Remont drogi gminnej w Urzutach

11 października 2014 | admin4

Dobiegają końca prace remontowe drogi gminnej Urzuty, w kierunku Wyszogrodu. Zakończono etap korytowania, wykonano podbudowę z kruszywa i położono nową nawierzchnię asfaltową na długości ok 300 mb.

Pozostałe prace polegające na utwardzeniu i wyprofilowaniu poboczy rozpoczną się w najbliższym czasie.

Wartość zadania wyniesie ponad 70 tys. zł, z czego ok. 45 tys. zł stanowić będą środki pozyskane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 

Dodaj komentarz

Wybory samorządowe 2014 – informacja

9 października 2014 | admin4

W dniu 16 listopada 2014 roku odbędą się wybory samorządowe. Dotychczas wybory samorządowe odbywały się w okręgach wielomandatowych. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy wprowadziła zmiany w zasadach dotyczących wyborów samorządowych.

Kodeks określa zasady wyborów m.in.: do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rady gminy i powiatu oraz sejmiku województwa). Radni gmin zostaną wybrani w okręgach jednomandatowych. Oznacza to, że w każdym okręgu wyborczym zostanie wybrany jeden radny, który uzyska największą liczbę głosów. System jednomandatowych okręgów wyborczych obejmie wyłącznie gminy niebędące miastami na prawach powiatu.

Przypominamy, że rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie, oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy odpowiedni wniosek. Również wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy odpowiedni wniosek.

Istnieje również możliwość głosowania przez pełnomocnika. Dotyczy to wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa stosowny wniosek najpóźniej 10 dnia przed dniem wyborów.

Dodatkowe informacje na temat głosowania przez pełnomocnika oraz dopisania się do rejestru wyborców uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 41 3518052 wew. 21 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Opatowcu.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

9 października 2014 | informatyk

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 15 października 2014 roku (środa) o godz. 900 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 12 września 2014 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 9. Sprawy różne.
 10. Zapytania i interpelacje.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Michał Szczerba

 

Dodaj komentarz

Komunikat Agencji Rynku Rolnego dla producentów warzyw i owoców

9 października 2014 | admin4

Agencja Rynku Rolnego informuje, że:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO A.R.R. O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA

UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

Jednocześnie informuje się, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w całym kraju trwają kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Kontrole są jednym z etapów wynikających z realizacji procedury dotyczącej wsparcia UE dla producentów dotkniętych embargiem rosyjskim.

Dotychczas służby kontrolne zrealizowały 90% kontroli plantacji czy upraw, które zostały ujęte przez producentów w powiadomieniach złożonych do OT ARR do 3 września 2014 r.

Wszystkich producentów, którzy zostali skontrolowani pozytywnie prosimy o pilne składanie do Oddziałów Terenowych ARR wniosków o przyznanie rekompensaty.

Więcej informacji wraz z obowiązującymi drukami znajdą Państwo na stronach Agencji Rynku Rynku Rolnego:

www.arr.gov.pl/

Dodaj komentarz

Rozpoczęto remont remizo – świetlicy w Rogowie

8 października 2014 | admin4

W dniu 25 września 2014 roku podpisano z wykonawcami umowy na prace związane z modernizacją budynku remizo – świetlicy w Rogowie.

Prace remontowe będą przebiegały w dwóch etapach:

I etap obejmie wymianę pokrycia dachowego, w tym:

 • demontaż starego pokrycia z dachówki ceramicznej oraz ołacenia,
 • wykonanie nowej więźby dachowej oraz paroizolacji,
 • wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej,
 • zamontowanie rynien i rur spustowych,
 • wymurowanie ścian szczytowych.

II etap przewiduje m.in.

 • ocieplenie budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji zewnętrznej, 
 • wykucie drzwi w szczycie elewacji frontowej,
 • wbudowanie okna z PCV,
 • wykonanie podokienników,
 • zamontowanie daszka nad drzwiami wejściowymi,
 • wykonanie balustrady przy schodach wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. 

Koszt zadania wynosi ok. 80 tys. zł finansowany ze środków własnych gminy i pozyskanych od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 

Dodaj komentarz

Nowa droga asfaltowa Kobiela – Chrustowice

7 października 2014 | admin4

Zakończono rozpoczęte we wrześniu 2014 r. prace związane z budową nowej drogi o długości 625 mb łączącej Kobielę z Chrustowicami.

Koszt budowy nowego odcinka wyniósł ca. 120 tys. zł, z czego 80% stanowiło dofinansowanie ze środków pozyskanych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dodaj komentarz

Wyróżnienie dla uczennicy Zespołu Szkół z Opatowca na festiwalu w Estonii

7 października 2014 | admin4

W dniach od 24 do 28 września 2014r uczennica naszej szkoły Wiktoria Maj, reprezentowała Polskę w V Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „ Złoty liść” w Estonii. Występy wszystkich uczestników oceniało szesnastoosobowe międzynarodowe jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele: Łotwy, Estonii, Białorusi, Niemiec, Włoch, Rosji, Litwy, Turcji i Polski. W poszczególnych kategoriach jury przyznawało trzy nagrody główne i Grand Prix. Oprócz tego każdy członek komisji mógł przyznać wyróżnienie dla swojego faworyta w formie zaproszenia na własny festiwal. Takie zaproszenie otrzymała Wiktoria od Dyrektora Festiwalu z Petersburga Sergeya Savenkova i tym samym została reprezentantką Polski w XVII Międzynarodowym Konkursie Piosenki Pop w Bułgarii.
Gratulujemy!

Dodaj komentarz

Remont remizo-świetlicy w Charbinowicach

7 października 2014 | admin4

Dzięki zaangażowaniu strażaków z miejscowej jednostki OSP oraz mieszkańców sołectwa Charbinowice przeprowadzono prace remontowe w miejscowej remizo-świetlicy. Prace wykonane zostały ze środków własnych gminy i obejmowały m.in. wymianę dachu, instalacji elektrycznej oraz remont garażu.

Obecnie, dzięki pozyskaniu dofinansowania od Marszałka Województwa oraz środków z budżetu gminy (koszt ponad 27 tys. zł), zakończono prace polegające na:

 • zamontowaniu nowych okien z PCV,
 • wymianie podokienników,
 • montażu futryn drzwiowych wraz z drzwiami wewnętrznymi,
 • montażu drzwi wejściowych z aluminium szklonych zestawem szyb bezpiecznych wraz z daszkiem aluminiowym nad drzwiami,
 • montażu balustrad na schodach do drzwi głównych,
 • wykonaniu przypory betonowej pod uszkodzonym narożem budynku,
 • przemurowaniu pęknięć w ścianie po stronie naroża budynku i uzupełnianie tynków,
 • montażu wentylacji wywiewnej,
 • zakupie stolików i krzesełek.

 

 

Dodaj komentarz

Podpisano umowę na remont drogi gminnej w Urzutach

4 października 2014 | admin4

W dniu 30 września 2014 roku Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Klimaszewskiej – Luty podpisał z wykonawcą firmą SZAR-BUD Szarbia Zwierzyniecka umowę na remont kolejnego 280 metrowego odcinka drogi gminnej w miejscowości Urzuty (w stronę Wyszogrodu) na działce nr 107.

Łączny koszt inwestycji (z dokumentację i nadzorem technicznym) wyniesie ponad 70 tys. zł, z czego ok. 45 tys. zł Gmina Opatowiec pozyskała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Remont zostanie zakończony do 31 października 2014 r.

Dodaj komentarz

Nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Chwalibogowice – Senisławice

1 października 2014 | admin4

W ramach pozyskanych przez Gminę Opatowiec z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środków, wykonano nową nawierzchnię asfaltową o długości 835 mb. na odcinku Chwalibogowice – Senisławice.

Jest to jedna z kolejnych dróg gminnych, które w ostatnim czasie były modernizowane. Prace związane z wykonaniem nowej asfaltowej nawierzchni prowadziło konsorcjum firm: Lider – Z.U.R Tech-Bud z Połańca i Degamex z Kamieńca.

Koszt budowy nowego odcinka drogi to ponad 165.000,00 zł, z czego ok 80% pozyskano ze środków Skarbu Państwa.

Dodaj komentarz

Remont pokrycia dachowego na Remizie OSP w Kocinie

29 września 2014 | admin4

Na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocinie dobiegły końca prace związane z remontem pokrycia dachowego. Zakończone prace były konieczne w związku z powstającymi nieszczelnościami i zbliżającym się okresem jesienno – zimowym.

Prace podjęte ze środków własnych gminy obejmowały:

 • usunięcie i utylizację starego dachu z płyt eternitowych,
 • wymiana starych oraz przegniłych krokiew i łat w więźbie dachowej na nowe,
 • wymiana pokrycia dachowego na blachę falistą,
 • wymiana starych i nieszczelnych rynien na nowe.

Łączna wartość przeprowadzonych prac przekroczyła kwotę 13 tys. zł.

A oto jak wygląda obecnie dach na remizie OSP w Kocinie…

Dodaj komentarz

Wymiana pokrycia dachu na budynku przedszkola w Krzczonowie

29 września 2014 | admin4

Wraz z powstaniem Punktu Przedszkolnego w Krzczonowie Gmina Opatowiec podjęła szereg działań związanych z adaptacją budynku na potrzeby opieki nad najmłodszymi dziećmi na terenie Krzczonowa i okolic. Po szeregu prac wewnątrz budynku i przygotowaniu odpowiednich warunków do opieki nad dziećmi, przyszła pora na zmianę leciwego już pokrycia dachowego. Staraniem władz Gminy rozpoczęto prace, które obejmują:

 • demontaż istniejącego dachu z płyt eternitowych (wraz z ich utylizacją),
 • wymiana zniszczonych elementów więźby dachu (krokiew, płatew, słupów i zastrzałów),
 • remont kominów i murów ogniowych,
 • wymiana pokrycia dachowego na blachę powlekaną,
 • wymiana rynien i rur spustowych,
 • wymiana instalacji odgromowej,
 • zamontowanie wyłazu dachowego.

Łączna wartość przeprowadzonych ze środków własnych gminy prac wynosi ok. 45 tys. zł. Wymiana pokrycia dachu zbiega się w czasie z pracami termomodernizacyjnymi w szkołach na terenie gminy i niewątpliwie poprawi estetykę budynków i bezpieczeństwo dzieci osób w nich przebywających.

Dodaj komentarz

Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego – Złote Gody

29 września 2014 | informatyk

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce

i przenieść ją przez całe życie.”

                                                                                   Auguste Bekannte

             W dniu 26 września 2014 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbyła się druga w tym roku ceremonia uhonorowania małżonków, którzy ponad 50 lat temu rozpoczynali wspólne życie, a teraz są „Ambasadorami miłości małżeńskiej”. 

Uroczystego aktu Dostojnych Jubilatów dokonał Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, w asyście Przewodniczącego Rady Gminy – Michała Szczerby, Zastępcy Kierownika USC – Renaty Tomal i Skarbnika Gminy – Anny Klimaszewskiej-Luty.

Odznaczenia odebrali Dostojni Jubilaci:

1. Państwo Stanisława i Tadeusz Adamczykowie
2. Państwo Irena i Stanisław Bartoszkowie
3. Państwo Sabina i Józef Bądkowscy
4. Państwo Halina i Stanisław Cabajowie
5. Państwo Zofia i Stanisław Domoniowie
6. Państwo Marianna i Maksymilian Duszowie
7. Państwo Leokadia i Jan Grudniowie
8. Państwo Helena i Mieczysław Kupiszowie
9. Państwo Janina i Józef Leżoniowie
10. Państwo Regina i Stanisław Malcowie
11. Państwo Janina i Zbigniew Ostrowscy
12. Państwo Maria i Władysław Pitułowie
13. Państwo Helena i Stanisław Szumilasowie
14. Państwo Janina i Stanisław Zborowscy

Państwu Danieli i Stanisławowi Wądkom, którzy nie mogli przybyć osobiście, Wójt wręczy odznaczenia w domu.

Małżeńskie pary otrzymały również list gratulacyjny, kwiaty i słodki upominek.

Były gratulacje, życzenia, chwile wspomnień i wzruszeń oraz toast wzniesiony na cześć Jubilatów przy dźwiękach „Marsza Mendelssohna”, który po  pół wieku, ponownie dla Nich zabrzmiał.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 50 lat. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przygotowuje kierownik urzędu stanu cywilnego. Po podpisaniu przez wójta wysyła się je do urzędu wojewódzkiego celem podpisania przez wojewodę. Następnie wnioski o których mowa wyżej – wojewoda przedstawia Prezydentowi  Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknego Jubileuszu małżeństwa, życzymy zdrowia, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.

 

Dodaj komentarz

Boisko sportowe w Krzczonowie

29 września 2014 | admin3

Gdy 3 grudnia 2012 r. Gmina Opatowiec w wyniku licznych starań, stała się właścicielem działki o pow. 88 arów w Krzczonowie (boisko sportowe, przejęte od Skarbu Państwa) – rozpoczęto prace związane z jej zagospodarowaniem. W części rozpoczęto prace służące zagospodarowaniu miejsca na cele rekreacyjne (mini-plac zabaw, altanki, grill), w drugiej części położono nacisk na cel sportowy (boisko sportowe). Jednocześnie wójt czynił starania, by pozyskać na rzecz gminy teren przyległy do boiska (tzw. „trybuny” wraz z placem powyżej. Działkę o powierzchni ok. 9 arów odkupiono od KHiNO Polan Sp. z o.o. za kwotę ok 9 tys. zł, uzyskując w ten sposób jednolity i użyteczny teren.

Prace zrealizowano w oparciu o środki pozyskane od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, z programu Leader, oraz środki własne gminy. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 50 tys. zł. Zakres prac obejmował:

 • korytowanie wraz z ustabilizowaniem podłoża pod budowę nawierzchni boiska,
 • ułożenie warstwy z geowłókniny filtrującej,
 • ułożenie warstwy drenażowej ze żwiru zagęszczonego,
 • wykonano planowanie terenu wraz z ułożeniem warstwy wegetacyjnej gruntu,
 • wykonano warstwę wierzchnią z ziemi kompostowej,
 • wykonano trawnik dywanowy,
 • zamontowano bramki i piłkochwyty,
 • zamontowano ławki.

Wszystkim użytkownikom nowego obiektu życzymy wielu sukcesów sportowych.

Dodaj komentarz

Informacja ARR dla producentów owoców i warzyw dokonujących wycofania produktów na bezpłatną dystrybucję

29 września 2014 | informatyk

Agencja Rynku Rolnego po raz kolejny przypomina, że inicjatywa pozyskania organizacji charytatywnej lub uprawnionej innej jednostki organizacyjnej oraz osoby fizycznej, która przyjmie wycofane owoce i warzywa leży w gestii producenta owoców i warzyw dokonującego wycofania produktów z rynku.

Fizyczne wycofanie produktów wraz ze złożeniem we właściwym OT ARR niezbędnej dokumentacji (wniosek o wsparcie, świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw, świadectwo potwierdzenia przekazania produktów wycofanych z rynku, wystawione przez podmiot odbierający produkty), powinno odbyć się do dnia 15 października 2014 r.

Rejestr uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, dostępny jest na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl.

Dodaj komentarz

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

29 września 2014 | informatyk

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym, tj.:

 1. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
 2. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
 3. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 4. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
 5. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
 6. finansowanie przejazdów środkami komunikacjami publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
 7. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 8. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości

Dodaj komentarz

Uwaga producenci owoców i warzyw

29 września 2014 | informatyk

UWAGA

PRODUCENCI WARZYW I OWOCÓW !

Agencja Rynku Rolnego informuje, że korekty powiadomień są tylko i wyłącznie uzupełnieniem wcześniej złożonych powiadomień.

Korekta nie może zmieniać danych, które zostały zapisane przez producenta w powiadomieniu złożonym od 18 sierpnia do OT ARR, tzn.:

• Ilości produktu,

• Rodzaju produktu,

• Powierzchni,

• Sposobu operacji, które zamierzają przeprowadzić powiadamiający.

W przypadku gdy producent chce zmienić ww. dane ma obowiązek złożyć nowe (kolejne) powiadomienie do Oddziału Terenowego ARR.

Komunikat ARR- Uwaga producenci owoców i warzyw!

Dodaj komentarz

Nowoczesny sprzęt ratowniczy dla OSP Opatowiec

23 września 2014 | admin3

W połowie września 2014 r. jednostka OSP w Opatowcu wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt ratowniczy. Jest to szczególnie ważny element wyposażenia, bowiem jednostka OSP w Opatowcu należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, często bierze udział w akcjach ratowniczych i wypadkach komunikacyjnych jakie mają miejsce m.in. na ruchliwej trasie drogi krajowej nr 79.

W skład zakupionego sprzętu ratowniczego wchodzą:

 • ramieniowy rozpieracz hydrauliczny,
 • nożyce hydrauliczne,
 • spalinowy agregat hydrauliczny,
 • 2 szt. węży hydraulicznych o długości 10m każdy.

Nowy sprzęt ratowniczy kosztował 36.800,00 zł., z czego 30.000,00 zł. Gmina Opatowiec pozyskała od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na warsztaty artystyczne do Gminnej Instytucji Kultury w Opatowcu

17 września 2014 | admin4

Dodaj komentarz

Ostateczny termin składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia – informacja ARR

17 września 2014 | informatyk

Na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190), Agencja Rynku Rolnego informuje, że termin składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia w ramach mechanizmu „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” upływa z dniem 15 października 2014 r.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia powinny być składane w odniesieniu do operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania produktów, które fizycznie się odbyły i zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

 

Dodaj komentarz

Trwają kontrole u Producentów poszkodowanych embargo – informacja ARR

17 września 2014 | informatyk

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż od poniedziałku w całym kraju trwają kontrole zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach  plantacji czy  upraw . Kontrole są jednym z etapów wynikających z  realizacji procedury dotyczącej wsparcia dla dotkniętych embargo rosyjskim. Wszystkie pozytywnie zweryfikowane powiadomienia będą zakwalifikowane do złożenia wniosku o rekompensatę, która zostanie wypłacona zgodnie ze stawkami ogłoszonymi przez KE.

Jednocześnie przypominamy, że kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy które zostały ujęte w powiadomieniach złożonych do OT ARR do 3 września.

Kontrolą objęte jest 100% powiadomień złożonych od 18 sierpnia do 3 września.

Dodaj komentarz

Kolejny etap remontu świetlicy wiejskiej w Urzutach

12 września 2014 | admin3

Świetlica wiejska w Urzutach to kolejny obiekt, w którym finalizowane są prace związane z jej kompleksową modernizacją. Gmina przeprowadziła niezbędne prace remontowe, wymianę wszystkich okien w świetlicy, wymianę drzwi, kompleksową odnowę „małej sali”, w ramach której otynkowano i pomalowano ściany, otynkowano, ocieplono i pomalowano sufit, położono nowe płytki gresowe, zakupiono 24 nowe krzesła, nowe stoły, płyty dystansowe na ściany, wyburzono stare betonowe schody i ułożono nowe z kostki brukowej.

Wartość powyższych prac wyniosła ponad 30 tys. zł, w ramach których wykorzystano środki własne gminy i pozyskane od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejnymi pracami przy renowacji świetlicy był kompleksowy remont dachu połączony z pracami naprawczymi polegającymi na uszczelnieniu i uzupełnieniu przecieków blachy, gąsiorów, montażu rynien, śniegołapów i pomalowaniem istniejącej blachy. Wartość zadania wyniosła ok. 15 tys.zł.

Obecnie trwają prace prowadzone w ramach zadania pod nazwą „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Urzutach”. Zakres rzeczowy prac polega na: położeniu płytek podłogowych wraz z cokolikiem na pow. 120m2, montażu sufitu z paneli na pow. 130m2wyrównaniu ścian gładziami gipsowymi, dwukrotnym pomalowaniu ścian farbą emulsyjną, położeniu tynku mozaikowego (marmurit), pomalowaniu elewacji zewnętrznej wraz z uzupełnieniami niezbędnych ubytków.

Termin zakończenia powyższych prac planuje się na 30 września 2014 roku. Koszt całego zadania wyniesie ponad 28 tys. zł. Warto zauważyć, że powyższe prace doprowadzą budynek kolejnej już świetlicy, tutaj w Urzutach do stanu technicznego, który zapewni mu właściwe spełnianie swej użytecznej, publicznej funkcji i jednocześnie powstrzyma proces dalszego jego niszczenia. Jest to mienie wspólne gminy, o które bezwzględnie powinniśmy dbać i utrzymywać je w należytej kondycji technicznej.

Dodaj komentarz

Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy

11 września 2014 | admin4

W niedzielne przedpołudnie 24 sierpnia o godzinie 10:00 odbyła się kolejna edycja Turnieju o Puchar Wójta Gminy, mimo iż pogoda nie rozpieszczała na boisku sportowym w Krzczonowie zgromadziło się wielu pasjonatów piłki nożnej i zdrowego stylu życia. Tegoroczny turniej odbywał się pod hasłem „Bliżej sportu – dalej od uzależnień”.

Do udziału w Turnieju zgłosiło się:
- 3 drużyny młodzików – Kocina, Szalone Aniołki Krzczonów oraz UKS „Nadwiślanka” z Opatowca.
- 6 drużyn seniorskich ( Team Krzczonów, Gladiator Krzczonów, K.S. Kocina, Kęsów, Kobiela oraz Oldboys Krzczonów)
Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonali organizator Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy – Michał Szczerba, Sołtys Krzczonowa, a zarazem Radny – Marian Gruszka oraz Radny Jarosław Kociński. Po oficjalnym powitaniu nastąpiły zapisy drużyn do turnieju w piłce nożnej oraz losowania spotkań. Drużyny ambitnie i z wielką determinacją, nie szczędząc sił i umiejętności rywalizowały ze sobą w grupach, w których każdy rozgrywał mecz z każdym. Niemniej najważniejsze były: dobra zabawa i duch sportowej rywalizacji o czym informowali sędziowie zawodów przed każdym rozgrywanym spotkaniem. Mieszkańcy nierzadko całymi rodzinami gromadzili się, aby śledzić zmagania sportowców i gorąco kibicować zawodnikom. Późnym popołudniem pogoda zepsuła się, popłynęły strugi deszczu. Turniej o Puchar Wójta został przełożony.

Druga część Turnieju odbyła się 10 września, w piękne popołudnie o godz. 16, znów gromadząc wielu widzów.Do finału zakwalifikowały się drużyny Kobieli i Kęsowa. Po regulaminowych 20 minutach był remis, rozegrano rzuty karne, w których lepszą okazała się drużyna z Kobieli, która odebrała puchar i dyplom z rąk organizatorów. Klasyfikacja końcowa Turnieju przedstawia się następująco:
Najlepsza w kategorii młodzików okazała się drużyna z Kociny, II miejsce zajął klub UKS Opatowiec, III miejsce przypadło w udziale drużynie Szalonych Aniołków z Krzczonowa. Królem strzelców w kategorii młodzików został Krzysztof Janiec z młodzieżowej drużyny Kocina.
W kategorii seniorów wyniki przedstawiały się następująco:
I miejsce: drużyna z Kobieli
II miejsce: drużyna z Kęsowa,
III miejsce: drużyna Gladiator Krzczonów
Najlepszym bramkarzem turnieju został Dominik Niedźwiedź, za najlepszego strzelca uznano Przemysława Włuska, a najlepszym zawodnikiem turnieju został Kamil Fetela, najlepszym sędzią turnieju został Andrzej Kułak.
Poza zmaganiami w turnieju piłkarskim mieliśmy również możliwość podziwiać zmagania najmłodszych uczestników turnieju dla których przygotowano szereg konkurencji pod okiem Pań Beaty Tkacz oraz Małgorzaty Woźniak w których najlepsi okazali się:

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
Dziewczynki starsze
1. Parada Sandra
2. Drobisz Weronika
3. Łudzik Patrycja

Chłopcy starsi
1. Kowalczyk Kacper
2. Zwierzchowski Eryk
3. Sendor Cyprian

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
Dziewczynki młodsze
1. Jach Magdalena
2. Warsawa Magdalena
3. Szluchcik Zuzanna

Chłopcy młodsi
1. Jagliński Kacper
2. Grzywna Kacper
3. Kociński Nikodem

SKOCZNOŚĆ
Dziewczynki starsze
1. Jaglińska Amelia
2. Paluch Julia
3. Kukulska Nikola

Chłopcy starsi
1. Leśniak Sebastian
2. Paluch Filip
3. Paluch Kacper

BIEG NA CZAS
Dziewczynki młodsze
1. Górak Julia
2. Leśniewska Kinga
3. Rytwińska Anita

Chłopcy młodsi
1. Witkowski Igor
2. Szybalski Maciej
3. Grzywna Jakub

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody w przeciąganiu liny w których najlepsi okazali się w kategorii żeńskiej drużyna ze Krzczonowa, w kategorii męskiej najlepsza została również drużyna ze Krzczonowa.
Jedną z atrakcji tegorocznej edycji turnieju był pokaz młócenia zbóż za pomocą cepa, w których tę już nie znaną wśród młodego pokolenia sztukę prezentowali Tomasz Paluch, Kazimierz Kuroń oraz Henryk Cieśla.
Dla najsilniejszych przewidziano kolejną z konkurencji, którą był pokaz strong man w przetaczaniu opony na czas, w tym wypadku najlepszymi okazali się Dawid Stokłosa, Paweł Jagielnik oraz Krzysztof Stokłosa.

Szczególną nagrodę za pracę społeczną na rzecz kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Opatowiec odebrali: Panie Małgorzata Woźniak i Beata Tkacz oraz Panowie: Jarosław Kociński i Marian Gruszka.

Wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni oraz uhonorowani pucharami, dyplomami, i licznymi nagrodami, których nie zabrakło dla nikogo. Widzowie oraz zawodnicy mieli możliwość skosztować grillowanych smakołyków a dla najmłodszych znalazły się również cukierki.

Na zakończenie turnieju Wójt Gminy wraz z sołtysem Krzczonowa – podziękowali wszystkim uczestnikom i osobom które czynnie zaangażowały się w organizację turnieju, podkreślając zalety zdrowego trybu życia i sportowy duch rywalizacji. Tegoroczny Turniej o Puchar Wójta wiązał się oddaniem do użytku nowego boiska sportowego, na którym z pewnością w przyszłym roku zostanie rozegrany kolejny turniej.


Dodaj komentarz

Ruszyły prace przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

10 września 2014 | admin3

Po wstępnym zakończeniu prac remontowo-budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Gminnego Ośrodka Sportu oraz Zespołu Szkół w Opatowcu rozpoczęto prace modernizacyjne Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.

Firma „Mateo” z Tarnowa – generalny wykonawca inwestycji w ramach zakresu prac przewidzianych do realizacji wykona m.in.

- docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych i stropodachów,
- wykona nową elewację zewnętrzną,
- wymieni na nową stolarkę okienną i drzwiową,
- przebuduje instalację centralnego ogrzewania oraz wymieni grzejniki.

Termin zakończenia prac związanych z termomodernizacją szkół w gminie planowany jest na dzień 30 września 2014 r. Zadanie objęte jest ponad 70% dofinansowaniem ze środków pozyskanych przez Wójta Gminy od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wartość  prac wynosi ponad 1 mln zł.

Dodatkowo Gmina Opatowiec w ramach prac rozszerzyła zadanie o remont i wymianę dachu za kwotę ok 40 tys. zł na starszej części szkoły nad obecnym przedszkolem.

Dodaj komentarz

Postęp prac związanych z termomodernizacją w Zespole Szkół w Opatowcu

10 września 2014 | admin4

Dobiegają końca prace związane z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół w Opatowcu. Większość prac przewidzianych do realizacji została już wykonana. Wymieniono m.in. stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynków, zmodernizowano system centralnego ogrzewania, wykonano i pomalowano elewację zewnętrzną. Obecnie trwają drobne prace wykończeniowe i porządkowe.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma „Mateo” z Tarnowa. Termin zakończenia prac związanych z termomodernizacją Gminnego Ośrodka Sportu, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Opatowcu oraz Szkoły Podstawowej w Krzczonowie planowany jest na dzień 30 września 2014 r. Zadanie objęte jest ponad 70% dofinansowaniem ze środków pozyskanych przez Wójta Gminy od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Zadanie zostanie rozszerzone o kolejne niezbędne prace, związane fatalnym stanem technicznym m.in. kominów, odgromienia oraz schodów wejściowych. Dodatkowe prace są niezbędne, służą bezpieczeństwu osób przebywających w szkole, a także mają wyraźny wpływ na estetykę i użyteczność budynków.

A tak przebiegały poszczególne etapy wartej ponad 1 mln. zł. inwestycji.

Dodaj komentarz

Remont budynku koło Urzędu Gminy

10 września 2014 | admin4

Początkiem września 2014 r. rozpoczęto prace związane z przebudową i remontem budynku przy Urzędzie Gminy w Opatowcu. Mając na uwadze jego zniszczony stan techniczny, przewidziano jego kapitalną naprawę. W ramach pozyskanych na ten cel środków z Urzędu Marszałkowskiego i własnych gminy przewiduje się m.in.

 • Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej,
 • Wyburzenie starego komina i wybudowanie nowego z cegły klinkierowej,
 • Wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż nowego orynnowania,
 • Wymiana drzwi wejściowych oraz montaż bramy uchylnej,
 • Wymiana starej stolarki okiennej na nową,
 • Wykonanie sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami z izolacją cieplną,
 • Skucie i wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Wykonanie izolacji cieplnej stropu,
 • Wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych,
 • Malowanie ścian i sufitów,
 • Wykonanie opaski betonowej wokół budynku.

Wykonawcą zadania została firma: „Usługi Remontowo – Budowlane” – Paweł Kopeć z Gorzyc. Koszt realizacji przedsięwzięcia to ponad 50 tys. zł, cześć prac wykonywana jest przy zaangażowaniu własnych pracowników gminy.

A tak przebiegają kolejne etapy prac modernizacyjnych:

Dodaj komentarz

Nowa nawierzchnia asfaltowa w Charbinowicach

10 września 2014 | admin4

W ramach otrzymanych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środków wykonano nową nawierzchnię asfaltową o długości 800 mb. w Charbinowicach.

To jedna z trzech dróg gminnych, które obecnie są modernizowane. Prace związane z wykonaniem podbudowy oraz nowej nawierzchni wykonuje firma „SZAR-BUD” z Szarbii Zwierzynieckiej.

Koszt budowy nowego odcinka drogi to ponad 114 tys. zł, znaczna większość środków została pozyskana przez władze samorządowe z Budżetu Państwa.

Dodaj komentarz

Modernizacja remizo-świetlicy w Chwalibogowicach

10 września 2014 | admin4

W sierpniu 2014 r. rozpoczęto kolejny etap prac związanych z kompleksową modernizacją Remizo-świetlicy w Chwalibogowicach. Do tej pory dzięki zaangażowaniu strażaków z miejscowej jednostki OSP oraz mieszkańców sołectw Chwalibogowice i Kraśniów, przeprowadzono następujące prace remontowe:

 • wymieniono na nową stolarkę okienną,
 • wymieniono instalację elektryczną i lampy,
 • wykonano podwieszany sufit i poprawiono i pomalowano ściany i podłogi w „małej sali”,
 • zakupiono karnisze, zasłony, firanki i inne el. wyposażenia,
 • wykonano szpachlowanie, malowanie, dorabianie kinkietów w „dużej sali”,

Obecnie, dzięki pozyskaniu środków z programu LEADER oraz środków z budżetu gminy rozpoczęto kolejny etap prac przy kompleksowej modernizacji świetlicy, który obejmie m.in.:

 • zamurowanie nieużywanych drzwi od strony ulicy
 • ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi,
 • wykonanie tynków zewnętrznych i zabezpieczenie cokołu budynku,
 • wykonanie orynnowania i podokienników z blachy,
 • wykonanie innych niezbędnych prac murarskich

Termin zakończenia prac remontowych, wykonywanych przez wyłonioną w trybie zapytań ofertowych firmę Bogdana Woźniaka z Krzczonowa,  planuje się na dzień 30 września 2014 r., koszt remontu, wraz z dokumentacją projektową i inspektorem nadzoru wyniesie ponad 25 tys. zł.

A tak zmienia się remizo-świetlica w Chwalibogowicach:

 

Dodaj komentarz

Prace związane z budową altan w gminie Opatowiec

10 września 2014 | admin4

Z początkiem września 2014 r. ruszyły prace przygotowawcze związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Jest to kolejny projekt mający na celu poprawę estetyki i funkcjonalności miejsc użyteczności publicznej. Prace są uzupełnieniem m.in. zakończonych lub będących w trakcie realizacji kompleksowych modernizacji remiz i świetlic wiejskich oraz powstających placów zabaw.

W ramach tego projektu przewiduje się w miejscowościach: Opatowiec, Senisławice, Rogów, Kobiela, Ksany, Kocina, Kamienna, Charbinowice i Mistrzowice stworzenie nowych miejsc do rekreacji i wypoczynku poprzez budowę altan wraz z wyposażeniem. Głównym wykonawcą zadania została firma „Usługi Remontowo-Budowlane” – Paweł Kopeć z Gorzyc. Obecnie następuje realizacja pierwszego etapu projektu przez firmę: Usługi dla rolnictwa Stanisław Walasek z Nowego Korczyna polegającego na wykonaniu w poszczególnych sołectwach podkładów z kostki brukowej, na których powstaną altany.

Łączny koszt realizacji zadania to ponad 70.000,00 zł, z czego znaczną część środków stanowić będą fundusze pozyskane od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Termin zakończenia prac planowany jest na koniec września 2014 r.

Dodaj komentarz

Informacja dotycząca badań ankietowych prowadzonych przez GUS

10 września 2014 | informatyk

Informacja Urzędu Statystycznego w Kielcach na temat realizowanych badaniach ankietowych.

Informacja GUS

Dodaj komentarz