania. Później odbyło się pasowanie na ucznia Zespołu Szkół w Opatowcu. Na koniec rodzice wręczyli dzieciom upominki.

Wójta Gminy reprezentowała Bożena Zbertek – Sekretarz Gminy, która życzyła pierwszakom sukcesów w nauce oraz przekazała im kosz pełen słodkości. Z resztą życzeń było więcej – popłynęły one od pani Dyrektor, wychowawczyni Ireny Kłos oraz uczniów klasy II. Wydarzenie to było wielkim przeżyciem dla uczniów i rodziców. Mamy nadzieję, że ten ważny moment w życiu każdego ucznia pozostanie na długo w ich pamięci.

więcej zdjęć

W Szkole Podstawowej w Krzczonowie

Środa 30 października 2013roku była wyjątkowym i świątecznym dniem w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Głównymi bohaterami tego dnia byli najmłodsi – przedszkolaki oraz pierwszoklasiści. Przyjęci bowiem zostali oficjalnie w poczet uczniów Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.30. Na sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkolna oraz oczywiście rodzice przedszkolaków i pierwszoklasistów oraz goście. W imieniu Wójta Gminy przybyła Bożena Zbertek – Sekretarz Gminy.

Zanim doszło do złożenia ślubowania dzieciaki zaprezentowały piękny program artystyczny przygotowany pod czujnym okiem wychowawczyń, pań: Małgorzaty Woźniak, Justyny Krupy i Magdaleny Trojan. Przygotowane wiersze i piosenki nie wystarczyły jednak, aby udowodnić, że zasługują na miano Przedszkolaków i Pierwszoklasistów. Dzieciaki musiały jeszcze wykazać się odrobiną wiedzy na temat swojej szkoły, ojczyzny oraz zasad grzeczności i kulturalnego zachowania. A sprawdzał to Pan Żuczek, czyli ich starszy kolega Kacper Grzywna. Był surowy, ale sprawiedliwy i ostatecznie zadecydował, że egzamin zdany świetnie i można było przystąpić do ślubowania. Uczniowie klasy pierwszej poprosili o to Dyrektora Tomasza Palucha. Tradycyjnie Dyrektor dokonał aktu pasowania na Przedszkolaka, Starszaka oraz Pierwszoklasisty kolorowym ołówkiem. Potem przyszedł czas na życzenia od starszych kolegów i koleżanek oraz od Pana Dyrektora, który nie omieszkał przypomnieć, że bycie uczniem to nowe obowiązki dla dzieci i dla ich rodziców. A obowiązki zawsze należy wypełniać jak najlepiej. Życzenia do uczniów skierowała też Bożena Zbertek przypominając, że mimo pracy jaką na co dzień wykonują uczniowie to lata szkolne zawsze pamięta się jako najlepszy czas w życiu, a na osłodę uczniowskiego losu podarowała kosz słodyczy.

Tak wyjątkowy dzień musiał zakończyć się wyjątkowo przyjemnie, dlatego też po zakończeniu uroczystości czekał na dzieciaki słodki poczęstunek przygotowany przez Mamy.

Przedszkolakom, Starszakom i Pierwszoklasistom gratulujemy przyjęcia w poczet naszej społeczności szkolnej oraz życzymy samych sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich talentów.

Pamiętajmy, że:

MŁODYM JEST SIĘ TAK DŁUGO, JAK DŁUGO MOŻNA SIĘ UCZYĆ, NABYWAĆ NOWYCH PRZYZWYCZAJEŃ I ZNOSIĆ SPRZECIWY”

Marie von Ebner Eschenbach

więcej zdjęć

Dodaj komentarz

Uroczyste otwarcie Hali Sportowej w Opatowcu

1 listopada 2013 | informatyk

SPORT, ZDROWIE, REKREACJA – pod takim hasłem w dniu 29 października 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie Hali Sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Opatowcu.

Uroczystość rozpoczął Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, który poprosił ks. Roberta Boreckiego o poświęcenie hali sportowej. Następnie wójt gminy powitał wszystkich zgromadzonych gości.

Wśród nich znaleźli się m.in.: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego, Marek Krupa – Sekretarz Powiatu Kazimierskiego, Zbigniew Cichoń – Skarbnik Powiatu Kazimierskiego.

Przybyli również wójtowie sąsiednich gmin: Maria Kasperek – Wójt Gminy Czarnocin, Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn. Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego reprezentował Adam Stoksik – Radny Powiatu Kazimierskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowała Halina Opilska – Prezes Oddziału ZNP Kazimierza Wielka.

Obecni  byli Radni Gminy Opatowiec z Przewodniczącym Michałem Szczerbą na czele, Sołtysi sołectw Gminy, Ryszard Kłos – Dyrektor Centrum Oświatowego w Koszycach, Jan Kawalec – inspektor nadzoru budowlanego, Ewa Pozłótko – Dyrektor Biura LGD „Perły Ponidzia” wraz z Pracownikami, Tomasz Paluch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie wraz z Pracownikami, Zdzisława Gwóźdź – Kierownik GOPS w Opatowcu wraz z Pracownikami.

Nie zabrakło Rodziców z Rad Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz emerytowanych Nauczycieli. Urząd Gminy reprezentowała Bożena Zbertek – Sekretarz Gminy wraz z Pracownikami, oraz Anna Klimaszewska-Luty – Skarbnik Gminy.

Współorganizatorami uroczystości byli Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu wraz z Nauczycielami i Pracownikami obsługi.

Byli wreszcie obecni Ci najważniejsi – dla których głownie przeznaczony jest ten obiekt – dzieci i młodzież szkolna, oraz rodzice. Wśród gości byli Mieszkańcy naszej Gminy, chcący obejrzeć gruntownie odnowiony i rozbudowany obiekt sportowy.

Przybyła również Iwona Sinkiewicz – Rzecznik Prasowy Marszałka  Województwa wraz z pracownikami ITV Sejmik Kielce, którzy całe wtorkowe przedpołudnie poświęcili poznaniu najciekawszych miejsc w naszej gminie. Odwiedzili przedszkole w Krzczonowie, wieżę hejnałowo-zegarową w Opatowcu, wizytowali odnawiane ze środków unijnych świetlice wiejskie, oraz przyglądali się postępom przy budowie oczyszczalni przydomowych na terenie gminy.

Budowę Gminnego Ośrodka Sportu rozpoczęto w maju 2013r. Na obiekt składają się: gruntownie wyremontowana sala gimnastyczna, wyremontowane sanitariaty, dobudowana sala siłowni i ćwiczeń. Wymieniono pokrycie dachu na sali, docieplono ściany siłowni, przebudowano instalację elektryczną i instalacją odgromową. Na realizację zadania pn.” Rozbudowa wraz z modernizacją budynku w celu utworzenia  Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w  miejscowości Rogów” Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% ze środków unijnych Leader Plus w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 300 tys. zł, z czego 2/3 stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Po poświęceniu sali i powitaniu przybyłych gości wstęgę uroczyście przecięli: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół, Marzena Nizińska – Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum, Anna Salamon – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Karolina Szabla i Michał Kowalczyk  – uczniowie Zespołu Szkół.

Następnie głos zabrał Wójt, który w swoim przemówieniu podkreślił, że  ze względu na fatalny stan techniczny i higieniczny sali, generalny remont  był zadaniem priorytetowym. Podkreślił tu pracę pracowników Urzędu Gminy, której efektem było pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji.

Wójt  podziękował gorąco wszystkim, którzy pomagali w tym przedsięwzięciu: Pani Dyrektor, Nauczycielom, Rodzicom, Wolontariuszom, Radnym jak również Genowefie Stoksik i Wiesławowi Gwoździowi – reprezentantom naszej Gminy w Radzie LGD „Perły Ponidzia”, którzy wyrazili pozytywną opinię przy ocenie wniosku.

W myśl powiedzenia „słowa uczą, przykłady pociągają” udało się dokonać wielkiego dzieła, jakim jest zjednoczenie ludzi przy realizacji wspólnego celu. W każdym z nas tkwi potencjał, który można przekształcić się w coś dobrego.

Wójt przypomniał sławną łuczniczkę Marię Mączyńską, urodzoną w Opatowcu, wielokrotną mistrzynię świata, Europy i Polski. Łuczniczka, goszcząc w ubiegłym roku w Opatowcu, przekazała dla Gminy cenny dar – złoty medal, jeden z czterech, jakie zdobyła w 1967 roku na mistrzostwach świata w Amersfoort w Holandii.

W dalszej części głos zabrali zaproszeni gości, którzy gratulowali władzom samorządowym tej inwestycji i życzyli, aby sala służyła w rozwijaniu aktywności fizycznej uczniów i społeczności, i aby odbywało się na niej jak najwięcej imprez sportowo-rekreacyjnych. Adam Stoksik odczytał list od Czesława Siekierskiego posła do Parlamentu Europejskiego, po czym przekazał go na ręce pani Elżbiety Szczęsnej –Kusak, dyrektora Zespołu Szkół. Zaproszeni goście podarowali młodzieży prezenty w postaci piłek. Miły upominek przekazał również Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP, który w tym dniu nie mógł przybyć do Opatowca. Nowa sala wzbogaciła się również w elektroniczną tablicę do wyświetlania wyników. Jest to prezent od Rady Gminy Opatowiec, w imieniu której Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy przekazał pani Dyrektor pilot do tablicy.

Po części oficjalnej wszyscy zebrani obejrzeli prezentację multimedialną, przedstawiającą etapy budowy Gminnego Ośrodka Sportu oraz zostali obdarowani zestawem upominków  na okoliczność tego wydarzenia.

W ramach kontynuacji akcji realizowanej corocznie przez Gminę pn. „Widoczni i bezpieczni…” najmłodsi  uczniowie otrzymali  z rąk władz samorządowych województwa, powiatu i gminy kamizelki, opaski i breloczki odblaskowe.

W drugiej części uroczystości dzieci i młodzież szkolna wprawiła zebranych w dobry nastrój prezentując bogaty program artystyczny. Uczniowie wykonali tańce, pokazy gimnastyczne, pokaz sztuki walki, piosenki. Gorąco oklaskiwany był występ chłopców, którzy grali wiązankę utworów ludowych na saksofonie,  perkusji i  gitarze basowej.

Uczniowie wraz z Panią Dyrektor złożyli na ręce Wójta Gminy kwiaty i podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w rozwoju szkoły.

Po zakończeniu uroczystości goście zwiedzali nowe pomieszczenia oraz udali się na poczęstunek przygotowany przez nauczycieli i Panie z Rad Rodziców.

Tak więc piękny, odnowiony i rozbudowany obiekt został oddany do użytku. Przez długie lata będzie służył uczniom, lokalnej społeczności oraz będzie areną wielu wydarzeń sportowych.

Wójt Gminy serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystego otwarcia Hali Sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Opatowcu.

Jak powstawał Gminny Ośrodek Sportu w Opatowcu – prezentacja multimedialna

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Fotorelacja i film z uroczystego otwarcia Hali Sportowej w Opatowcu

31 października 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Wicemistrzowie Powiatu

31 października 2013 | informatyk

W dniach 16 i 24 października 2013 roku drużyna piłkarska chłopców klasy II i III Gimnazjum Zespołu Szkół w Opatowcu uczestniczyła w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej. Turniej piłkarski został podzielony na dwa etapy. 16 X 2013r zostały przeprowadzone równocześnie półfinały powiatowe w Skalbmierzu i Kazimierzy Wielkiej.Drużyna z naszej szkoły swoje zmagania piłkarskie rozgrywała z gospodarzami ze Skalbmierza oraz ze szkołami z Topoli i Wielgusa. Natomiast w gospodarze z Kazimierzy Wielkiej podejmowali drużyny z Czyżowic i Cieszków. Awans do finału powiatowego wywalczyły drużyny z Opatowca oraz Kazimierzy Wielkiej. 24 października 2013 roku zwycięskie drużyny walczyły o pierwsze miejsce i awans do województwa. Zwyciężyła drużyna z Kazimierzy Wielkiej.

 

Skład drużyny:
Kamil Siwy, Adrian Niedźwiedź, Krystian Wróbel, Patryk Jedynak, Patryk Kościółek, Maciej Kwaśniewski, Dominik Niedźwiedź, Bartosz Norek, Piotr Nowak, Sebastian Miniór.
Opiekun: Monika Kościółek

Dodaj komentarz

Ziemia nie da sobie rady, segregujemy odpady

31 października 2013 | informatyk

Pod takim hasłem Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Rzędowie zorganizował Konkurs dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gmin wspólnie realizujących Projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”. Gmina Opatowiec jest również uczestnikiem tego zadania. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie do 31 grudnia 2013 roku.

Do konkursu z terenu Gminy Opatowiec przystąpili:
1. Szkoła Podstawowa w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec
2. Gimnazjum w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec
3. Przedszkole w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec
4. Szkoła Podstawowa w Krzczonowie, Krzczonów 4,1, 28-520 Opatowiec
5. Przedszkole w Krzczonowie, Krzczonów 4,1, 28-520 Opatowiec

oraz 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
1. OSP Mistrzowice 33, 28-520 Opatowiec
2. OSP Rzemienowice 17, 28-520 Opatowiec
3. OSP Charbinowice 6, 28-520 Opatowiec
4. OSP Ksany 20, 28-520 Opatowiec
5. OSP Krzczonów 43A, 28-520 Opatowiec
6. OSP Chwalibogowie 16, 28-520 Opatowiec
7. OSP Opatowiec ul. Targowa 3,28-520 Opatowiec

W dniu 30 października 2013 r. do szkół i jednostek OSP pracownicy Urzędu Gminy w Opatowcu dostarczyli worki na zbiórkę wysegregowanych odpadów komunalnych, ulotki, plakaty oraz materiały promocyjne.

Dodaj komentarz

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – informacja

28 października 2013 | informatyk

Informujemy, że do dnia 31 października 2013 roku w Urzędzie Gminy w Opatowcu wypłacany jest podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej dla rolników, którzy we wniosku podali wypłatę podatku w gotówce.  Pozostali rolnicy, którzy we wniosku podali  nr konta bankowego otrzymają pieniądze niezwłocznie przelewem na konto podane we wniosku.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Hali Sportowej w Opatowcu

24 października 2013 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec, Dyrekcja Zespołu Szkół w Opatowcu mają zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańcow na uroczyste otwarcie Hali Sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Opatowcu, które odbędzie się 29 października 2013 roku o godzinie 12:45.

 

W programie uroczystości:

 • rozpoczęcie uroczystości,
 • przemówienia okolicznościowe,
 • otwarcie Gminnego Ośrodka Sportu,
 • występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu,

 

 

Dodaj komentarz

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kocina działka nr 225/1 o pow. 0,89 ha

23 października 2013 | informatyk

„ Wójt Gminy Opatowiec niniejszym informuje, że na dzień 27.11.2013r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 225/1 o pow. 0,89ha w Kocinie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłej szkole podstawowej wraz z obiektami pomocniczymi oraz rozpoczętą budową sali gimnastycznej.”

Osoby zainteresowane zakupem niniejszej działki zapraszamy do udziału w przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące działki dostępne są na stronie internetowej www.bip.gminy.com.pl/opatowiec
lub w Urzędzie Gminy Opatowiec w pokoju nr 4”, tel. 041 3518052 wew. 12, mail: przetargi@opatowiec.pl.

Ogłoszenie

Dodaj komentarz

Październik pod znakiem wycieczek w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

23 października 2013 | informatyk

Po raz kolejny w tym miesiącu uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie odwiedzili Kraków. Dzięki realizowanemu przez Gminę Opatowiec projektowi „ Z WIEDZĄ DO EUROPY”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 17.10.2013 r odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do krakowskiego Multikina. Uczniowie klas 0- II oraz III-VI tym razem wybrali się na  projekcję filmów w 3D. Głównym celem wycieczki było podniesienie świadomości i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym oraz inspiracja do rozwoju zainteresowań i samodzielnej pracy. W wycieczce wzięli udział wszyscy uczniowie i uczennice klas 0-VI Szkoły Podstawowej w Krzczonowie biorący udział w projekcie.

Wizytę w kinie podzielono na dwie grupy wiekowe, najmłodsi uczestnicy projektu – uczniowie klas 0-II obejrzeli bajkę animowaną pt. „Turbo” opowiadającą historię ślimaka, który dzięki  nieoczekiwanie nabytej mocy postanawia wziąć udział w wielkim wyścigu, w którym czeka go wiele przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ich starsi koledzy z klas III – VI mogli zobaczyć historię pozbawionej pasków zebry, tytułowej „Kumby”, która wyrusza w poszukiwaniu magicznego źródła u którego według legendy, pierwsze zebry uzyskały paski. Oba filmy okazały się atrakcyjną formą zajęć pozalekcyjnych, dostarczyły wiele radości, a cały pobyt w kinie stał się wyśmienitą i pełną wrażeń rozrywką. Po zakończonej wizycie w kinie, obie grupy, zadowolone z udanych seansów udały się  na smaczny obiad.

Był to już drugi wyjazd edukacyjny zorganizowany w ramach projektu „ Z WIEDZĄ DO EUROPY” realizowanego przez Gminę Opatowiec na podstawie umowy podpisanej przez Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego – Adamem Jarubasem. Wszystkie wycieczki oraz zajęcia dodatkowe oferowane są uczniom i uczennicom bezpłatnie w okresie od 02.09.2013 do 27.06.2013 r , a głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty zajęć edukacyjno – wychowawczych dla 84 dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Krzczonowie.

Dodaj komentarz

Dzień Seniora w gminie Opatowiec

22 października 2013 | informatyk

W dniu 20 października 2013 roku w Domu Kultury w Opatowcu został zorganizowany Europejski Dzień Seniora. To doskonała okazja do spotkanie się i porozmawiania o sprawach dnia codziennego oraz powspominać czasy swojej młodości.

Przewodniczący Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opatowcu Andrzej Kłos serdecznie powitał członków Koła oraz zaproszonych gości. Najstarsi członkowie otrzymali z rąk przewodniczącego listy gratulacyjne oraz skromne upominki.

W tym uroczystym dniu z seniorami spotkali się przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy – Michał Szczerba oraz Radny Rady Powiatu – Marek Pluta, przekazując im najserdeczniejsze życzenia, kwiaty i kosze ze słodyczami.

Najstarszym członkom Koła, Wójt Gminy i Przewodniczący Rady wręczyli upominki książkowe.

Przy akompaniamencie zespołu muzycznego seniorzy śpiewali swoje ulubione piosenki. Można było posłuchać m.in. jak seniorki wykonują piosenkę na nutę „Jak długo na Wawelu” ze zmienionym tekstem „Jak dobrze być seniorem”.

Dodaj komentarz

Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

22 października 2013 | informatyk

14 października 2013 roku w Szkole Podstawowej w Krzczonowie cała społeczność szkolna świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Świętowanie rozpoczęło się od zabawy przy muzyce, następnie odbyła się część oficjalna, którą rozpoczął dyrektor szkoły – Tomasz Paluch witając przybyłych na spotkanie gości – Wójta Gminy Opatowiec –  Sławomira Kowalczyka, skarbnik Gminy Opatowiec – Annę Klimaszewską–Luty, zastępcę przewodniczącego Rady  Gminy Opatowiec –  Mariana Gruszkę oraz emerytowanych nauczycieli –  Janinę Siemieniec i Andrzeja Kłosa oraz składając wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia.

Życzenia zdrowia, cierpliwości, wytrwałości oraz sukcesów w pracy z uczniami wraz z podziękowaniami za codzienny trud przekazywania wiedzy i kształtowania młodych umysłów złożył Wójt Gminy oraz zastępca przewodniczącego Rady  Gminy.

Potem przyszedł czas na apel „Dziś życzeń wiele” przygotowany przez uczniów klas IV – VI pod kierunkiem  Marii Pawłowskiej i Izabeli Bryły.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły nagrodził wyróżniających się pracowników szkoły:  Beatę Tkacz,  Izabelę Bryłę, Marię Pawłowską,  Annę Pudłowską, oraz  Marka Bernardzikiewicza.  Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk wręczył nagrodę  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomaszowi Paluchowi.

 

 

Dodaj komentarz

Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół w Opatowcu

21 października 2013 | informatyk

Dnia 15 października 2013 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą poprzedziło ślubowanie klasy I gimnazjum. Do grona gimnazjalistów dołączyło 26 uczniów. W uroczystej akademii udział wzięli: wójt Gminy Sławomir Kowalczyk, Sekretarz Gminy Bożena Zbertek, Skarbnik Gminy Anna Klimaszewska- Luty, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Obsługi Zespołu Szkół, Rada Rodziców oraz uczniowie.  Dzieci z klasy szóstej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum zaprezentowały  wiersze  i piosenki. Część artystyczną przygotowały Panie Katarzyna Sojka oraz Małgorzata Żydowska, natomiast oprawę muzyczną przygotował Pan Wiesław Tomal wraz z zespołem wokalnym.

Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk na ręce Pani Dyrektor złożył piękny bukiet kwiatów wraz z podziękowaniami dla wszystkich nauczycieli za dar nauki i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. W podziękowaniu za całokształt pracy  wręczył jej Nagrodę Wójta.

Pani Elżbieta Szczęsna – Kusak  Dyrektor Zespołu Szkół złożyła życzenia dla wszystkich  pracowników naszej szkoły – cierpliwości i wytrwania oraz wszelkiej radości płynącej z mozolnego wysiłku kształtowania serc, ducha i pamięci swych wychowanków. Jak co roku nauczycielom wręczone zostały także Nagrody Dyrektora Szkoły. W gronie wyróżnionych znaleźli się: w-ce dyrektor Zespołu Szkół  Grzegorz Kozioł, Małgorzata Żydowska, Aleksandra Cugowska, Ewa Cabaj, Katarzyna Sojka oraz Alicja Witkoś – Kłos.

Dodaj komentarz

II miejsce drużyny z Zespołu Szkół w Opatowcu w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej

21 października 2013 | informatyk

W dniu 18 października 2013 roku drużyna piłkarska chłopców klasy V i VI Zespołu Szkół w Opatowcu uczestniczyła w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej, który przeprowadzony zostałw Kazimierzy Wielkiej. Drużyna w składzie: Maciej Cugowski, Daniel Niedźwiedź, Patryk Matuszczyk , Michał Kowalczyk, Bartosz Kościółek, Bartosz Dybała, Dominik Kociński, Miłosz Krawczyk, Krystian Leks, Hubert Kmiecik zdobyła II miejsce i tym samym awansowała do wojewódzkich rozgrywek, które odbędą się wiosną.

Szkoły uczestniczące w turnieju:

1. SSP1 Kazimierza Wielka
2. SSP 3 Kazimierza Wielka
3. ZPO Skalbmierz
4. ZS Opatowiec
5. Czarnocin

Wyniki końcowe:
I miejsce SSP1 Kazimierza Wielka
II miejsce ZS Opatowiec
III miejsce SSP3 Kazimierza Wielka
IV miejsce Czarnocin

Dodaj komentarz

Zasiłek macierzyński z KRUS po zmianach

17 października 2013 | admin1

Ważna informacja dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem:

Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, m.in. za niżej wymienione osoby:

 1. rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek,
 2. rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 3. osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Okres finansowania składek z budżetu państwa

Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:

 • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
 • do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

UWAGA !

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem finansowana jest ze środków budżetu państwa, od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe warunki przyznania prawa do finansowania składki

Prawo do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe może zostać przyznane, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki, tj.:

 • złożony zostanie, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS – wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, a w przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS – wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
 • przedłożony zostanie skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiada ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty;
 • rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, zaprzestanie prowadzenia tej działalności albo zawiesi jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być prowadzona;
 • drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo z prawa do finansowania składek w ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (m.in. z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy przebywania na urlopie wychowawczym).

Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Przepisy ustawy umożliwiają finansowanie z dotacji budżetu państwa wyłącznie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Składka z dotacji budżetu państwa równa jest składce, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, stanowiącej 10% emerytury podstawowej.

Jednocześnie Kasa informuje, że osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (tzn. nie spełniają warunków do tego ubezpieczenia), przysługuje prawo wyboru finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ZUS lub KRUS.

Podstawa prawna:
art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983).

Źródło: KRUS

Dodaj komentarz

Troska o Miejsca Pamięci Narodowej

16 października 2013 | informatyk

Cmentarze, mogiły i kwatery wojenne są miejscami pamięci narodowej nie tylko Polaków, ale także obywateli innych państw. Obowiązek otoczenia miejsc spoczynku należytą opieką wynika z obowiązku prawa, zawartych umów i traktatów międzynarodowych oraz tradycji. Dbanie o obiekty i miejsca upamiętnienia jest świadectwem kultury i dojrzałości społeczeństwa.

W trosce o zachowanie i utrwalenie pamięci, wydarzeń, faktów i postaci Gmina Opatowiec wykonała w miejscowości Opatowiec, ul. Nowokorczyńska, na cmentarzu z I wojny światowej prace polegające na:

  - ułożeniu chodnika z płytek betonowych na długości 50 mb i szerokości 1,60 m wraz z obrzeżami,

  - ułożeniu 25 m² kostki brukowej pod parking samochodowy,

  - wykonaniu ogrodzenia 55 mb z siatki metalowej powlekanej Ø3,5 mm i wysokości 1,50 m, zamontowanej do słupków metalowych osadzonych w betonie,

  - wykonaniu i zamontowaniu bramy wejściowej na cmentarz wojenny.

Zadanie to wykonano przy udziale środków finansowych z:

  - Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 10 000,00 zł,

  - Wojewody Świętokrzyskiego – 4 000,00 zł,

  - Gminy Opatowiec – 3 000,00 zł.

Powyższe prace wykonała Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Opatowcu. W wyniku realizacji powyższego zadania społeczeństwo Opatowca, Gminy oraz odwiedzający uzyskali możliwość swobodnego dojścia do miejsca pamięci – cmentarza na którym spoczywa:

  - 501 żołnierzy wojsk austro-węgierskich

  - 336 żołnierzy wojsk rosyjskich

  - 2 żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku.

Sporządził: Jan Zbertek

Dodaj komentarz

Trwa realizacja projektów „Z wiedzą do Europy” i „Mierzymy w stronę gwiazd”

14 października 2013 | informatyk

Od początku września, Gmina Opatowiec realizuje na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, dwa projekty pn. „ Z WIEDZĄ DO EUROPY” oraz „Mierzymy w stronę gwiazd” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013. Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

W środę, 2 października w ramach promocji projektów „Z WIEDZĄ DO EUROPY” i „Mierzymy w stronę gwiazd” Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk wręczył 84  uczniom i uczennicom  klas 0 – VI Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i 82 gimnazjalistom oraz gimnazjalistkom  klas I – III Gimnazjum w Opatowcu materiały promocyjne.

O godzinie 8:00 w ramach promocji projektu w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyło się uroczyste spotkanie na którym beneficjentom projektu, czyli 84 uczniom i uczennicom  klas od 0 do VI wręczono materiały promujące projekt. Plecaki, kubki, długopisy, pendrive’y 2GB, segregatory, notesy, gumki, smycze oraz kalendarze z nadrukami wręczył Wójt Gminy oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasz Paluch. Wszystkie otrzymane materiały sprawiły uczniom ogromną radość tym bardziej, że zostaną one wykorzystane podczas zajęć realizowanych w trakcie projektu i na pewno przyczynią się do aktywnego w nim uczestnictwa. Materiały zakupiono ze środków przeznaczonych na promocję, ujętych  w budżecie projektu.

więcej zdjęć

Realizacja projektu potrwa do 27.06.2014 r i obejmie nie tylko zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów lecz również umożliwi dostęp do profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej.

O godzinie 11:00 podobne spotkanie promocyjne odbyło się w Gimnazjum w Opatowcu. Gimnazjalistom również zostały wręczone materiały promujące projekt.  Z rąk Wójta Gminy Opatowiec i Zespołu Projektowego „Mierzymy w stronę gwiazd” oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu Elżbiety Szczęsnej-Kusak, gimnazjaliści otrzymali: pendrive’y, długopisy, notatniki, smycze oraz plecaki. Materiały otrzymane przez młodzież gimnazjalną pomogą w rozwijaniu  zainteresowań i pasji realizowanych w trakcie zajęć pozalekcyjnych objętych projektem.

Projekt realizowany przez gimnazjum w Opatowcu potrwa również do 27.06.2014r. a gimnazjaliści będą mogli w ramach zadań projektowych skorzystać z zajęć wspomagających rozwój kompetencji kluczowych w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i języka angielskiego. Dodatkowo specjalnie dla młodzieży gimnazjalnej przewidziano zajęcia związane z doradztwem edukacyjno – zawodowym w ramach nowoutworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery.

więcej zdjęć

Obydwa projekty będą dla dzieci i młodzieży okazją do licznych wyjazdów edukacyjnych przewidzianych w toku realizacji projektów.

 

 

 

Dodaj komentarz

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie odwiedzili krakowski teatr „Groteska”

14 października 2013 | informatyk

W dniu 3.10.2013 r. odbyła się realizowana w ramach projektu „Z WIEDZĄ DO EUROPY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wycieczka do teatru „Groteska” w Krakowie. Był to pierwszy z długiej listy planowanych wyjazdów edukacyjnych w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie (klas 0-VI) Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Spektakl sensacyjno – muzyczny pt. „ Porwanie Baltazara Gąbki czyli Smok & roll ”, który obejrzeli uczniowie okazał się wyśmienitą rozrywką dla młodych widzów. Opowieść o przyjaźni, poświęceniu, lojalności i odwadze, które zmierzyły się ze zdradą, zakłamaniem i żądzą władzy w nowym, oryginalnym muzyczno – rock’n’rollowym spojrzeniu na dzieło Stanisława Pagaczewskiego cieszyło się zainteresowaniem zarówno klas 0-II jak również ich starszych kolegów z klas III – VI.

Wyjazd wzbogacił wiedzę uczniów na temat teatru i kultury żywego słowa, okazał się ciekawą formą organizacji zajęć pozalekcyjnych, ale przede wszystkim, umożliwił wielu z nich udział w takim widowisku teatralnym po raz pierwszy. Miłym zaskoczeniem, okazała się możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia z reżyserem i odtwórcą roli głównej Smoka Wawelskiego – Lechem Walickim. Po wizycie w teatrze wszystkim uczniom zapewniono ciepły posiłek w jednym z krakowskich centr handlowych. Dzięki realizacji projektu „ Z WIEDZĄ DO EUROPY”, współfinansowanego przez Unię Europejską, uczniowie i uczennice nie musieli ponosić żadnych kosztów wyjazdu.

Projekt realizowany jest od 2.09.2013 r na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej – Luty – Skarbnika Gminy.

Dodaj komentarz

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatowiec w 2013 roku – informacja

14 października 2013 | informatyk

W dniu 19 września 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Opatowiec w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 11.375,13 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 13/100), stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatowiec w 2013 roku

którego całkowity koszt wynosi 13.382,50 zł(słownie: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 50/100), w tym koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość: 13.382,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 50/100).

Na kwotę dotacji składają się:

 1. środki WFOŚiGW w Kielcach – 4.683,88 tj. – 35% kosztów kwalifikowanych zadania

 2. środki NFOŚiGW w Warszawie – 6.691,25 tj.- 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Dodaj komentarz

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” – zgłoszenia do 18 października

11 października 2013 | informatyk

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza do udziału w dziewiątej edycji Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Jego celem jest promowanie i nagradzanie osób i instytucji, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom potrzebującym pomocy, a swym przykładem krzewią idee bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 października br.

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie wyróżnić i nagrodzić pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, działających na rzecz potrzebujących, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Nagrody – Statuetki „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” przyznawane są w dwóch kategoriach:

- indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem  i  poświęceniem niosą  pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
- zespołowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrażających innowacyjne projekty.

Termin nadsyłania zgłoszeń na stosownym formularzu upływa 18 października 2013 r. – decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który jednocześnie podejmie decyzję o przyznaniu nagród.

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” – to symbol miłości, opieki, cierpliwości, prawdy, mądrości, pocieszenia – cnót niezbędnych wszystkim realizującym  misję w pomocy społecznej.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin plebiscytu

Dodaj komentarz

Plebiscyty na Rolnika Roku, Najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich oraz Gospodarstwa Agroturystyczne

9 października 2013 | informatyk

Ankiety do pobrania:

ankieta zgłoszeniowa ROLNIK ROKU 2013
ankieta zgłoszeniowa Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Woj.Świętokrzyskiego w 2013 roku
ankieta zgłoszeniowa Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich Woj.Świętokrzyskiego

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać do dnia 10 października 2013 na adres:

Redakcja „Echa-Dnia”
ul.Targowa 18
25-520 Kielce
z dopiskiem ROLNIK ROKU
lub przesłać na e-mail: marketing@echodnia.eu lub slusarz@echodnia.eu

Najlepsi rolnicy, koła gospodyń wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne w każdym powiecie, jak i w klasyfikacji wojewódzkiej zostaną wybrani poprzez głosowanie sms oraz specjalnie powołane Kapituły. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 roku w Targach Kielce w Kielcach. Nagrodzeni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dodaj komentarz

Remonty kolejnych odcinków dróg gminnych (Chwalibogowice, Chrustowice, Kobiela)

8 października 2013 | informatyk

W dalszym ciągu poprawia się stan techniczny dróg naszej Gminy.

Komisja powołana przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec w składzie: Stanisław Kurek – pracownik UG, Łukasz Marzec – pracownik UG, Wiktor Kozioł – sołtys wsi Kobiela, Mirosław Boksa – Sołtys wsi Chwalibogowice, Kraśniów, Janusz Kaczmarczyk – sołtys wsi Chrustowice dokonała odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Nawierzchnia asfaltowa położona została  na drogach gminnych w następujących miejscowościach:

-        Chwalibogowice – 210 mb  >>> zdjęcia

-        Chrustowice – 300 mb  >>> zdjęcia

-        Kobiela – 470 mb  >>> zdjęcia

Całkowity koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł niemal 140 tys. zł, z czego połowa refundowana będzie ze środków pozyskanych prze Gminę ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych), a drugą  połowę stanowić będą środki własne Gminy Opatowiec.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c., Szarbia Zwierzyniecka.

 

 

Dodaj komentarz

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Kocina

8 października 2013 | informatyk

W dniu 3 października 2013 roku Jednostka OSP w Kocinie wzbogaciła się w nowoczesny sprzęt do ratowania ludzi uwięzionych w samochodach podczas wypadków drogowych. Jest to szczególnie ważny i przydatny sprzęt, bowiem jednostka OSP w Kocinie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, często bierze udział w wypadkach komunikacyjnych i innych akcjach ratowniczo-technicznych.

W skład zakupionego zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych wchodzą:
- rozpieracz ramieniowy SP 310
- nożyce S 510
- agregat hydrauliczny P 650SG

Nowe wyposażenie Jednostki kosztowało 36 tys. zł, z czego 30 tys. zł udało się pozyskać z Państwowej Straży Pożarnej, a pozostałe  6 tys. stanowił wkład własny Gminy Opatowiec.

Dodaj komentarz

Budowa Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego – informacja

8 października 2013 | informatyk

W związku z rozpoczętym etapem realizacji projektowania i budowy sieci światłowodowej w projekcie „Sieć Szerokopasmowa polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na terenie Gminy Opatowiec działają pracownicy przedsiębiorstw wykonujących zadania z zakresu prowadzenia uzgodnień, projektowania i realizacji budowy sieci światłowodowej.  Osoby te działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Marszałka Wójewództwa Świętokrzyskiego pana Adama Jarubasa, są upoważnione m.in. do prowadzenia negocjacji warunków udostępnienia nieruchomości prywatnych pod budowę sieci.

Mając na uwadze ochronę interesów mieszkańców gminy oraz zabezpieczenie przed pojawieniem się osób podszywających pod pracowników wykonawców, publikujemy poniżej wzór pełnomocnictwa udzielanego przez Marszałka. Każdy z pełnomocników powinien wylegitymować się takim imiennym pełnomocnictwem oraz dowodem osobistym.

wzór pełnomocnictwa

Dodaj komentarz

Podsumowanie projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec”.

3 października 2013 | hubert

W dniu 25 września 2013 roku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec”, o wartości 71.200,00 zł, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

W seminarium, które upływało pod hasłem „Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było” wzięło udział 20 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i Zespołu Szkół w Opatowcu, którzy poszerzali swoją wiedzę i umiejętności poznając nowe możliwości samokształcenia, aby móc skutecznie korzystać z nowych form nauczania, które oferują technologie teleinformatyczne.

Przybyli również zaproszeni goście: dr Marzena Marczewska – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Józef Żurek – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ubiegłej kadencji, Inez Romaniec – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Renaty Janik, Grażyna Pauli – doradca metodyczny Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Magdalena Koruba – trener, prowadząca warsztaty psychologiczne dla nauczycieli oraz Robert Soból – trener i wykładowca firmy Vulcan.

Witając przybyłych gości Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec wyraził nadzieję, że dzięki realizacji projektu i pozyskaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w postaci platformy e-learningowej, dziennika elektronicznego oraz zestawu interaktywnego, nauka w szkołach na terenie gminy będzie stawała się dla uczniów przyjemniejsza, skuteczniejsza i nowocześniejsza.

Wójt Gminy zwrócił również uwagę na to, aby nie zapominać o dobrych tradycjach edukacji - o sprawdzonych przez lata metodach nauczania, po czym pogratulował i wręczył nagrody nauczycielom, których multimedialne projekty lekcji zostały wyróżnione.

W trakcie seminarium uczestnicy mieli też okazję do wysłuchania wykładu na temat najnowszych trendów w nauczaniu i nowoczesnych systemów dokumentowania swojej pracy. Oficjalną część spotkania zakończyło wręczenie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia formy doskonalenia zawodowego, po czym wszyscy wspólnie wysłuchali krótkiego koncertu muzycznego przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu.

Spotkanie kończące realizację projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec” było nie tylko zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy grona pedagogicznego, ale także możliwością zaprezentowania talentów tych osób, dla których tak naprawdę to wszystko się odbywa. Celem bowiem wspólnych wysiłków tak wielu osób jest oczywiście uczeń. On jest w centrum uwagi nawet wtedy, gdy pozornie wydaje się, że wydarzenie dotyczy tylko nauczycieli.

Dodaj komentarz