Zaproszenie na obchody Gminnego Dnia Strażaka połączone z obchodami 125-lecia OSP Opatowiec

26 kwietnia 2013 | informatyk

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatowcu oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowcu zapraszają na obchody Gminnego Dnia Strażaka połączone z obchodami 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowcu, które odbędą się w dniu 3 maja 2013r.(piątek)  o godz. 14:30.

Program:
14:30 – zbiórka uczestników na Rynku przed Domem Kultury w Opatowcu.
15:00 – Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św.Jakuba w Opatowcu.
16:20 – część oficjalna na ul. Targowej przed strażnicą OSP w Opatowcu.

 

Dodaj komentarz

2 maja 2013 dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Opatowcu

25 kwietnia 2013 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec zarządzeniem nr 15/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. ustanowił dzień 2 maja 2013 r. dniem wolnym od pracy . W związku z powyższym Urząd Gminy odpracuje ten dzień 6 lipca 2013 r. (sobota).

Zarządzenie Nr 15/2013

Dodaj komentarz

Wyróżnienia dla uczniów Zespołu Szkół z Opatowca

23 kwietnia 2013 | informatyk

W roku szkolnym 2012/2013 liczni uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu brali udział w różnych konkursach przedmiotowych. Na szczególne wyróżnienie zasługują ci, którzy zakwalifikowali się do finałów wojewódzkich konkursów:

Agnieszka Wojas – konkurs biologiczny,
Maciej Kwaśniewski – konkurs geograficzny,
Szymon Szczęsny – konkurs fizyczny, w którym zdobył tytuł laureata i dzięki temu jest zwolniony z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i internetu

23 kwietnia 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Informacja dla uczestników projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

22 kwietnia 2013 | hubert

W związku z tym, że rozpoczęliśmy podpisywanie umów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec, uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób, które w 2011 roku wykonały projekty indywidualnych oczyszczalni, do podpisywania umów oraz dokonywania wpłat kwoty 1 000 złotych (I rata) z dopiskiem „partycypacja w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków” na konto Urzędu Gminy nr 57 8493 0004 0170 0160 0404 0024.
Ze względu na czas przygotowania niezbędnej dokumentacji do ogłoszenia przetargu, a następnie rozpoczęcia realizacji zadania proszę o podpisanie umów w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
Podpisanie umowy oraz dokonanie wpłaty powyższej kwoty będzie warunkiem rozpoczęcia inwestycji na terenie posesji.

Dodaj komentarz

Informacja dotycząca cieku wodnego biegnącego od Zagajowa do Wisły

22 kwietnia 2013 | informatyk

INFORMACJA

W związku ze zgłoszonymi wnioskami rolników sołectw Ksany, Chwalibogowice, Kraśniów. Urząd Gminy w Opatowcu zwrócił się z prośbą do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach o wykonanie konserwacji Cieku Wodnego od ujścia do rzeki Wisły do miejscowości Zagajów.

W wyniku tego działania uzyskano następującą informację: istniejąca techniczna możliwość wykonania tego rodzaju prac, zostanie, ujęta w planie robót bieżącego roku, jednak jej wykonanie zależne będzie od ilości posiadanych środków finansowych, w bieżącym roku przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Niezbędny zakres prac, o jaki wnioskują rolnicy, przyniosłaby jedynie regulacja koryta rzeki powiązana z odwodnieniem przyległego terenu poprzez wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co wykracza poza zakres robót utrzymaniowych.

Wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów. Istnieje możliwość wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa, za zwrotem w formie opłaty melioracyjnej , części kosztów przez właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ. Warunkiem jest jednak złożenie wniosku zainteresowanych właścicieli gruntów stanowiących 100% powierzchni planowanych do zmeliorowania.

Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być wykonanie również na koszt Skarbu Państwa, przy współudziale publicznych środków wspólnotowych, za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej, wynoszącej 20% kosztów wykonania tych urządzeń. W tym przypadku wymagany jest wniosek spółki wodnej lub zainteresowanych właścicieli gruntów stanowiących co najmniej 75% powierzchni planowanych do zmeliorowania.

W celu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego wg jednego z wyżej przedstawionych schematów nieodzowne jest złożenie formalnego wniosku o wykonanie urządzeń melioracji  wodnych szczegółowych przez zainteresowanych właścicieli gruntów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, informuję, że ŚZM i UW podjął działania w celu ujęcia Cieku od Zagajowa w „Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.
Kolejność wdrażania zadań przyjętych do w/w programu, uzależniona jest od skali zagrożeń powodzią w rozpatrywanych aspektach ( technicznym, społeczno- ekonomicznym oraz uwarunkowań przyrodniczych) według przyjętych standardów.

Dodaj komentarz

Chwała Zwyciężonym…

18 kwietnia 2013 | informatyk

W dniu 17 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbył się uroczysty apel upamiętniający 150-tą rocznicę Powstania Styczniowego, 73. rocznicę bestialskiego mordu dokonanego na polskich oficerach przez NKWD w 1940 roku oraz ofiary katastrofy samolotu prezydenckiej delegacji, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku koło Smoleńska.

Uczniowie w formie montażu słowno-muzycznego przypomnieli o walce Polaków w skrajnie trudnych warunkach w 1863 r., a także losach ponad 21. tysięcy polskich jeńców: oficerów wojska polskiego II RP i straży granicznej, lekarzy, policjantów, duchownych, na których, z woli Stalina i na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego, wykonano wyrok śmierci strzałem w tył głowy.

Uczniowie podkreślali, jak ważna jest pamięć o ofiarach z 1863, 1940 i 2010 roku. Jak ważne, by troszczyć się o prawdę i przechowywać ją w trosce o tożsamość narodową. Uczestnicy akademii minutą ciszy oddali hołd poległym Polakom.

W uroczystości uczestniczył Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, który po występie młodzieży opowiedział o zrywie niepodległościowym i utrwalaniu pamięci o ludziach  uczestniczących w walkach o Polskę podczas Powstania Styczniowego i w czasie II wojny światowej. Nawiązał również do katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. Następnie Jan Charzewski przybliżył dzieje mieszkańców Opatowca i okolic z 1863 r.

Po apelu dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, harcerze oraz delegacje uczniów z Gimnazjum udali się pod Dąb Pamięci, by zapalając znicze złożyć hołd ofiarom Katynia i Tweru pochodzącym z terenu Gminy Opatowiec: Franciszkowi Rokickiemu, Franciszkowi Grudniowi oraz Zygmuntowi Pietraszewskiemu.

Dodaj komentarz

Finał XVIII Edycji Konkursu Biblijnego

16 kwietnia 2013 | informatyk

13 kwietnia 2013 roku, w Kielcach odbył się FINAŁ XVIII EDYCJI KONKURSU BIBLIJNEGO. Gminę Opatowiec reprezentowały dwie uczennice klasy VI Szkoły Podstawowej w Krzczonowie: Daria Gruszka i Kamila Kozioł. W minioną sobotę  w finale wojewódzkim uczestniczyło 36 uczniów. II miejsce zajęła Daria Gruszka. Gratulujemy.

Dodaj komentarz

Ogłoszenie – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 225/1 o pow. 0,89ha w Kocinie

16 kwietnia 2013 | informatyk

BIK.2.6840.01.2013                                                                                 Opatowiec 2013-04-16

 

 O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Opatowiec w wykonaniu Uchwały : Nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia  26 lutego 2013r. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej    w miejscowości:

 • Kocina  działka  Nr 225/1 o pow. 0,89 ha  – cena wywoławcza  203 000,00zł.

Przystępując do przetargu należy zapoznać się szczegółowo z warunkami podanymi  do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy w  Opatowcu   przy  ul. Rynek 3.

Przeznaczenie: Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowiec zatwierdzonym przez Radę Gminy w Opatowcu Uchwałą   Nr III/25/02 z dnia 30 kwietnia 2002r. Działka nr 225/1 o powierzchni 0,89ha oznaczona jest jako tereny usługowe zadań publicznych o niewielkim zainwestowaniu kubaturowym.

Dla w/w terenu nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego .

Obciążenia: 

 • Wymieniona działka nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w rozporządzaniu nimi oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłej szkole podstawowej wraz  z obiektami pomocniczymi oraz rozpoczętą budową sali gimnastycznej. Sprzedaż nieruchomości   z przeznaczeniem  na prowadzenie placówki  związanej z opieką  nad osobami starszymi  lub dziećmi.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

 1. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości  zostanie zastrzeżone prawo na rzecz Wójta Gminy Opatowiec prawo jej odkupu na okres 5 lat (art. 593 k.c.) w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości.
 2. W razie niedotrzymania w/w terminu nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych  w wysokości:

- 10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,

- 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku,

- 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 20% ceny sprzedaży nieruchomości.

Dwaj najemcy lokali mieszkalnych otrzymali wypowiedzenia umów najmu, a okres wypowiedzenia  upłynął z dniem 01.06.2012r. Trzeci  z  najemców  został  poinformowany, że umowa najmu zawarta na czas określony wygasła z dniem 14.07.2012r. i po tym terminie nie została przedłużona. Od okresu zakończenia trwania umów najmu lokali mieszkalnych    w budynku zamieszkują bezumownie trzy w/w rodziny.

Umowa i dokumentacja w tym zakresie zostanie udostępniona na wniosek  zainteresowanego.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztu wznowienia granic danej działki. Koszty ponosi nabywca.

Do ceny sprzedaży  nieruchomości osiągniętej w drodze przetargu  zostaną  doliczone:

 

 •  Opłata za wykonanie wyceny gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Opatowcu w dniu 06.06.2013r. o godz.1000

Przetarg prowadzony będzie w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 14 września 2004r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu przeprowadzania  przetargów   i rokowań  na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Wadium w wysokości 10% wywoławczej ceny sprzedaży działki z zaznaczeniem numeru działki, której dotyczy  zaokrąglone w górę  do  pełnej  złotówki   każdy oferent  obowiązany jest wpłacić na  konto  Urzędu Gminy w  Opatowcu  w  Banku Spółdzielczym  Kielce  O/Nowy Korczyn numer konta:66 8493 0004 0179 0300 0404 0003.

Do przetargu  zostaną  dopuszczone osoby, których wpłata wadium wpłynie na konto Urzędu Gminy  nie później niż trzy dni przed datą otwarcia przetargu

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia,  a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Wadium winno być wniesione wyłącznie w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium  w obligacjach  Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

Postąpienie minimalne 1% ceny wywoławczej.
Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość, a osoby prawne odpis aktualny z odpowiednie rejestru (nie późniejszy niż 3 miesiące) lub pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej .

Nabywca zobowiązany jest pokryć opłaty sądowe i notarialne.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego jest dokonanie wpłaty w całości opłaty za nabycie gruntu.

Wójt Gminy  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny .

Dodatkowe informacje na temat przetargu oraz o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży  można otrzymać w Urzędzie Gminy w Opatowcu pok. Nr 4 w terminie   do dnia   04.06.2013r.

INFORMACJA DODATKOWA

Sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst. jedn. Dz. U. z 2011 roku nr 177, poz. 1054). Podana cena wywoławcza jest kwotą netto.
Ogłoszenie – wersja do druku

Dodaj komentarz

Zapisy na kursy w ramach projektu „Warto być aktywnym -program aktywizacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec”

11 kwietnia 2013 | informatyk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu w 2013 roku realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:

„Warto być aktywnym – program aktywizacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec”

Przeprowadzone zostaną 2 kursy, jeden rodzaj kursu dla każdego uczestnika. Wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu objętych zostanie 12 osób.

Przeprowadzone zostaną następujące kursy:

- Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej­,

- Obsługa stacji paliw płynnych+ napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG).

Adresatami projektu są osoby:

- bezrobotne,

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu w roku 2012,

- w wieku aktywności zawodowej,

- posiadające wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,

- zamieszkałe na terenie Gminy Opatowiec.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewniamy:

- bezpłatny udział w szkoleniu zawodowym,

- bezpłatny udział w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz w spotkaniach z psychologiem terapeutą,

- certyfikaty ukończenia szkolenia,

- wyżywienie w trakcie szkolenia,

- wsparcie finansowe,

- ubezpieczenie zdrowotne.

ZAPISY NA KURSY DO 31 MAJA 2013r. W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W OPATOWCU UL.RYNEK 16, 28-520 OPATOWIEC

tel.41-35-27-050


Zapisy na kursy – wersja do druku

Dodaj komentarz

Wyłączanie naziemnej telewizji analogowej – informacja

9 kwietnia 2013 | informatyk

W listopadzie 2012 r. rozpoczął się Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Wkrótce cyfrowy sygnał zastąpi w całym kraju sygnał analogowy. Już teraz można odbierać kilkanaście programów w lepszej, cyfrowej jakości.

Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji naziemnej.

Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest:

 • nowoczesny telewizor cyfrowy (obsługujący kodowanie MPEG-4), lub
 • zewnętrzny dekoder DVB-T MPEG-4 w formie przystawki (tzw. set-top-box) podłączony do telewizora, oraz
 • tak jak dotychczas antena naziemna.

Koszt zakupu dekodera, to wydatek około 100-250 zł. Natomiast ceny anten kształtują się pomiędzy 50-200 zł. Przy zakupie dekodera lub telewizora trzeba upewnić się, czy to odpowiednie urządzenie. Zachęcamy do korzystania z zaufanych punktów sprzedaży.

Zgodnie z prawem sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania przed zakupem, czy sprzęt spełnia wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Coraz częściej zdarzają się przypadki oferowania do sprzedaży sprzętu, który nie spełnia wymagań i tym samym uniemożliwia odbiór telewizji cyfrowej.

Proces wyłączeń nadawania analogowego przebiega etapami – rozpoczął się 7 listopada 2012 roku i zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej zakończy się do końca lipca 2013 r.

Tegoroczne wyłączenia emisji analogowej obejmą następujące obszary rezerwacyjne (wg głównych nadajników):

 • 19 marca 2013 r.: Elbląg/Jagodnik, Rzeszów/Sucha Góra, Szczecin/Kołowo, Warszawa/Raszyn i PKiN, Wisła/Skrzyczne.
 • 22 kwietnia 2013 r.: Częstochowa/Wręczyca Wlk., Kłodzko/Czarna Góra, Opole/Chrzelice, Rabka/Luboń Wielki, Szczawnica/g. Przechyba, Tarnów/g. Św.Marcina, Wrocław/Ślęża, Zakopane/Gubałówka.
 • 20 maja 2013 r.: Białogard/Sławoborze, Bydgoszcz/Trzeciewiec, Człuchów/ul.Szkolna, Gniezno/Chojna, Kalisz/Chełmce, Kalisz/Mikstat, Katowice/Kosztowy, Konin/Żółwieniec, Koszalin/Gołogóra, Kraków/Chorągwica, Lębork/Skórowo Nowe, Łobez/Toporzyk, Łódź/Komin EC-4, Piła/Rusinowo, Słupsk/ul. Banacha, Świnoujście/ul. Chrobrego.
 • 17 czerwca 2013 r.: Białystok/Krynice, Bieszczady/g. Jawor, Ciechanów/ul. Monte Cassino, Dęblin/Ryki, Kielce/Św. Krzyż, Lublin/Boży Dar, Lublin/Piaski, Olsztyn/Pieczewo, Opoczno, Płock/Rachocin, Przemyśl/Tatarska Góra, Siedlce/łosice, Suwałki/Krzemianucha, Zamość/Tarnawatka.
 • 23 lipca 2013 r.: Giżycko/Miłki, Jelenia Góra/Śnieżne Kotły, Leżajsk/Giedlarowa, Lubań/Nowa Karczma, Łomża/Szosa Zambrowska, Ostrołęka/ul. Kopernika.

Należy pamiętać, że wyłączenia dotyczyć będą także tych mniejszych nadajników, które retransmitują sygnał z nadajników głównych, z których odbiór jest w danych miejscach utrudniony.

W ofercie naziemnej telewizji cyfrowej, w zależności od obszaru, już dzisiaj dostępne są następujące programy TV nadawane w tzw. multipleksach (MUX), czyli cyfrowych pakietach programowych:

 • w multipleksie MUX-1: TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Polo TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV, T-TV;
 • w multipleksie MUX-2: Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV Puls, Puls 2, TV4, TV6;
 • w multipleksie MUX-3: TVP1, TVP2 HD, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia.

Oprócz bogatszej oferty programowej, widz otrzymuje także dostęp do dodatkowych usług, takich jak: możliwość wyboru kilku ścieżek dźwiękowych, np. w kilku językach, w tym także audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dźwięku przestrzennego, a także napisów.

Naziemna telewizja cyfrowa jest wdrażana stopniowo, w związku z tym niektóre z wymienionych programów i usług mogą nie być jeszcze dostępne w całej Polsce.

W celu uzyskania pomocy, zachęcamy do korzystania z bezpłatnej infolinii: 800-007-788 lub z informacji na stronie internetowej www.cvfrvzacia.gov.pl, na której można znaleźć, m.in. szczegółowy harmonogram wyłączeń analogowej telewizji naziemnej, w tym informacje o gminach objętych wyłączeniami.

Należy pamiętać, że widzowie korzystający tylko z usług sieci kablowych lub odbierający telewizję satelitarną nie muszą podejmować działań w związku z cyfryzacją telewizji, gdyż proces ten dotyczy telewizji naziemnej.

Razem wkraczamy w świat nowoczesnej telewizji. Życzymy doskonałego odbioru!

harmonogram wyłączeń

 

Dodaj komentarz

Turniej bezpieczeństwa w ruchu dogowym

5 kwietnia 2013 | informatyk

W dniu 05 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół w Opatowcu został przeprowadzony gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do rywalizacji przeprowadzonej pod czujnym okiem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej sierżanta sztabowego Michała Grzybczyka oraz Gminnego Koordynatora Moniki Kościółek przystąpiły drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową w Krzczonowie oraz Szkołę Podstawową w Zespole Szkół  w Opatowcu. Uczniów przygotowywali do tych trudnych zmagań nauczyciele –  Tomasz Paluch i Katarzyna Szczerba. Po długim i zaciętym boju lepszą w turniejowych potyczkach okazała się drużyna z Opatowca i tym samym to ona zakwalifikowała się do udziału w rozgrywkach na szczeblu powiatowym. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Michał Gwóźdź- uczeń klasy V SP Opatowiec. Nagrody ufundował i wręczył Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dodaj komentarz

Wręczenie nagród w konkursie „ Wiosna Talentów”

5 kwietnia 2013 | informatyk

Podczas uroczystego apelu w dniu 5 kwietnia 2013r Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk wraz z Dyrektor Elżbietą Szczęsną-Kusak i przedstawicielem Rady Rodziców Anną Salamon wręczyli nagrody wszystkim uczestnikom konkursu „Wiosna Talentów”, który odbył się w dniu 21.03.2013. Nagrody otrzymali:

I miejsce:
Karolina Jakubowska i Szymon Szczęsny
Wiktoria Maj
Natalia Kurzyńska
Patryk Pawlik

II miejsce:
Anna Karwas
Krystian Leks i Wiktor Salamon
Klaudia Stempień
Klaudia Kozioł

III miejsce:
Agnieszka Wojas
Grupowo Klasa II SP
Karolina Biesaga
Nikola Kozioł

Wyróżnienia:
Jakub Kłos
Angelika Szumilas
Emilia Kornaś
Aleksandra Wodecka
Wojciech Dusza
Emilia Kozioł
Bartosz Dybała
Nikola Wróbel
Jakub Szabla

Nagroda Publiczności :
Szymon Szczęsny i Piotr Cabaj

Nagroda Specjalna:
Dzieci z przedszkola

Zwycięzcy otrzymali nagrody, które zostały zakupione dzięki wsparciu Gminy Opatowiec, Rady Sołeckiej Opatowiec oraz darczyńców: p. Michała Szczerby, p. Piotra Kowalczyka, p. Anety Tomasik, p. Pawła Salamona, p. Katarzyny Fular, p. Jarosława Gwoździa, p. Tadeusza Moskwy, pp. Anny i Marka Krawczyków, pp. Anety i Mariusza Rutkowskich oraz p. Jarosława Krycy. Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.

Dodaj komentarz

„Ziemia nie da sobie rady, segregujemy odpady”

5 kwietnia 2013 | informatyk

Pod takim hasłem  Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Rzędowie  zorganizował Konkurs dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gmin wspólnie realizujących Projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie  gmina Tuczępy”

Konkurs został przeprowadzony w terminie  od 1 października 2012 roku do 28 lutego 2013 roku. Łącznie w Konkursie wzięło udział  4 666 uczestników.

Wyniki konkursu podzielone były  w kategorii indywidualnej dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz jednostek OSP.

Komisja konkursowa w dniu 29 marca 2013 roku wyłoniła następujących zwycięzców:

W kategorii Szkoła Podstawowa:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa  z Opatowca uzyskując 347 pkt.

II miejsce Szkoła Podstawowa Krzczonów  zdobywając 140 pkt.

Indywidualne wyróżnienia  otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu: Dominik Madej, Nikola Wróbel, Gabriela Król, Wiktoria Maj, Jarosław Ćwik, Kacper Czosnek, Joanna Rogóz, Emilia Porada.

Zwycięskie Szkoły oraz wyróżnieni uczniowie  otrzymają cenne  nagrody.

 

W kategorii Gimnazja;

I miejsce  zajęło Gimnazjum z Opatowca uzyskując  683 punkty.

Indywidualne wyróżnienia otrzymali uczniowie: Natalia Bątkowska, Szymon Szczęsny, Patryk Kościółek, Paulina Grzywna, Oliwia Śmieszek.

Zarówno Szkoła jak i wyróżnieni uczniowie otrzymają cenne nagrody.

 

W kategorii Jednostek OSP:

Na trzecim miejscu egzeqwo  znalazły się: OSP Mistrzowice – 645 pkt., OSP Krzczonów – 408 pkt., OSP  Opatowiec – 47,5 pkt., OSP Rzemienowice  – 23,5 pkt., OSP Chwalibogowice 13,1 pkt..

Wszystkie jednostki zostaną nagrodzone.

Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu do dnia 30 czerwca 2013 roku na oficjalnym wręczeniu nagród.

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

szczegóły konkursu

 

Dodaj komentarz

Kajakarz Artur Michalski dotarł do Opatowca

4 kwietnia 2013 | admin1

Niezwykła akcja „List w butelce” połączona ze spływem kajakowym rozpoczęła się w środę 3 kwietnia w Krakowie. Jej głównym celem jest  promocja wypraw kajakowych dla osób niepełnosprawnych a polega na pokonaniu przez Artura Michalskiego trasy od Krakowa do Gdańska. Kajakarz po drodze zbiera listy do butelki.

W środę kilka minut przed godziną 20 Artur dotarł do Opatowca, przy przeprawie promowej został powitany przez mieszkańców Opatowca oraz pracowników Urzędu Gminy. Kajakarz przedstawił krótko cel akcji a następnie opowiedział o trudach podróży jakie go spotkały na odcinku Kraków-Opatowiec. Gmina Opatowiec czynnie włączyła się do akcji przygotowując a następnie wrzucając do butelki swoje przesłanie. Pomimo ogromnego zmęczenia, następnego dnia punktualnie o 6 rano Artur pojawił się przy przeprawie promowej, gdzie żegnany przez pracowników urzędu i właścicieli restauracji „W starym młynie”, którzy udzielili podróżnikowi schronienia, ruszył w dalszą drogę. Następny nocleg przewidziany jest w Sandomierzu, gdzie kajakarz ma zamiar dotrzeć wieczorem, a już 11 kwietnia ma dopłynąć do Gdańska, gdzie następnego dnia niezwykłe listy zostaną wysłane w świat w czym kajakarzowi pomoże Artur Labudda – znany podróżnik, który pomimo barier nurkuje i jest sternikiem motorowodnym. Wywiezie on motorówką kajakarza na morze, gdzie wspólnie wrzucą listy w butelce do wody.  

W poszukiwaniu MOCY – Opis akcji

W poszukiwaniu MOCY- strona akcji

List w butelce – strona akcji na facebooku

List w butelce – strona akcji

Dodaj komentarz

Wojewódzki Konkurs dla szkół podstawowych „Świeć przykładem”

3 kwietnia 2013 | informatyk

W miesiącu lutym 2013 roku ogłoszony został Wojewódzki Konkurs dla szkół podstawowych „Świeć przykładem”. Organizatorami Konkursu byli: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach- Wydział Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, Redakcja „Gazety Wyborczej” i Rozgłośnia Radio Kielce.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, a jego celem było promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Warunkiem wzięcia udziału w tym Konkursie było wykonanie przynajmniej jednej z niżej wymienionych prac:
- napisanie listu do kierowcy (np. ojca, mamy, dziadka, wujka) by przestrzegali zasad bezpieczeństwa drogowego na wsi i w mieście,
- ułożenie wiersza zachęcającego do noszenia odblasków.
Liczba prac nadesłanych przez jednego uczestnika była nieograniczona.

W Zespole Szkół w Opatowcu uczniowie Szkoły Podstawowej przystąpili do przedmiotowego Konkursu. Wpłynęło 17 prac. Wszystkie prace zostały odesłane do organizatorów. Dodatkowo na etapie szkolnym została powołana Komisja, która oceniła złożone prace. W wyniku tej oceny:
I miejsce przyznano uczniowi Klasy V – Michałowi Gwoździowi
II miejsce zajęła praca ucznia Klasy VI Marcina Ryby
III lokatę otrzymała praca uczennicy II klasy Emilii Porady.
Komisja przyznała również dwa wyróżnienia dla; Gabrieli Król oraz Klaudii Stępczyk.

Zainteresowanie Konkursem na szczeblu wojewódzkim było bardzo duże. Do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wpłynęło 1 800 prac. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej Szkoły co należy uznać za bardzo duży sukces. Przy tak wielkiej konkurencji nie było to łatwym zadaniem.

Gratulujemy uczniowi klasy V Michałowi Gwoździowi za zajęcie II miejsca w skali województwa oraz uczennicy klasy II Emilii Poradzie za otrzymanie wyróżnienia.

/źródło:Zespół Szkół w Opatowcu/

Dodaj komentarz

Życzenia Wielkanocne

29 marca 2013 | admin1

Życzenia Wielkanocne

Dodaj komentarz

Spotkanie z kajakarzem Arturem Michalskim

29 marca 2013 | admin1

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Opatowiec na spotkanie z kajakarzem Arturem Michalskim, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia br. około godziny 20.00 w Domu Kultury. Pan Artur odbywa kajakowy spływ z Krakowa do Gdańska połączony z akcją „List w butelce” promując kajakową wyprawę dla osób niepełnosprawnych „W poszukiwaniu MOCY” . Szczegóły obu akcji zamieszczamy w linkach poniżej.

 

W poszukiwaniu MOCY – Opis akcji

W poszukiwaniu MOCY- strona akcji

List w butelce – strona akcji na facebooku

List w butelce – strona akcji

 

Dodaj komentarz

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie – informacja

28 marca 2013 | informatyk

W Urzędzie Gminy w Opatowcu od dnia 2 kwietnia 2013 roku w pok. nr 7 ( I piętro) pracownicy Urzędu będą udzielać rolnikom pomocy w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. Dyżury pełnione będą według poniższego harmonogramu. Z pomocy skorzystać mogą rolnicy z terenu Gminy Opatowiec.

Lp

Data dyżuru

Godziny

1

2.04.2013

8:00 – 10:00

2

3.04.2013

8:00 – 10:00

3

4.04.2013

8:00 – 10:00

4

5.04.2013

8:00 – 10:00

5

8.04.2013

8:00 – 10:00

6

9.04.2013

8:00 – 10:00

7

10.04.2013

8:00 – 10:00

8

11.04.2013

8:00 – 10:00

9

12.04.2013

8:00 – 10:00

10

15.04.2013

8:00 – 10:00

11

16.04.2013

8:00 – 10:00

12

17.04.2013

8:00 – 10:00

13

18.04.2013

8:00 – 10:00

14

19.04.2013

8:00 – 10:00

15

22.04.2013

8:00 – 10:00

16

23.04.2013

8:00 – 10:00

17

24.04.2013

8:00 – 10:00

18

25.04.2013

8:00 – 10:00

19

26.04.2013

8:00 – 10:00

20

29.04.2013

8:00 – 10:00

21

30.04.2013

8:00 – 10:00

22

6.05.2013

8:00 – 12:00

23

7.04.2013

8:00 – 12:00

24

8.05.2013

8:00 – 12:00

25

9.05.2013

8:00 – 12:00

26

10.05.2013

8:00 – 12:00

27

13.05.2013

8:00 – 12:00

28

14.05.2013

8:00 – 15:00

29

15.05.2013

8:00 – 15:00

HARMONOGRAM – wersja do druku

Dodaj komentarz

Wielkanoc pora radości

28 marca 2013 | informatyk

WIELKANOC PORA RADOŚCI

Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbył się w środę 27 marca apel, który wprowadził wszystkich w świąteczną atmosferę, a został przygotowany pod kierunkiem  katechetki Anny Pudłowskiej przez uczniów klas „0”, II, V i VI. Na początku  Dyrektor przywitał wszystkich i zaprosił do obejrzenia i wysłuchania programu artystycznego.

Starsze uczennice przypomniały wszystkim, jakie znaczenie religijne ma dla chrześcijan Wielkanoc oraz opowiedziały o najważniejszych tradycjach Świąt Wielkanocnych. Młodsi uczniowie przygotowali wiersze, piosenki i życzenia. Oczywiście, jak co roku odbył się również konkurs świąteczny. Tym razem był to  KLASOWY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIELKANOCNY.

Jak zawsze wszyscy – uczniowie, nauczyciele i rodzice podeszli do zadania  z wielkim zaangażowaniem. Młodszym uczniom w wykonaniu pisanek pomagali rodzice, szczególnie mamy, starsi prześcigali się w coraz to nowych pomysłach, żeby było najładniej i najbardziej oryginalnie. Efekty pracy można było zobaczyć na apelu – przepiękne stoły świąteczne, a każdy zupełnie inny.

Uczniowie i wychowawcy wykazali się niezwykłą pomysłowością oraz wyczuciem smaku i stylu nie zapominając o najważniejszych symbolach i tradycjach świątecznych. Nic dziwnego, że jury w składzie:  Dyrektor Tomasz Paluch,  Beata Tkacz i  Justyna Krupa miało nie lada problem, który wskazać jako ten najpiękniejszy. Ostatecznie po podliczeniu punktów  Dyrektor ogłosił werdykt. I miejsce zajęła klasa szósta, zdobywcami II miejsca zostali uczniowie klasy piątej, zaś III lokata przypadła klasie trzeciej. Stoły pozostałych klas zostały wyróżnione. Każda klasa otrzymała gratulacje i upominki.

Na zakończenie apelu  Dyrektor złożył wszystkim świąteczne życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.

Dodaj komentarz

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – szkolenie

27 marca 2013 | informatyk

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 26 kwietnia 2013r. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 09.04.2013r. (wtorek) o godz. 10:00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przy ul.Kościuszki 12. Więcej informacji można uzyskać pod bezpłatnym numerem infolinii 800-380-084.

zaproszenie

Dodaj komentarz

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Opatowiec

22 marca 2013 | informatyk

W 2011 roku Gmina Opatowiec złożyła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Całkowita wartość projektu ma wynieść 2 973 431,28 zł w tym wydatki kwalifikowalne 2 417 683,44 zł. W ramach pomocy Gmina Opatowiec otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 813 262,00 zł.

Wniosek złożony został  na 147 przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d. Nabór chętnych z całego terenu gminy Opatowiec na budowę oczyszczalni odbywał się na zasadzie dobrowolności.

W dniu 21.03.2013 roku podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Adama Jarubasa – Marszałka Województwa, oraz Piotra Żołądka – Wicemarszałka Województwa i Gminą Opatowiec reprezentowaną przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty – Skarbnika Gminy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013”. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

W miesiącu kwietniu br. zostanie zorganizowane spotkanie z osobami, które wyraziły chęć budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w swoim gospodarstwie.

/źródło: www.sejmik.kielce.pl/

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna z unijnym dofinansowaniem – publikacja na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Dodaj komentarz

Wiosna talentów 2013 – fotorelacja

21 marca 2013 | informatyk

Fotorelacja z konkursu pn. „Wiosna Talentów”, który odbył się w Domu Kultury w Opatowcu w dniu 21 marca 2013r.

Dodaj komentarz

Rejonowe eliminacje XVIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

15 marca 2013 | informatyk

W dniu 9 lutego 2013 r. odbyły się w Busku-Zdroju rejonowe eliminacje XVIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego organizowanego przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Diecezji Kieleckiej.
Celem konkursu jest:
• zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z Niego Księgi Życia,
• propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii,
• kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej,
• stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień,
• promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych dzieci, ich katechetów oraz szkół, które reprezentują.

Literaturą obowiązkową była w tym roku EWANGELIA WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA.

W Konkursie udział wzięło 54 uczniów z powiatów buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. Gminę Opatowiec reprezentowało 6 uczniów ze szkół w Opatowcu i Krzczonowie. Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się już 13 kwietnia, zakwalifikowała się trójka najlepszych uczniów, w tym dwie uczennice klasy VI Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Daria Gruszka, która zajęła I miejsce i Kamila Kozioł, zdobywczyni II miejsca. Uczennice w pięknym stylu pokonały pozostałych uczestników, wykazując się ogromną wiedzą. Gratulujemy! I trzymamy kciuki na etapie wojewódzkim. Dziewczynki do konkursu przygotowała katechetka pani Anna Pudłowska.

Dodaj komentarz

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

15 marca 2013 | informatyk

Zmiany w zakresie gospodarki śmieciami spowodowała nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z tą ustawą to gminy od 01.07.2013 r. przejmą gospodarkę odpadami komunalnymi i staną się odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania tych odpadów. Działania Gminy skierowane będą w tym kierunku, aby nasza Gmina była czysta, a po lasach i rowach nie zalegały sterty śmieci.
Aby sprostać temu zadaniu koniecznym stało się podjęcie wielu działań organizacyjnych, opracowanie stosownych dokumentów, które będą ustalały obowiązki zarówno Gminy jak i właścicieli nieruchomości, w tym obowiązek ponoszenia przez mieszkańców Gminy opłat za odbieranie śmieci z ich gospodarstw. Ważnym dokumentem w tym zakresie było opracowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec, którego projekt uzyskał pozytywną opinię SANEPID-u. Jego treść zamieszczona jest na stronie internetowej www.opatowiec.pl. Regulamin został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 17.12.2012 r. i stanie się dokumentem obowiązującym na terenie naszej Gminy od dnia 1 lipca 2013 r.
Wnoszenie opłat jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nie obowiązkiem nakładanym przez Gminę. Gmina dokonuje jedynie wyboru metody naliczania tych opłat oraz ustala stawkę i częstotliwość odbioru śmieci. Opłata jest wymogiem obligatoryjnym i przymusowym. Nie ma możliwości odstąpienia od niej, czy też jej umarzania. W stosunku do osób, które nie złożą stosownych deklaracji, na podstawie których naliczona zostanie opłata, Wójt Gminy musi wydać zastępczą decyzje określającą opłatę dla tej osoby czy też gospodarstwa.
W dniu 17.12.2012 r. podjęto uchwałę przez Radę Gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Następnym krokiem będzie dotarcie pracowników Urzędu do Państwa domów, którzy będą służyć pomocą w wypełnieniu tych deklaracji. W deklaracji znajdzie się również kwota opłaty za śmieci określona uchwałą Rady Gminy w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Opatowiec.
Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 17.12.2012 r., dla nieruchomości zamieszkałych będą obowiązywały trzy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny z uwzględnieniem kompostowania na własne potrzeby odpadów zielonych – 5,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc,
- za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny bez gromadzenia odpadów zielonych we własnych kompostownikach – 6,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc,
- za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny – 10,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc.
Dla nieruchomości niezamieszkałych wysokości opłat wyliczane będą za pojemniki, – wielkość pojemnika zostanie wyliczona na podstawie złożonych deklaracji oraz następujących stawek uchwalonych uchwałą Rady Gminy Opatowiec:
- za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny: za pojemnik 120 l. – 14,00 zł miesięcznie, za pojemnik 240 l. – 28,00 zł miesięcznie, za pojemnik 1100 l. – 50,00 zł miesięcznie,
- za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny: za pojemnik 120 l. – 20,00 zł miesięcznie, za pojemnik 240 l. – 40,00 zł miesięcznie, za pojemnik 1100 l. – 70,00 zł miesięcznie.
W deklaracji nie będzie dowolności w zakresie określenia ilości wytwarzanych śmieci. Miesięczną ilość odpadów wytworzonych w nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych określona będzie stosownymi przepisami i umieszczona w uchwale Rady Gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z przedsiębiorcą zbierającym śmieci należy rozwiązać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Od 1 lipca właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą. Będą zobowiązani (jak wyżej) do złożenia deklaracji i na jej podstawie będą wnosić należną opłatę do Gminy. Opłatą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno Ci, którzy złożą deklarację jak również Ci, na których opłata zostanie nałożona w drodze decyzji Wójta Gminy. Zgodnie z zapisami ustawy opłatę za śmieci będzie można wnosić jedynie przelewem na konto lub płatnością w kasie. Brak będzie możliwości płacenia inkasentowi. Właściciele nieruchomości będą musieli zaopatrzyć się w pojemniki na śmieci (inaczej niż obecnie).
Do dnia 30 czerwca 2013 r. Gmina zobowiązana jest przygotować i przeprowadzić przetarg celem wyłonienia przedsiębiorcy, który będzie odbierał odpady komunalne z terenu naszej Gminy.
W interesie nas wszystkich winno być prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Będzie to na pewno skutkowało tym, że nasza Gmina będzie czysta, a lasy i przydrożne rowy wolne od śmieci.

Sposób segregacji: 5 frakcji:
NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,
ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
ZIELONY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne,
SZARY z przeznaczeniem na odpady wielomateriałowe, metal

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków o rozwiązanie umowy z firmą odbierającą odpady.

Wzór wniosku o rozwiązanie umowy z firmą MPO Kraków
Wzór wniosku o rozwiązanie umowy z firmą EKOM
Wzór wniosku o rozwiązanie umowy z firmą TAMAX

Dodaj komentarz

Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie I terminu naboru wniosków w 2013 roku

15 marca 2013 | informatyk

Podczas pierwszego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w lutym 2013 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 349 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 172 228,76 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w lutym 2013 roku:

 • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3 329,54 ha
 • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 181 293,43 l
 • kwota do wypłaty wg wniosków – 172 228,76 zł

Dodaj komentarz

Wycieczka gimnazjalistów do Kielc

14 marca 2013 | informatyk

W dniu 5 marca 2013 r. uczniowie Gimnazjum w Opatowcu uczestniczyli w wycieczce do Kielc zorganizowanej przez p. E. Gajdę w ramach XXI  Tygodnia Kultury Języka. Wyjazd umożliwiający realizację założeń programu profilaktycznego mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Opatowcu.

Głównym celem wyjazdu było obejrzenie spektaklu pt. „Zemsta” w Teatrze im. S. Żeromskiego.

Oczekując na przedstawienie i korzystając z pięknej słonecznej pogody, gimnazjaliści zobaczyli znajdujące się w pobliżu Teatru zabytki i ciekawe miejsca: Pałac Biskupów Krakowskich – obecnie Muzeum Narodowe, Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Park Miejski, na którego brzegu znajduje się słynne „źródełko Biruty”, opisane przez Żeromskiego w „Syzyfowych pracach”. Dla niektórych było to pierwsze spotkanie ze stolicą naszego województwa.

Po trwającym dwie godziny spektaklu uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – pisarza Ziemi Kieleckiej. Tam mieli okazję zapoznać się z pamiątkami związanymi z życiem i twórczością Żeromskiego, a także z eksponatami ukazującymi dziewiętnastowieczną szkołę. Opowieści pani przewodnik o niełatwym życiu ucznia w gimnazjum pod zaborami współcześni gimnazjaliści wysłuchali, siedząc w starych szkolnych ławach.

Następnie uczniowie obejrzeli ekspozycję czasową przygotowaną z okazji 100. rocznicy wydania „Wiernej rzeki” oraz 150. rocznicy Powstania Styczniowego, której tytuł – „Panna Salomea i książę Odrowąż” – nawiązuje do postaci głównych bohaterów utworu. Na wystawie można było zobaczyć m.in.: jedyny zachowany fragment rękopisu „Wiernej rzeki”, kostiumy z filmu „Wierna rzeka” w reżyserii T. Chmielewskiego, elementy umundurowania powstańców, dziewiętnastowieczną broń, fotografie dowódców powstańczych, biżuterię żałobną.

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

13 marca 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 20 marca 2013 roku (środa) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 26 lutego 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2014 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Opatowiec.
 9. Sprawy różne.
 10. Zapytania i interpelacje.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Michał Szczerba

 

Dodaj komentarz

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli Gminy Opatowiec”

11 marca 2013 | informatyk

Gmina Opatowiec
ogłasza rekrutację uczestników do udziału w projekcie
„E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli Gminy Opatowiec

Projekt ma na celu wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych 20 nauczycieli zatrudnionych
w obszarze wiejskim Gminy Opatowiec w zakresie wykorzystania w swojej pracy TIK poprzez realizację szkoleń w krótkich formach z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie specjalistyczne w dwóch grupach z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej dla 20 nauczycieli:

- od 1 kwietnia 2013 r. – 40 godzin szkolenia stacjonarnego i 40 godzin szkolenia e-learning,
- od 1 lipca 2013 r. – 20 godzin warsztatów e-learning.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:
W projekcie mogą uczestniczyć jedynie osoby spełniające formalne kryteria kwalifikacyjne.
Formalne kryteria kwalifikacyjne spełnia osoba, która:
- jest nauczycielem zatrudnionym w obszarze wiejskim Gminy Opatowiec,
- zna podstawy TIK (weryfikacja na podstawie dyplomów, zaświadczeń lub testu wiedzy TIK stworzonego
na potrzeby rekrutacji),
- nie brała lub brała udział maksymalnie w jednym szkoleniu e-learning.

Sposób zgłoszeń uczestników do udziału w projekcie:
Nauczyciel składa w Biurze projektu komplet dokumentów rekrutacyjnych, na który składa się:
- wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
- dokumenty poświadczające znajomość podstaw TIP lub wypełniony test wiedzy TIK.

Termin i miejsce zgłoszeń:
Zainteresowany nauczyciel składa komplet dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu w terminie
od 1 do 15 marca 2013 r. do godz. 15:00. W dniu 18 marca o godz. 15:30 nastąpi weryfikacja złożonych dokumentów przez Komisję rekrutacyjną. W przypadku jednoczesnego spełniania kryteriów uczestnictwa przez większą liczbę nauczycieli, niż jest to przewidziane w projekcie, o przyjęciu decydować będzie niższy status zawodowy nauczyciela. W celu zapewniania ciągłej i pełnej obsady grup, utworzona zostanie lista rezerwowa.
W dniu 20 marca 2013 r. nauczyciele, którzy na podstawie złożonych dokumentów zostaną wytypowani
do udziału w projekcie, zostaną zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie, wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych oraz zaakceptowania Regulaminu projektu. Po wypełnieniu wszystkich formalności zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy oraz test wiedzy TIK dostępny jest w Biurze Projektu, Zespół Szkół w Opatowcu,
ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sławomir Kowalczyk
Wójt Gminy Opatowiec

rekrutacja - wersja do druku

Dodaj komentarz

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

8 marca 2013 | admin1

.

Dodaj komentarz