Zwrot podatku akcyzowego – informacja

7 stycznia 2013 | admin

WÓJT GMINY OPATOWIEC

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

dopłata do 1 litra oleju napędowego wynosi 0,95 zł
tj. maksymalnie 86,00 litrów do 1 ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 – 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (wzór oświadczenia w Urzędzie lub u sołtysa).

Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy w Opatowcu

ul. Rynek 3.

Tel. 41-3518052 lub 41-3518033 wew.12

 

Wzór wniosku
Procedura zwrotu akcyzy na 2013r.
Najczęściej zadawane pytania

Dodaj komentarz

Oferta zimowiska w Białym Dunajcu

4 stycznia 2013 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec informuje o możliwości skorzystania przez dzieci i młodzież z terenu Gminy z wypoczynku w Białym Dunajcu k. Zakopanego, organizowanego wspólnie ze Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie przez co najmniej jednego z rodziców uczestnika zimowiska ubezpieczenia w KRUS.

szczegóły oferty zimowiska

Dodaj komentarz

Zmiany w paszportach – informacja

4 stycznia 2013 | admin

Od 17 stycznia 2013 roku będzie można składać wnioski i odbierać paszporty w dowolnym organie paszportowym na terenie całego kraju. Między innymi takie udogodnienia wprowadza nowa ustawa o dokumentach paszportowych – informuje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Obowiązujące obecnie przepisy nakazują złożenie wniosku paszportowego do organu paszportowego właściwego dla miejsca zameldowania, a nie faktycznego miejsca pobytu. – Jest to fundamentalna zmiana w procesie aplikowania o paszport. Zapewni ona obywatelom w sposób oczywisty oszczędność finansową, eliminując często podróże niejednokrotnie na dość znaczne odległości do właściwego, ze względu na meldunek, wojewody – mówi Mariusz Cołoszyński, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
Tak przełomowa zmiana jest możliwa do zrealizowania dzięki działającej od 6 lat centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych paszportów. W takim rejestrze, do którego dostęp ma każdy organ paszportowy w kraju i za granicą, znajdują się kompletne informacje o dokumentach wydawanych od 2002 roku. Paszporty wydane wcześniej nie są ujęte w ewidencji, bowiem ich ważność upłynęła z końcem 2011 roku. Uzupełnianie ewidencji przez urzędników w czasie rzeczywistym uniemożliwia próby składania wniosków paszportowych w kilku punktach. Należy jednak pamiętać, że paszport można odebrać tylko w tym samym organie, gdzie wcześniej złożony został wniosek.
W wyjątkowych sytuacjach związanych z ochroną życia i zdrowia obywatela lub z trudnościami w prowadzeniu przez niego działalności zawodowej lub społecznej, a także w przypadkach dotyczących bezpieczeństwa państwa, tej samej osobie można wydać drugi paszport. W takim wypadku, po uzyskaniu pozytywnej decyzji ministra spraw wewnętrznych, wniosek paszportowy również będzie można złożyć w dowolnym organie paszportowym, co tym samym zwolni obywatela z obowiązku stawienia się w siedzibie ministerstwa. Poszerzono również katalog przypadków, w których mogą być wydawane paszporty tymczasowe. Przyjęte zmiany umożliwią także wydawanie takich dokumentów nie tylko w sytuacjach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, ale również w udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.
więcej

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia

2 stycznia 2013 | informatyk

W związku z przypadkami zatruć metanolem, Główny Inspektor Sanitarny ponownie ostrzega przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą działania kontrolne dotyczące produktów chemicznych, które mogą zawierać metanol, pod kątem ich właściwego znakowania i zgodności z kartami charakterystyki. W dniu 29 grudnia 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie wydał decyzję administracyjną zakazującą wprowadzania do obrotu produktu „Denatura Maks” – biały spirytusowy rozcieńczalnik. Lista dystrybucji została przekazana państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym, na których terenie wprowadzona została do obrotu ww. mieszanina.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą również nadzór nad bezpieczeństwem spożywczych wyrobów spirytusowych. W ostatnich miesiącach nie było w Polsce przypadku negatywnej oceny alkoholu pochodzącego z oficjalnego obrotu. Alkohol sprzedawany w legalnej sprzedaży, z polskimi znakami akcyzy, jest bezpieczny.

Ulotka informacyjna

Dodaj komentarz

Klasy bonitacyjne użytków rolnych wraz z lesistością w gminie Opatowiec

2 stycznia 2013 | admin

Dodaj komentarz

Mapa Gminy Opatowiec

2 stycznia 2013 | admin

Dodaj komentarz

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

2 stycznia 2013 | admin

Zmiany w zakresie gospodarki śmieciami spowodowała nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z tą ustawą to gminy od 01.07.2013 r. przejmą gospodarkę odpadami komunalnymi i staną się odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania tych odpadów. Działania Gminy skierowane będą w tym kierunku, aby nasza Gmina była czysta, a po lasach i rowach nie zalegały sterty śmieci.
Aby sprostać temu zadaniu koniecznym stało się podjęcie wielu działań organizacyjnych, opracowanie stosownych dokumentów, które będą ustalały obowiązki zarówno Gminy jak i właścicieli nieruchomości, w tym obowiązek ponoszenia przez mieszkańców Gminy opłat za odbieranie śmieci z ich gospodarstw. Ważnym dokumentem w tym zakresie było opracowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec, którego projekt uzyskał pozytywną opinię SANEPID-u. Jego treść zamieszczona jest na stronie internetowej www.opatowiec.pl. Regulamin został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 17.12.2012 r. i stanie się dokumentem obowiązującym na terenie naszej Gminy od dnia 1 lipca 2013 r.
Wnoszenie opłat jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nie obowiązkiem nakładanym przez Gminę. Gmina dokonuje jedynie wyboru metody naliczania tych opłat oraz ustala stawkę i częstotliwość odbioru śmieci. Opłata jest wymogiem obligatoryjnym i przymusowym. Nie ma możliwości odstąpienia od niej, czy też jej umarzania. W stosunku do osób, które nie złożą stosownych deklaracji, na podstawie których naliczona zostanie opłata, Wójt Gminy musi wydać zastępczą decyzje określającą opłatę dla tej osoby czy też gospodarstwa.
W dniu 17.12.2012 r. podjęto uchwałę przez Radę Gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Następnym krokiem będzie dotarcie pracowników Urzędu do Państwa domów, którzy będą służyć pomocą w wypełnieniu tych deklaracji. W deklaracji znajdzie się również kwota opłaty za śmieci określona uchwałą Rady Gminy w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Opatowiec.
Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 17.12.2012 r., dla nieruchomości zamieszkałych będą obowiązywały trzy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
– za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny z uwzględnieniem kompostowania na własne potrzeby odpadów zielonych – 5,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc,
– za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny bez gromadzenia odpadów zielonych we własnych kompostownikach – 6,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc,
– za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny – 10,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc.
Dla nieruchomości niezamieszkałych wysokości opłat wyliczane będą za pojemniki, – wielkość pojemnika zostanie wyliczona na podstawie złożonych deklaracji oraz następujących stawek uchwalonych uchwałą Rady Gminy Opatowiec:
– za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny: za pojemnik 120 l. – 14,00 zł miesięcznie, za pojemnik 240 l. – 28,00 zł miesięcznie, za pojemnik 1100 l. – 50,00 zł miesięcznie,
– za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny: za pojemnik 120 l. – 20,00 zł miesięcznie, za pojemnik 240 l. – 40,00 zł miesięcznie, za pojemnik 1100 l. – 70,00 zł miesięcznie.
W deklaracji nie będzie dowolności w zakresie określenia ilości wytwarzanych śmieci. Miesięczną ilość odpadów wytworzonych w nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych określona będzie stosownymi przepisami i umieszczona w uchwale Rady Gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z przedsiębiorcą zbierającym śmieci należy rozwiązać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.
Od 1 lipca właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą. Będą zobowiązani (jak wyżej) do złożenia deklaracji i na jej podstawie będą wnosić należną opłatę do Gminy. Opłatą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno Ci, którzy złożą deklarację jak również Ci, na których opłata zostanie nałożona w drodze decyzji Wójta Gminy. Zgodnie z zapisami ustawy opłatę za śmieci będzie można wnosić jedynie przelewem na konto lub płatnością w kasie. Brak będzie możliwości płacenia inkasentowi. Właściciele nieruchomości będą musieli zaopatrzyć się w pojemniki na śmieci (inaczej niż obecnie).
Do dnia 30 czerwca 2013 r. Gmina zobowiązana jest przygotować i przeprowadzić przetarg celem wyłonienia przedsiębiorcy, który będzie odbierał odpady komunalne z terenu naszej Gminy.
W interesie nas wszystkich winno być prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Będzie to na pewno skutkowało tym, że nasza Gmina będzie czysta, a lasy i przydrożne rowy wolne od śmieci.

Sposób segregacji: 5 frakcji:
NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,
ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
ZIELONY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne,
SZARY z przeznaczeniem na odpady wielomateriałowe, metal

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków o rozwiązanie umowy z firmą odbierającą odpady.

Wzór wniosku o rozwiązanie umowy z firmą MPO Kraków
Wzór wniosku o rozwiązanie umowy z firmą EKOM
Wzór wniosku o rozwiązanie umowy z firmą TAMAX

Dodaj komentarz

Przedświąteczne spotkanie w Zespole Szkół w Opatowcu

2 stycznia 2013 | admin

W dniu 20 grudnia 2012 roku, w Zespole Szkół w Opatowcu odbyło się spotkanie uczniów klasy IV, ich rodziców oraz emerytowanych nauczycieli. W spotkaniu uczestniczyli też: Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec – Michał Szczerba, Sekretarz Gminy Opatowiec – Bożena Zbertek, proboszcz parafii Opatowiec – ks. Ireneusz Zych oraz proboszcz parafii Rogów ks. Wiktor Mentel.

W świąteczną atmosferę spotkania wprowadziły uczestników spotkania uczennice Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Opatowcu, które przy akompaniamencie nauczyciela muzyki – Wiesława Tomala – wykonały wiązankę kolęd. Koncert zwieńczyło brawurowe wykonanie przez Krystiana Leksa i Wiktora Salamona na saksofonie i perkusji dwóch pieśni bożonarodzeniowych: „Gdy się Chrystus rodzi” i „Jingle Bells”.

Następnie uczniowie klasy czwartej szkoły podstawowej wraz ze swoją wychowawczynią panią Katarzyną Szczerbą przy akompaniamencie zespołu muzycznego z gimnazjum w składzie: Szymon Szczęsny, Patryk Pawlik i Piotr Cabaj, zaprezentowali inscenizację przypominającą przybyłym gościom wydarzenia, które przed dwoma tysiącami lat rozgrywały się w Betlejem judzkim.

Za wspaniale przygotowaną ucztę duchową młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słodyczami ufundowanymi przez Gminę Opatowiec.

Dodaj komentarz

Życzenia Świąteczne

20 grudnia 2012 | admin1

Życzenia Świąteczne

Dodaj komentarz

Informacja ze spotkania w Krzczonowie dot.nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie

14 grudnia 2012 | admin

W dniu 13 grudnia o godz. 14:00 w Remizie OSP w Krzczonowie odbyło się spotkanie poświęcone konsultacjom społecznym z mieszkańcami Gminy na temat znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zebranie otworzył sołtys Marian Gruszka, który powitał zgromadzonych. Następnie Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk wraz z pracownikiem Urzędu przedstawili informację dotyczącą nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Uczestnicy spotkania przedstawiali swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami.

Na spotkaniu zostały rozdane materiały, informujące o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Została poruszona również sprawa dróg gminnych tj. poruszania się po nich ciężkich samochodów i maszyn rolniczych w ten sposób żeby ich nie niszczyć.

Wójt Gminy poinformował mieszkańców o pracach związanych z uruchomieniem przedszkola w Krzczonowie oraz o przejęciu działki o pow. 0,88 ha na rzecz gminy na której będą wybudowane obiekty sportowe.

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Dodaj komentarz

Sukcesy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół w Opatowcu

14 grudnia 2012 | admin

26 listopada w Krakowie odbył się II Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. Zespół Szkół w Opatowcu reprezentowały uczennice: Natalia Kurzyńska, Natalia Bątkowska i Klaudia Kozioł. W kategorii „Pieśń Patriotyczna” Natalia Kurzyńska i Klaudia Kozioł wystąpiły jako duet. Nasze uczennice, podobnie jak w roku ubiegłym, zostały również laureatkami- zajęły II miejsce. W kategorii „Poezja Patriotyczna”, duet zdobył III miejsce, natomiast Natalia Bątkowska otrzymała wyróżnienie. Od strony muzycznej, uczennice zostały przygotowane przez pana Wiesława Tomala.

Stronę recytatorską przygotowała pani Ewa Gajda. Opiekunowie otrzymali od organizatorów konkursu podziękowanie za profesjonalne przygotowanie uczennic do II Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej. Pozostałe sukcesy muzyczne Klaudii i Natalii w tym roku szkolnym to: I miejsce w Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Biesiadnej w Busku-Zdroju, I miejsce w Konkursie „Ku Wolności i Niepodległości w Pieśni i Poezji” w Koszycach. Ostatnie osiągnięcie tych uczennic to III miejsce w IX Przeglądzie Twórczości Jacka Kaczmarskiego w Kazimierzy Wielkiej.

Dodaj komentarz

Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest

12 grudnia 2012 | admin

Do dnia 26 października 2012 w Urzędzie Gminy Opatowiec przyjmowane były wnioski o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. Ostatecznie do Urzędu Gminy Opatowiec wpłynęło 7 wniosków.
W dniu 29 października 2012 roku Gmina Opatowiec złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kartę informacyjną zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatowiec”. Przewidywana ilość azbestu do usunięcia w 2013 roku to 1 886m². Dofinansowanie obejmie 85% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu a pozostała część leży po stronie właściciela nieruchomości.

Wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 roku. Tak stanowi rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, Nr 192, poz. 1876). Na terenie terenie Gminy Opatowiec wiele dachów pokrytych jest jeszcze eternitem, który zawiera azbest. Pomimo, że końcowy termin wydaje się dość odległy, już teraz zachęcamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy Opatowiec w pokoju nr 4.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

11 grudnia 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 17 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28 listopada 2012r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację przebudowy dróg gminnych Nr 357028T Kobiela – Chrustowice – Pruska, Nr 357014T Chwalibogowice – Kraśniów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok na terenie Gminy Opatowiec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Opatowiec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
13. Sprawy różne.
14. Zapytania i interpelacje.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Zapraszamy na spotkanie dot. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

11 grudnia 2012 | admin

Zapraszamy mieszkańców gminy na spotkanie w ramach konsultacji społecznych dot. nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które odbędzie się w Krzczonowie w dniu 13 grudnia 2012r. o godz. 14:00 w Remizie OSP.

Więcej informacji dotyczących zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie

Dodaj komentarz

Gmina – właścicielem boiska sportowego w Krzczonowie

11 grudnia 2012 | admin

W dniu 3 grudnia 2012 roku po ponad rocznym procesie administracyjnym doszło do podpisania aktu notarialnego pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, a Agencją Nieruchomości Rolnych reprezentowaną przez Zastępcę Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie Jacka Malickiego. W wyniku podpisania aktu, właścicielem działki numer 848/5 o powierzchni 88 arów położonej w Krzczonowie (boisko sportowe pomiędzy blokami i stawem) stała się Gmina Opatowiec. Nabycie nieruchomości miało charakter nieodpłatny i w przyszłości zaprocentuje poprawą infrastruktury sportowej w Gminie Opatowiec.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Kiermasz Bożonarodzeniowy

10 grudnia 2012 | admin

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Opatowcu serdecznie zaprasza na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który rozpoczął się w dniu 10 grudnia 2012r. i będzie trwał do 20 grudnia 2012r. Wszystkie ozdoby świąteczne zostały wykonane własnoręcznie przez dzieci i rodziców.

Dodaj komentarz

Spotkanie ze Świętym Mikołajem (zdjęcia+film)

6 grudnia 2012 | admin

W czwartek 6 grudnia dużą salę Domu Kultury w Opatowcu tłumnie wypełniły dzieci. Powód – przybycie św. Mikołaja, który wraz z pomocnikami przemierzając góry, lasy i doliny dotarł do nas z dalekiej Laponii. Po drodze miał wiele przygód, między innymi zawitał do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, gdzie od Marszałka Województwa – Adama Jarubasa otrzymał worki pełne prezentów przeznaczonych dla dzieci z Gminy Opatowiec. W końcu długo oczekiwany przybył do Opatowca, aby obdarować prezentami wszystkie grzeczne dzieci.

Spotkanie z Mikołajem otworzyła Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, powitała wszystkie dzieci, rodziców, dziadków, nauczycieli i wychowawców oraz przybyłych na tą uroczystość gości:
Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego – Bernarda Antosa, Wójta Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Gminy – Michała Szczerbę, Sekretarz Gminy – Bożenę Zbertek, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Oktawiusza Cugowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Tomasz Palucha oraz Zastępcę Dyrektora Zespołu szkół w Opatowcu – Grzegorza Kozła.

Było to wyjątkowo sympatyczne spotkanie, w iście zaczarowanym klimacie. Nie tylko dzieci, ale również dorośli mieli okazję poznać osobiście Świętego Mikołaja. Aniołek przybliżył historię i postać Świętego Mikołaja, który od zamierzchłych czasów podróżuje po świecie obdarowując grzeczne dzieci prezentami.

Po krótkim wstępie dzieci okrzykami „mikołaju, mikołaju” przywołały Świętego, który ku uciesze wszystkich pojawił się w swym biskupim stroju wiedziony ich miłym, gromkim zaproszeniem. Mikołaj powitał wszystkie dzieci, zasiadł na specjalnie przygotowanym dla niego tronie i zaczął wypytywać dzieci czy były grzeczne i czy przynosiły ze szkoły same piątki. Ponieważ wszystkie dzieci przez cały rok sprawowały się wzorowo, Mikołaj obiecał im górę prezentów. Zanim jednak przystąpił do wręczania upominków poprosił dzieci, aby mu zaśpiewały, bo bardzo się za nimi stęsknił. Dzieci ochoczo spełniły prośbę Mikołaja i radosnym występom nie było końca. Mikołaj urzeczony śpiewem dzieci poprosił je wszystkie do siebie i każdemu wręczył prezent.

Zapanowała radosna wrzawa, otrzymane prezenty bardzo się podobały. Spotkanie ze Świętym Mikołajem zapewne na długo pozostanie w pamięci dzieci, które z pewnością już dziś nie mogą doczekać się kolejnych mikołajek. Mikołaj obiecał, iż odwiedzi Opatowiec w przyszłym roku – o ile wszyscy będą grzeczni!

Szczególne podziękowania należą się Adamowi Jarubasowi – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, który przyczynił się do organizacji Mikołajek oraz rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, którzy wspaniale przygotowali dzieci na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Do organizacji Mikołajek doszło dzięki czynnemu zaangażowaniu Jana Charzewskiego i Jerzego Srogi, którym serdecznie dziękujemy. Mikołajki wsparli również: Piekarnia Opatowiec – Mariusz Rutkowski, JOKER S.W.G. Przytuła Sp.j., Marco A.M. Krawczyk Sp.j., F.H.U. WODMAR Tomasik Aneta, Zbigniew Włosowicz, Zajazd Wiśniewskich, Agro-Plus Piotr Kowalczyk, WIMAR Paweł Salamon.

Spotkanie z Mikołajem w Domu kultury było już jego drugą wizytą w tym roku w Naszej Gminie. Pierwszy raz zawitał do Nas w minioną niedzielę, kiedy to podczas spotkania w świetlicy wiejskiej w Kocinie wręczał prezenty maluchom – Fotorelacja.
Gmina zadbała, żeby wszystkie dzieci uczestniczące w spotkaniach otrzymały prezenty.

Film ze spotkania z Mikołajem

 

Dodaj komentarz

Zimowe utrzymanie dróg i chodników

6 grudnia 2012 | admin

Odśnieżanie dróg gminnych
Za odśnieżanie dróg gminnych odpowiada Gmina. W sezonie 2012/13 roku w Gminie Opatowiec odśnieżanie będzie prowadzone przez:

Firma Usługowa Stanisław Walasek
ul. Stopnicka 12
28-136 Nowy Korczyn

Zimowe utrzymanie prowadzone jest w okresie od 15 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Koordynatorem zajmującym się odśnieżaniem jest Stanisław Kurek tel. 41-35-18-052 wew.14,  kom.500-299-315

Odśnieżanie dróg powiatowych
Za odśnieżanie dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej.
Tel. 41 352 11 72

Obowiązek odśnieżania chodników
Właściciel posesji, przed którą wykonany jest chodnik ma obowiązek odśnieżyć tę część chodnika, która bezpośrednio przylega do jego gruntu.

Prosimy o wywiązywanie się z tego obowiązku, odśnieżone chodniki służą nam wszystkim i w znacznym stopniu zwiększają bezpieczeństwo osób pieszych oraz pojazdów poruszających się po drogach.

Zwracamy również uwagę na sople i nawisy śnieżne, zwisające z dachów budynków. Stanowić one mogą zagrożenie dla nas wszystkich, dlatego w interesie każdego właściciela czy zarządcy budynku jest usuwanie tego typu niebezpieczeństw.

Pamiętajmy również o usuwaniu nadmiaru śniegu z dachów budynków. Jeden metr kwadratowy mokrego śniegu o grubości tylko ok. 10 cm waży 200 kg. Proszę sobie przeliczyć, jak ogromne obciążenie dla dachu lub stropu stanowi 3-4 krotnie grubsza warstwa takiej pokrywy.

Pismo GDDKiA dot.zimowego utrzymania chodników

Dodaj komentarz

„Widoczni i bezpieczni…”

30 listopada 2012 | informatyk

Gmina Opatowiec przygotowała projekt „Widoczni i bezpieczni…”, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa drogowego najmłodszych mieszkańców gminy poprzez wyposażenie każdego ucznia w elementy odblaskowe.

Do udziału w akcji zaproszono Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej Pana Piotra Węglińskiego oraz jego Zastępcę Pana Jacka Piwowarskiego. Obaj Panowie bardzo chętnie przyjęli zaproszenie i na uroczystych apelach pojawili się wraz z funkcjonariuszami policji.

Pierwsze spotkanie odbyło się 27 listopada w Zespole Szkół w Opatowcu. Na uroczystym apelu przybyłych gości powitała dyrektor Zespołu Szkół Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak, oddając następnie głos inicjatorowi akcji Wójtowi Gminy Panu Sławomirowi Kowalczykowi. Podkreślił on w swoim wystąpieniu potrzebę zakładania elementów odblaskowych przez dzieci i gorąco zachęcał je do ich noszenia. Następnie przemówił Pan Jacek Piwowarski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej, który krótko nakreślił dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się na drodze.

Po części oficjalnej dzieciom wręczono kamizelki, zawieszki i opaski odblaskowe. W ramach podziękowania dzieci przygotowały krótkie przedstawienie, po którym wraz z przedstawicielami policji udali się do klas by wysłuchać cennych uwag, dotyczących właściwego zachowania się na i w pobliżu drogi. Ponadto zademonstrowano w jaki sposób należy nosić elementy odblaskowe.

Kolejne spotkanie odbyło się 30 listopada w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Komendę Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej tym razem reprezentował Komendant Powiatowy Policji Pan Piotr Węgliński, a Gminę Opatowiec Wójt Gminy Pan Sławomir Kowalczyk oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Marian Gruszka i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jarosław Kociński. Gości przywitał dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Pan Tomasz Paluch. W trakcie wizyty Komendant namawiał uczniów do noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza teraz, gdy warunki na drogach są coraz gorsze i szybko zapada zmrok. Po rozdaniu elementów odblaskowych uczniowie udali się do klas w celu wysłuchania prelekcji o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach.

W ramach akcji 327 uczniów z terenu Gminy Opatowiec otrzymało elementy odblaskowe. Obiecali oni, że będą przestrzegać zasad ruchu drogowego, a elementy odblaskowe będą nieodłącznym elementem ich ubioru.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem dzieci do lat 15, poruszające się samodzielnie po drodze po zmierzchu, poza terenem zabudowanym mają obowiązek nosić elementy odblaskowe.

Publikacja na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej

Publikacja w Echu-Dnia pn.Dzieci na drodze.Opatowiec rozdaje uczniom odblaski

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Rozpoczęcie rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego w Krzczonowie

30 listopada 2012 | informatyk

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzczonowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego w Krzczonowie. W placówce znajdzie się miejsce dla 15 dzieci (7 dziewcząt i 8 chłopców) w wieku 3 i 4 lata (9 trzylatków i 6 czterolatków mających ukończone lata na dzień 30 listopada 2012 roku) z terenu gminy Opatowiec.

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszenia (plik do pobrania)

Dodaj komentarz

Dodatkowe zajęcia muzyczno-teatralne dla dzieci w Domu Kultury w Opatowcu

30 listopada 2012 | informatyk

„Nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko takie, którym nigdy
nie umożliwiono kontaktu ze sztuką”.

Doris Tarlowski

W dniu 30 października 2012 roku w Domu Kultury w Opatowcu rozpoczęły się zajęcia muzyczno-teatralne dla dzieci w wieku 6-10 lat, prowadzone przez p. Małgorzatę Gwóźdź i p. Radosława Kornasia. Inicjatorem koła muzyczno-teatralnego jest Wójt Gminy Opatowiec a działa ono przy współpracy z Dyrektorami Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i Zespołu Szkół w Opatowcu.

Celem spotkań jest rozwijanie teatralnych zainteresowań dzieci oraz ich indywidualnych zdolności recytatorskich. Uczestnicy mają możliwość kształcenia umiejętności czystej, poprawnej wymowy oraz właściwej modulacji i siły głosu. Ponadto poszerzają wiedzę na temat różnorodnych technik i form teatralnych. Zajęcia rozwijają poczucie rytmu, a także komunikację poprzez gest i „mowę” ciała.
Spotkania odbywają się systematycznie raz w tygodniu, a nawet częściej,
w zależności od potrzeby. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy 30 osobowa grupa uczestników. Zdobyte umiejętności mali artyści będą mogli prezentować na scenie, podczas różnych przedstawień artystycznych.

Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest to jedyna inicjatywa odbywająca się w Domu Kultury. Od stycznia bieżącego roku dzieci z terenu gminy biorą udział w darmowych zajęciach z nauki gry na instrumentach. Zarówno zajęcia teatralne jak i nauka gry są dostępne dla wszystkich chętnych dzieci.

Dodaj komentarz

Debata Społeczna

30 listopada 2012 | informatyk

Informujemy, że w dniu 7 grudnia 2012r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z udziałem przedstawiciela Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji odbędzie się debata społeczna, której wiodącymi tematami będą:

- zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

- wymiana informacji o występujących zagrożeniach na terenie powiatu i poszczególnych gmin.

- wypracowanie wspólnych metod działania oraz przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń.

- zaktywizowanie społeczności do tworzenia lokalnych koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie.

informacja debata społeczna

/źródło:KPP w Kazimierzy Wielkiej/

Dodaj komentarz

Informacja – dot. szczepienia psów

30 listopada 2012 | informatyk

Przypominamy właścicielom psów o obowiązku szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie, który nakłada Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 625). Zgodnie z art. 56 Ustawy:

1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez urzędowego lekarza weterynarii dokonującego szczepienia. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie.

Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 8 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 625) „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie” może zostać ukarany.

Dodaj komentarz

Mała Ojczyzna – Gmina Opatowiec

27 listopada 2012 | admin

Dodaj komentarz

Rozstrzygnięcie konkursu „Baw się z nami nie z nałogami”

26 listopada 2012 | admin

W dniu 23 listopada 2012 roku Komisja w składzie:

1. Stanisław Tomal – przewodniczący,
2. Teresa Plucińska – członek,
3. Barbara Niedziela – członek,
4. Joanna Domoń-Maj – członek,
5. Winicjusz Włosowicz – członek,

dokonała oceny prac plastycznych nadesłanych na konkurs dotyczący profilaktyki uzależnień pt. „Baw się z nami nie z nałogami”. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów gminy Opatowiec szkodliwości uzależnień, zdrowego trybu życia, życia bez nałogów, popularyzacja działań twórczych i poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych. Do konkursu zostało zgłoszonych 125 prac.

Wyniki Konkursu
W Kategorii Gimnazjum
I miejsce – Agnieszka Wojas, kl.II praca
II miejsce – Anna Gruchała, kl.IIIB praca
III miejsce – Natalia Bątkowska, k.II. praca

Wyróżnienia:
- Patryk Małek, kl.I praca
- Anna Skorupa, kl.III praca
- Maciej Selwit, kl. I praca
- Marek Kowalczyk, kl.III praca
- Kacper Markowski, kl.I praca
- Patrycja Tomal, kl.II praca

W kategorii klasy I-III, Opatowiec
I miejsce Emilia Cugowska, kl.II praca
II miejsce Jakub Niedżwiedż, kl.III praca
III miejsce Jakub Kłos, kl. III praca

Wyróżnienia:
- Julia Jachna kl. III praca
- Gabriela Stępczyk kl. III praca
- Oliwia Madej kl. II praca

W kategorii klasy IV-VI Opatowiec
I miejsce Michał Gwóźdź kl.V praca
II miejsce Michał Kowalczyk kl.IV praca
III Maja Tomal kl.VI praca

Wyróżnienia:
- Klaudia Kmiecik kl.VI praca
- Dominik Kociński kl.V praca
- Dawid Kania kl.VI praca

W kategori klasy IV-VI, Krzczonów:
I miejsce Alicja Markowska kl.IV praca
II miejsce Daria Gruszka kl.VI praca
III Klaudia Adamczyk kl.VI praca

Wyróżnienia:
- Emilia Woźniak kl.V praca
- Aleksandra Porębska kl.VI praca
- Wiktoria Szluchcik kl.IV praca

W kategorii klasy I-III,  Krzczonów
I miejsce Jakub Mącznik kl.II praca
II miejsce Maja Kowalska kl.II praca
III miejsce Klaudia Krawiec kl.III praca

Wyróżnienia:
- Amelia Jaglińska kl.II praca
- Weronika Minior kl.I praca
- Jakub Mystek kl.III praca

Wszystkie osoby, które zajęły miejsca od I do III oraz osoby wyróżnione zostaną nagrodzone.

Dodaj komentarz

Informacja ze spotkania dot.nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

22 listopada 2012 | admin

W dniu 22 listopada o godz. 09:00 w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się spotkanie poświęcone konsultacjom społecznym z mieszkańcami Gminy na temat znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wójt Gminy wraz z pracownikiem Urzędu przedstawili informację dotyczącą nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. W spotkaniu uczestniczyli przybyli na nie mieszkańcy naszej Gminy, którzy zgłaszali liczne zapytania i wnioski dotyczące wprowadzenia nowego systemu gospodarki śmieciami.

Wchodząca w życie nowa ustawa zasadniczo zmienia sposób odbioru i opłat w odniesieniu do odpadów komunalnych. Wymaga to szerokiej akcji informacyjnej i konsultacji społecznych. Na spotkaniu zostały rozdane materiały (załączone poniżej), które mają przybliżyć główne i istotne zmiany, jakie czekają nas w okresie „wchodzenia w życie” nowych przepisów prawa.

Informujemy ponadto, że w miarę zgłaszanych potrzeb organizowane będą spotkania informujące o kolejnych etapach wprowadzania w życie przedmiotowej ustawy w Gminie Opatowiec.

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Dodaj komentarz

Sprawozdanie dot. projektu „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”

22 listopada 2012 | admin

Na zebraniu z rodzicami  Zespołu Szkół w Opatowcu  dnia 12.11.2012r. przedstawiono sprawozdanie  z realizacji projektu Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” .

Wyświetlono filmik z wycieczki do Krakowa oraz przedstawiono prezentację wykonaną przez ucznia Michała Gwoździa uczestnika projektu z kółka humanistycznego na temat realizacji zajęć w poszczególnych grupach.  Omówiono zadania już zrealizowane w ramach projektu oraz te, których realizację zaplanowano  w następnych miesiącach.

Rodzice z zaciekawieniem wysłuchali relacji i z przyjemnością obejrzeli zdjęcia swoich zadowolonych dzieci.

prezentacja

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

22 listopada 2012 | admin

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 28 listopada 2012 roku (środa) o godz.9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:

1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniach 12 i 19 października 2012r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udziału w tworzeniu przez Organizację Turystyczną „Szlak Jagielloński” w ramach Międzynarodowego Parku Turystyczno – Kulturowego „Via Jagiellonica” Parku Pielgrzymów do św. Jakuba w Opatowcu i zarządzania nim.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe Euro Velo”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/158/2012 z dnia 12.10.2012r.
16.Sprawy różne.
17.Zapytania i interpelacje.
18.Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba

 

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na spotkanie dot.gospodarki odpadami komunalnymi

16 listopada 2012 | admin

Wójt Gminy Opatowiec zaprasza mieszkańców Gminy na otwarte spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2012 roku o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Spotkanie dotyczyć będzie obowiązków Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jakie nałożone zostały na gminę ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011 roku nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

http://naszesmieci.mos.gov.pl/

 

Dodaj komentarz

Konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Opatowiec dot. zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie

15 listopada 2012 | admin

Wójt Gminy Opatowiec informuje o obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mających na celu dostosowanie obowiązujących przepisów w Polsce do przepisów, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Do 30 czerwca 2013 roku Gminy mają obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie. Mieszkańcy nie będą indywidualnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie gmina, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatowiec. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców naszej Gminy. W Gminie Opatowiec nowy system odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Wówczas właściciele nieruchomości będą wnosić na rzecz Gminy Opatowiec tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu mieszkańcy mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie umowy z przedsiębiorcą, posiadającym odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Opatowiec lub przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte samodzielnie przez mieszkańców z przedsiębiorcami muszą być rozwiązane do końca czerwca 2013 roku. (z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia).

Dzięki rozgraniczeniu ponoszonych opłat przez mieszkańców, na niższe za odpady segregowane, opłacać się będzie ich selekcja. Każdy mieszkaniec naszej Gminy będzie miał taką możliwość dzięki kompleksowemu systemowi selektywnej zbiórki, jak również organizacji punktów selektywnego zbierania odpadów. Gmina Opatowiec zobowiązana jest podjąć następujące działania w poszczególnych terminach:
Od 1 stycznia 2012 – gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Opatowiec. Od tego dnia Wójt nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń zobowiązani są do dnia 1 stycznia 2013 roku uzyskać wpis do rejestru.
Do 31 grudnia 2012 r. Rada Gminy Opatowiec ma obowiązek przyjąć nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec. Musi on być spójny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
Do 31 grudnia 2012 r. Rada Gminy Opatowiec zobowiązana jest podjąć następujące uchwały:
a) w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. (termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty);
c) w sprawie wzoru deklaracji, terminach i miejscu ich składania;

W tym okresie Urząd Gminy w Opatowcu rozpocznie kampanię informacyjną, mającą na celu zapoznanie Państwa z obowiązkami wynikającymi z podjętych uchwał.
Do 31 marca 2013 r. Gmina Opatowiec zobowiązana jest złożyć pierwsze sprawozdanie do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z wdrażania nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od 1 lipca 2013 roku zaczyna funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Wchodzą w życie uchwały Rady Gminy Opatowiec, Gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu Gmina Opatowiec rozstrzygnie przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i podpiszę umowę z wyłonionym w niniejszym przetargu przedsiębiorcę.

Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 r. znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne.

Poniżej zamieszczamy wstępny projekt uchwały do konsultacji społecznych, które odbędą się w okresie 15 listopad 2012 r do 04 grudnia 2012 r. Projekt należy traktować jako wersję wstępną, która będzie jeszcze konsultowana z radcą prawnym. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców gminy Opatowiec do udziału w tych konsultacjach.

 

Opinie i uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Opatowcu w referacie Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Ziemią pok nr 4 , ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec w godzinach urzędowania 7:30-15:30.

O wszystkich podejmowanych działaniach będą Państwo informowani na bieżąco.

Dodaj komentarz