Obchody Święta Niepodległości w Opatowcu

12 listopada 2012 | admin

Dzień 11 listopada upamiętnia rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w dziejach Państwa Polskiego. Był to akt historyczny wprowadzający Polskę do grona suwerennych państw.

Niedzielne obchody 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Opatowcu zainaugurowała uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Ireneusz Zych. Wierni licznie zgromadzili się w świątyni i uczestniczyli w dalszych obchodach. Wśród gości były poczty sztandarowe kombatantów, emerytów, jednostek OSP z terenu Gminy oraz szkół.

Po nabożeństwie uczestnicy przeszli w patriotycznym pochodzie do parku, gdzie pod krzyżem Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli wieńce. Następnie przemaszerowano w stronę przeprawy promowej na Wiśle, gdzie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się oficjalna część obchodów, którą prowadziła Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak, dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu. Należy przypomnieć, że pomnik został wzniesiony dla upamiętnienia wydarzeń odzyskania niepodległości przy bardzo dużym zaangażowaniu Piłsudczyka majora Stanisława Parlaka.

Okolicznościowe przemówienia wygłosił Pan Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy oraz Pan Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy. W dalszej części uroczystości mieszkanka Opatowca Pani Leokadia Witkoś recytowała wiersz oraz zaśpiewała patriotyczną pieśń.

Na płycie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego wiązanki kwiatów złożyli Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy oraz delegacje Zespołu Szkół w Opatowcu Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwo Opatowca.

Delegacja harcerzy z Zespołu Szkół w Opatowcu złożyła również kwiaty i zapaliła znicze na cmentarzu wojennym z 1914 roku, na którym pochowano 837 żołnierzy.
W ten sposób złożono hołd tym wszystkim, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła strażacka orkiestra dęta w Kocinie.

Niedzielne obchody zakończyły się w Domu Kultury w Opatowcu występami młodzieży i dzieci z Zespołu Szkół w Opatowcu. W programie słowno-muzycznym znalazły się akcenty patriotyczne nawiązujące do najpiękniejszych kart historii. Publiczność nagrodziła występ młodych artystów oklaskami, a Pan Wójt wręczył każdemu z nich słodki upominek.

Załączone zdjęcia przybliżą atmosferę podniosłej uroczystości.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na uroczystość obchodów Święta Niepodległości

11 listopada 2012 | informatyk

.


Dodaj komentarz

W edukacji bezwzględnie najważniejsza jest jakość

11 listopada 2012 | informatyk

„W edukacji bezwzględnie najważniejsza jest jakość”

Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 26 października 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim (ŚBRR) w Kielcach,  Komisja Oceny Projektów oceniała wnioski złożone w ramach konkursu zamkniętego: Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Z inicjatywy Sławomira Kowalczyka – wójta Gminy Opatowiec, Grzegorz Kozioł – wicedyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu wraz z Anną Klimaszewską-Luty – skarbnikiem Gminy Opatowiec przygotowali dwa wnioski o dofinansowanie:

1. ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec
2.
E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec

Obydwa wnioski złożone przez Gminę Opatowiec uzyskały bardzo wysoką notę (wśród 67 wszystkich) podczas oceny merytorycznej i znalazły się na trzecim i czwartym miejscu listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Podczas realizacji wyżej wymienionych projektów nauczyciele ze wszystkich szkół z  terenu Gminy Opatowiec będą podnosili swoje kwalifikacje i zdobywali nowe doświadczenia uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez liderów nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania, a szkoły pozyskają kolejne nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

Poniżej lista rankingowa:
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/do_pobrania/20121026_lista_rankingowa_9.4.pdf

Dodaj komentarz

I miejsce ucznia Zespołu Szkół w Opatowcu w zawodach XVI Pucharu Polski Wushu

9 listopada 2012 | admin

Uczeń klasy V Zespołu Szkół w Opatowcu Bartosz Dybała podczas zawodów XVI Pucharu Polski Wushu (chińskie sztuki walki), które odbywały się w dniach 27 – 28 października 2012 r. w Warszawie zajął I miejsce. Bartosz wygrał ze swoimi rywalami w konkurencji – Formy tradycyjne: Style Północne (poniżej 12 lat) M. Gratulujemy serdecznie tak dużego sukcesu i życzymy kolejnych wygranych.

  

Dodaj komentarz

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy nauczyciela w punkcie przedszkolnym w Krzczonowie

7 listopada 2012 | admin

Wynik naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
NAUCZYCIEL/KA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły „WOJNARA” w Krzczonowie, realizującej projekt pn. „Magiczny świat malucha”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy:

nauczyciela w punkcie przedszkolnym w miejscowości Krzczonów, gmina Opatowiec

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę  na czas określony na podstawie ustawy Karta Nauczyciela od 01.12.2012 r. do 30.11.2013 r. z możliwością przedłużenia do 30.11.2014 r.

Czas pracy:  7:00 – 15:00 lub 9:00 – 17:00 –  zmianowo

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h, w tym 25 h dydaktycznych

I. Wymagania niezbędne:

 1. Pierwsza praca na stanowisku nauczyciela  - wymóg wynikający z projektu
 2. Posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach.

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół   i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.Nr50, poz. 400) kwalifikacje takie posiada osoba, która ukończyła:

a) studia wyższe na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) studia wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

c) studia wyższe na kierunku (specjalności) innym, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

d) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom lub

e) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub

f) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub

g) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

3. Niekaralność za przestępstwa umyślne oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. Obywatelstwo polskie,

5. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji,
 2. Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.
 3. Mile widziane umiejętności artystyczne, językowe

III. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy:

 1. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Punkcie Przedszkolnym, a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków   w trakcie zajęć organizowanych poza Punktem Przedszkolnym.
 2. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i rozpoznanie potrzeb i możliwości rozwojowych podopiecznych ,zachowując właściwą jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej
 1. Współpracowanie ze specjalistyczną kadrą świadczącą dzieciom pomoc pedagogiczno- psychologiczną i logopedyczną, oraz innymi wychowawcami pracującymi w punkcie przedszkolnym „Magicznego świata malucha”, nauczycielem j. angielskiego, nauczycielami rytmiki, plastyki i zespołem zarządzającym punktem przedszkolnym.
 1. Dbanie o warsztat pracy i estetykę pomieszczeń.
 2. Zachowanie właściwej jakości pracy dydaktyczno- wychowawczej dzięki planowaniu własnego rozwoju zawodowego ,podnosząc systematycznie swoje kwalifikacje przez udział i uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 3. Dokumentowanie przebiegu działalności opiekuńczo – wychowawczej w danym okresie w formie dziennika zajęć Punktu i list obecności dzieci.
 4. Przygotowanie ramowych rozkłady dnia, które przedstawiają Dyrektorowi,
 5. Współdziałanie z rodzicami / prawnymi opiekunami w sprawach związanych   z wychowaniem dziecka ,prowadzą konsultacje i udzielają porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi, respektują prawo rodziców / prawnych opiekunów do wglądu i znajomości treści dydaktycznych realizowanych w Punkcie przedszkolnym, oraz udostępniają rodzicom informacji dotyczących  ich dziecka, jego rozwoju i zachowania.
 6. Przeprowadzanie na rok przed rozpoczęciem obowiązku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości podjęcia nauki w szkole.
 7. Współpracowanie z rodzicami i korzystanie z pomocy rodziców, organizując udział  w pracy „Magicznego świata malucha”,  współpracując w zakresie nauczania i wychowania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego oraz rozwoju dziecka, a także współpracują z Kierownikiem Projektu, Dyrektorem i Organem Prowadzącym.
 8. Realizowanie zadań na potrzeby projektu zgodnie z wytycznymi zespołu zarządzającego projektem.
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych.
 10. Prowadzenie listy obecności uczestników projektu i dokumentacji zajęć zgodnie z wytycznymi POKL,

IV. Dokumenty wymagane:

 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i oświadczenia,
 4. Kserokopie świadectw pracy,
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 8. List motywacyjny oraz cv powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym w Krzczonowie” należy składać w terminie od 8 listopada 2012 roku do dnia 22 listopada 2012 roku. do godz.12:00  w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły „WOJNARA w Krzczonowie , Krzczonów 41a,  28 – 520 Opatowiec,  osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data faktycznego wpływu)

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w dniu 26 listopada 2012 od godziny 11:00 (w Szkole Podstawowej w Krzczonowie), o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Wyniku naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.spkrzczonow.eu  w dniu 27 listopada 2012 roku o godzinie 9:00

Uwaga:

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony  w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 3517008

Ogłoszenie (plik do pobrania)

Dodaj komentarz

Nowe nawierzchnie asfaltowe

31 października 2012 | admin

W ostatnim czasie do użytku zostały oddane świeżo zmodernizowane drogi gminne i powiatowe. Nowa nawierzchnia została wykonana na drogach powiatowych w miejscowościach Kocina, Rzemienowice, Kamienna. Łączna długość wyremontowanych odcinków wyniosła 815 metrów. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki współpracy Gminy Opatowiec z Powiatem kazimierskim i udziałem finansowym gminy w zadaniu. Całkowity koszt remontu dróg wyniósł 157.341,60 zł w tym wkład gminy 55.000,00 zł.

W październiku dokonano również odbioru zmodernizowanej drogi gminnej relacji Podskale-Kobiela w miejscowości Rogów, nową nawierzchnię położono na 354 metrach. Koszt tego zadania wyniósł 42.646,56 zł w tym dofinansowanie uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000,00 zł. Nowo wykonany odcinek drogi wraz z fragmentem wykonanym w zeszłym roku połączył Podskale z Kobielą od tej pory przez Rzeczyska można przejechać po nowym równym asfalcie.

Dodaj komentarz

Informacja w sprawie podziału gminy Opatowiec na okręgi wyborcze

31 października 2012 | admin

W dniu 12 października 2012 r. Rada Gminy Opatowiec podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Obowiązek dokonania ponownego podziału gmin na okręgi wyborcze wprowadzony został przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zmianami), które zakładają wybory do rad w gminach nie będących miastami na prawach powiatu w okręgach jednomandatowych. Zgodnie z art. 419 wymienionej ustawy podziału na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dokonuje rada gminy w formie uchwały.

Podział na okręgi wyborcze został dokonany w oparciu o jednolitą normę przedstawicielstwa będącą ilorazem liczby mieszkańców gminy i liczby radnych wybieranych do danej rady. Określając liczbę mieszkańców, uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonała podziału gminy na okręgi wyborcze, w przypadku gminy Opatowiec był to 30 września 2012 r.

Ostateczny podział gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze był przedmiotem dyskusji na sesji Rady Gminy w dniu 12 października 2012 r. i w dużej mierze radnym udało się zachować dotychczasowy utrwalony już wśród wyborców podział wprowadzony w 2002 roku, gwarantując jednocześnie zachowanie wymaganej przepisami prawa normy przedstawicielstwa.

Rady gmin zostały także zobligowane do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W tym zakresie utrwalono dotychczasowy podział na
3 obwody głosowania zachowując jednocześnie ich granice i siedziby.

Nowy podział Gminy Opatowiec na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru
Rady Gminy Opatowiec, obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych
na kadencję Rady w latach 2014 – 2018.

Przyjęty podział gminy na obwody głosowania będzie miał zastosowanie
do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia.

Numery okręgów wyborczych, ich granice oraz liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym przedstawia poniższe zestawienie:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

1

Sołectwo: Charbinowice

1

2

Sołectwo: Kamienna

1

3

Część sołectwa Kocina od nr 1 do 66 włącznie

1

4

Część sołectwa Kocina od nr 67

1

5

Część sołectwa Krzczonówod nr 1 do 87 włącznie

1

6

Część sołectwa Krzczonów od nr 88

1

7

Sołectwa: Rzemienowice, Trębaczów

1

8

Sołectwa: Chrustowice, Mistrzowice

1

9

Sołectwo: Ksany

1

10

Sołectwo: Podskale

1

11

Sołectwo: Opatowiec

1

12

Sołectwa: Chwalibogowice, Kraśniów, Senisławice

1

13

Sołectwa: Kęsów, Kobiela

1

14

Sołectwo: Rogów

1

15

Sołectwa: Ławy, Urzuty, Wyszogród

1

Wykaz stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Opatowiec ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych przedstawia tabela:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji wyborczej

1

Sołectwa:Charbinowice, Kamienna,Kocina, Krzczonów, Rzemienowice, Trębaczów

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie Krzczonów 41a, 28-520 Opatowiec

2

Sołectwa:Chrustowice, Mistrzowice, Ksany, Podskale, Opatowiec, Chwalibogowice, Kraśniów, Senisławice

Dom Kultury w Opatowcu

ul. Rynek 16

28-520 Opatowiec

3

Sołectwa:Kęsów, Kobiela, Rogów,Ławy, Urzuty, Wyszogród

Świetlica OSP w Rogowie, Rogów 54, 28-520 Opatowiec

 

Dodaj komentarz

Informacja w zakresie konserwacji i remontów grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Opatowiec

31 października 2012 | admin

Opieka i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych jest zadaniem wykonywanym przez Gminę Opatowiec na podstawie porozumienia Wójta Gminy z Wojewodą Świętokrzyskim w ramach dotacji w wysokości 4 000 złotych otrzymanej w 2012 roku na realizację przedmiotowych zadań. Zostały wykonane prace poprawiające wizerunek estetyczny mogiły pomordowanych 28 obywateli narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej w Mistrzowicach. W ramach tych prac wykonano:
- ogrodzenie mogiły słupkami granicznymi z łańcuchami osadzonymi na wylewce betonowej,
- schody umożliwiające bezpieczne dojście do tablicy upamiętniające to wydarzenie,

Prace porządkowe oraz montaż słupków wykonane zostały przez Gminę we własnym zakresie.

W 2011 roku Gmina również otrzymała dotację w wysokości 4 000 złotych, która przeznaczona została na poprawę estetycznego wyglądu cmentarza wojennego z 1914 roku znajdującego się w Opatowcu przy ulicy Nowokorczyńskiej.

Dodaj komentarz

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia muzyczno-teatralne

31 października 2012 | admin

ZAPROSZENIE

Dodaj komentarz

Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie II naboru wniosków

29 października 2012 | admin

Podczas drugiego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w sierpniu 2012 roku – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 323 decyzje, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 105 404,81 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w sierpniu 2012 roku:

powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 2 872,76 ha
ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 110 952,43 l
kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego – 234 704,58 zł
kwota do wypłaty wg wniosków – 105 404,81 zł

Dodaj komentarz

Wycieczka edukacyjna do Krakowa

29 października 2012 | admin

Dnia 25 października 2012 roku odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do Krakowa, w ramach realizowanego przez Gminę Opatowiec projektu edukacyjnego Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro. W wycieczce uczestniczyli uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej (klasy IV-VI) z Zespołu Szkół w Opatowcu. Opiekę sprawowali: dyrektor – Elżbieta Szczęsna Kusak; nauczyciele – Katarzyna Szczerba, Monika Kościółek, Małgorzata Żydowska. Głównym celem wyjazdu było przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, rozwijanie świadomości i ekspresji kulturowej.

Wizytę w tej pięknej, dawnej stolicy rozpoczęliśmy od Wzgórza Wawelskiego. Uczniowie mogli powrócić do wspomnień i odwiedzić legendarnego smoka, z którym po raz pierwszy spotkali się w klasie „O”. Na początku wędrówki podziwialiśmy makietę przedstawiającą zabudowania na Wawelu. Następnie pani przewodnik zaprowadziła nas do Katedry Św. Stanisława i Św. Wacława – miejsca koronacji królów Polski, skąd wdrapaliśmy się po licznych schodach na Wieżę Zygmuntowską, aby zobaczyć najsłynniejszy polski dzwon. Każdy chciał podskoczyć i dotknąć „serca” dzwonu Zygmunta. Z wieży katedralnej podziwialiśmy panoramę miasta. Mieliśmy również możliwość zobaczyć miejsca pochówku biskupów, królów oraz członków ich rodzin, wielkich wodzów i wieszczów narodowych, a także prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. W dwóch grupach zwiedzaliśmy Komnaty Reprezentacyjne za Zamku Królewskim. Uczniowie i uczennice z wielkim zainteresowaniem słuchali przewodników, podziwiali zgromadzone pamiątki i prezentowane eksponaty. Po wizycie na Wawelu udaliśmy się na spacer po Rynku Głównym, gdzie podziwialiśmy Kościół Mariacki (we wnętrzu ołtarz Wita Stwosza), Wieżę Ratuszową, pomnik Adama Mickiewicza oraz Sukiennice. Na Rynku wysłuchaliśmy hejnał z Wieży Mariackiej.

Po tak wielu atrakcjach nadszedł czas na zjedzenie posiłku. Powędrowaliśmy więc ochoczo w stronę ulicy Floriańskiej do Jamy Michalika. Zostaliśmy miło przyjęci przez tamtejszą obsługę, a klimat, wystrój wnętrz i atmosfera panująca w historycznej gospodzie pozwoliły nam zjeść obiad w przesympatycznej atmosferze. Wzmocnieni i pełni energii udaliśmy się w dalszą podróż po zabytkowych ulicach Krakowa. Mimo padającego deszczu humory nam dopisywały i z ochotą zwiedzaliśmy pozostałości po murach obronnych miasta oraz Barbakan. Nadeszła godzina 17.30 – czas powrotu do domu. Szczęśliwi, zadowoleni i pełni doznań wracaliśmy do Opatowca. Śmiechom i radościom nie było końca. Późnym wieczorem dotarliśmy do kresu naszej podróży.

Dzięki realizowanemu w naszej szkole projektowi Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie i uczennice nie musieli ponosić żadnych kosztów wyjazdu, co umożliwiło wielu z nich udział w takim wyjeździe i jeszcze bardziej zmotywowało do nauki, wzbogaciło wiedzę na temat Krakowa oraz pozwoliło spędzić czas w ciekawej i edukacyjnej formie.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6nn4PjUL39s[/youtube]

Dodaj komentarz

Bezpieczeństwo na piątkę

29 października 2012 | admin

W dniu 23.10.2012 r.  w Kazimierzy Wielkiej odbył się etap powiatowy VI edycji  konkursu dla uczniów klas V pt. „Bezpieczeństwo na piątkę” zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa osobistego, w ruchu drogowym, a także w gospodarstwie rolnym oraz wykonać pracę plastyczną na temat „Moja bezpieczna droga do szkoły”. W konkursie wzięli udział uczniowie z pięciu szkół  powiatu kazimierskiego.

Drużyna z Opatowca w składzie: kapitan – Michał Gwóźdź oraz Bartosz Dybała i Dominik Madej pod opieką pana Mirosława Gajdy zajęła II miejsce.

 

Dodaj komentarz

Ślubowanie pierwszaków w Zespole Szkół w Opatowcu

26 października 2012 | admin

W dniu 24.10.2012r. w Zespole Szkół w Opatowcu o godzinie 900 odbyło się ślubowanie uczniów klasy I. Dzieci wraz z wychowawcą Panem Wiesławem Tomalem przygotowały przedstawienie pt. „Wczoraj jeszcze przedszkolaki, dzisiaj już pierwszaki” podczas, którego zaśpiewały kilka piosenek. Pierwszakom akompaniował na perkusji Wiktor Salamon –ich kolega z klasy.

Po części artystycznej do ślubowania przystąpili: Ciślak Wiktoria, Dudek Aleksandra, Goodchild Monika, Jabłońska Julia, Jachna Filip, Kaczmarczyk Damian, Klita Maja, Kornaś Emilia, Kowalczyk Małgorzata, Król Kacper, Marek Patryk, Pietrzyk Bartłomiej, Pobiega Gabriela, Salamon Wiktor, Sokołowski Maksymilian, Stankiewicz Jakub, Tomasik Marcin, Wesołowski Jakub, Wilk Paweł, Zieliński Norbert.

Po uroczystym ślubowaniu, pasowania pierwszoklasistów na uczniów dokonała Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna-Kusak, która wręczając pamiątkowe dyplomy życzyła dzieciom wytrwałości w wypełnianiu obowiązków szkolnych. W uroczystości wziął także udział Pan Wójt Sławomir Kowalczyk, który obdarował pierwszoklasistów słodyczami i życzył im wielu sukcesów szkolnych. Pierwszaków w gronie uczniów powitali drugoklasiści, którzy oprócz wierszy i piosenek przynieśli małe upominki swoim młodszym kolegom i koleżankom. Uroczystość ślubowania zakończyła się sesją zdjęciową i słodkim poczęstunkiem.

Dodaj komentarz

Dzień Seniora w gminie Opatowiec

26 października 2012 | admin

Corocznie jesienna pora staje się okazją do spotkania w gronie seniorów. Tak było także w minioną środę 24 października 2012r., kiedy to w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się spotkanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Opatowca, Koła Gospodyń Wiejskich i zaproszonych gości z okazji Dnia Seniora.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych: Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec oraz sołtys wsi Opatowiec Alfred Minior. Wójt Gminy podziękował za zaproszenie, życzył dużo zdrowia, radości i uśmiechu na co dzień oraz przekazał na ręce prezesa Mariana Glińskiego symboliczny prezent dla wszystkich zgromadzonych seniorów. Głos zabrał również Wiesław Rębacz przewodniczący kazimierskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który w swoim wystąpieniu motywował zebranych do aktywnego trybu życia, troski o zdrowie, szukania wokół siebie życzliwych ludzi, aby nie starzeć się w samotności i zapraszać jak najwięcej osób do uczestnictwa w życiu Związku.

Marian Gliński Prezes Związku Koła w Opatowcu przestawił sprawozdanie z działalności za miniony rok i poinformował o swojej rezygnacji z funkcji przewodniczącego. Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz związku. W skład nowych władz Związku Emerytów i Rencistów w Opatowcu zastali wybrani: Andrzej Kłos – przewodniczący, Henryka Sroga – skarbnik, Eugeniusz Szczerba – sekretarz, Wanda Karwat – członek, Maria Walocha-Grela – członek, Marian Gliński – członek.

W drugiej części spotkania na scenie zaprezentowały się Panie z Kola Gospodyń Wiejskich z Opatowca, które recytowały wiersze i śpiewały piosenki przy akompaniamencie Wiesława Tomala. Po zakończonej części artystycznej Seniorzy usiedli przy suto zastawionych stołach, własnoręcznie upieczonym ciastem i przygotowanymi potrawami. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, były wspólne rozmowy, wspomnienia, podziękowania i życzenia.

Dodaj komentarz

Ankieta UKE – popyt na usługi telekomunikacyjne

26 października 2012 | admin

W związku z pracami prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych w mapach popytu na usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc i wsparcie w pozyskaniu informacji o potrzebach mieszkańców gminy w zakresie usług telefonii stacjonarnej, dostępu do szerokopasmowego internetu oraz bezpłatnego w miejscach publicznych za pomocą hotspot.

Aby móc pozyskać dane w zakresie wskazanych wyżej usług zostały opracowane przez UKE ankiety. Prosimy o wypełnienie przedmiotowych ankiet dostępnych na stronach UKE pod adresem http://www.mapa.uke.gov.pl/ankiety. Wypełnione ankiety można przesyłać listownie na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego
ul. Kasprzaka 18/20,
01-211 Warszawa
(z dopiskiem: Mapa popytu – zgłoszenia użytkowników)
lub elektronicznie na adres e-mail: mapa@uke.gov.pl.

Wszystkie dane zawarte w ankietach przesłanych do UKE znajdą odzwierciedlenie w mapach popytu i stanowić będą cenną informację o obszarach, gdzie popyt na usługi telekomunikacyjne wciąż istnieje.

Ankieta UKE (wersja papierowa do wypełnienia)

Dodaj komentarz

Kampania Edukacyjna pn. „Dobre rady na odpady”

25 października 2012 | admin

Informacja

Wójt Gminy informuje, że na terenie Gminy Opatowiec prowadzona jest kampania edukacyjna w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”

Kampanię prowadzi firma edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi UNIA Sp. z o. o. z Krakowa.

Głównymi działaniami realizowanej kampanii edukacyjnej są:

Konkurs plastyczny z zakresu edukacji ekologicznej pn: „Dobre rady na odpady” adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. W konkursie udział biorą:
- Zespół Szkół w Opatowcu
- Szkoła Podstawowa w Krzczonowie

Konkurs na zbiórkę surowców wtórnych pn: ,, Ziemia nie da sobie rady, segregujmy więc odpady” adresowany dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz strażaków Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Do konkursy przystąpiły:
- Zespół Szkół w Opatowcu
- Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
- Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Opatowcu, Charbinowicach, Chwalibogowicach, Rogowie, Mistrzowicach, Ksanach, Krzczonowie i Rzemienowicach.

Gminnym koordynatorem kampanii edukacyjnej jest Jan Zbertek pracownik Urzędu Gminy w Opatowcu.
Tel: 41 35 18 052
e-maill: janzbertek@opatowiec.pl

Dodaj komentarz

Konserwacja cieku wodnego

22 października 2012 | admin

Na wniosek rolników przy wsparciu Wójta Gminy Opatowiec oraz pomocy sołtysów z miejscowości Trębaczów, Krzczonów, Ksany, Chwalibogowice i Kraśniów  Świętokrzyski Zarząd Melioracji Wodnych w Kielcach rozpoczął prace konserwacyjne cieku wodnego przebiegającego przez ww. miejscowości. Wykonano już  konserwację części cieku wodnego w  miejscowości Ksany. Obecnie trwają prace w miejscowości Trębaczów. Prace te polegają na wykarczowaniu krzaków, wycięciu drzew oraz pogłębieniu i poszerzeniu cieku wodnego. W roku ubiegłym została  pogłębiona i poszerzona struga  w miejscowości Rzemienowice na długości 2km.

Ksany

 

 

 

 

 

 

 

 Trębaczów

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Dzień Edukacji Narodowej

19 października 2012 | admin

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa,

ten może być nauczycielem innych”.

Konfucjusz

 

Na uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej w dniu 15 października 2012r. w Szkole Podstawowej w Krzczonowie  przybyli zaproszeni goście: nauczyciele emeryci:  Janina Siemieniec, Władysława Smuła oraz Andrzej Kłos. Obecny był również Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk. Radę Gminy reprezentował Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian Gruszka. W uroczystości uczestniczyła  również Główna Księgowa Otylia Tomal oraz licznie zgromadzili się rodzice.

Na wstępie  Dyrektor Tomasz Paluch powitał zgromadzonych i złożył życzenia. Niełatwą pracę nauczycieli docenił w swoim przemówieniu  Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk, podkreślając, że nauczanie to niezwykle odpowiedzialne zadanie do wykonywania którego potrzeba dużo cierpliwości i wytrwałości, ale też pasji. Dzisiejszy dzień był okazją do wielu życzeń i podziękowań, do których dołączył się również kierując swoje słowa do pracowników szkoły  Marian Gruszka.

Jak co roku Dyrektor wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Dziś otrzymały je: Lucyna Tułak, Kazimiera Widłak, Małgorzata Woźniak oraz Otylia Tomal. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Po oficjalnym wstępie nadszedł czas na część rozrywkową. Uczniowie z klas IV – VI pod kierunkiem  Marii Pawłowskiej przygotowali bardzo urozmaicony program artystyczny, który z przyjemnością wszyscy obejrzeliśmy. Nie zabrakło w nim życzeń i podziękowań, do których dołączone były piosenki i tańce oraz przepiękne róże.

Galeria zdjęć

W dniu 15 października 2012r. w Zespole Szkół w Opatowcu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą poprzedziło ślubowanie klasy I gimnazjum. Do grona gimnazjalistów dołączyło 25 uczniów.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi życzenia w dniu ich święta złożyli obecni na uroczystości Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Dyrektor Zespołu Szkół  Elżbieta Szczęsna-Kusak oraz przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Jarosław Szumilas.

Dyrektor Zespołu Szkół  wręczyła nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Dziś otrzymały je: Kinga Maj, Monika Kościółek, Alicja Witkoś-Kłos, Katarzyna Szczerba, Małgorzata Gwóźdź, Barbara Niedziela, Wiesław Tomal. Nagrodzeni zostali również pracownicy  obsługi: Otylia Tomal, Małgorzata Ruta, Jolanta Bernat, Iwona Łabuz, Józefa Remer, Michał Łabuz i Stanisław Stecki. Gratulujemy.

Specjalne Nagrody Wójta otrzymali dyrektorzy Szkół  Elżbieta Szczęsna-Kusak,  Tomasz Paluch oraz nauczyciel Zofia Sobczyk.

Część artystyczną przygotowała Alicja Witkoś-Kłos wraz ze swoimi wychowankami. Oprawę muzyczną poprowadził natomiast Wiesław Tomal wraz z zespołem wokalnym.

Galeria zdjęć

Wcześniej 12 października 2012r. w Zajeździe Wiśniewskich w Kraśniowie miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Zarząd Oddziału ZNP w Opatowcu. Uroczystość zgromadziła dyrektorów szkół, nauczycieli czynnych, nauczycieli emerytowanych i pracowników obsługi z Gminy Opatowiec i Nowy Korczyn. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn, Paweł Kulik – Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Korczynie, Piotr Strach – Z-ca Wójta Gminy Nowy Korczyn, Marek Krupa – Sekretarz Powiatu Kazimierskiego, Marian Gruszka Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy w Opatowcu, Bożena Malara – radna Powiatu Kazimierskiego, Anna Klimaszewska-Luty – skarbnik Gminy Opatowiec.

Uroczystość prowadzili Zofia Sobczyk Prezes ZNP w Opatowcu oraz Paweł Kulik Prezes ZNP w Nowym Korczynie. Po części oficjalnej, na którą złożyły się życzenia od przedstawicieli władz powiatowych i gminnych, uczestnicy uroczystości mieli okazję wziąć udział w prawdziwej uczcie duchowej, którą tym razem był spektakl teatralny pt. „Ławeczka” autorstwa Aleksandra Gelmana. Przysiedli na niej znakomici aktorzy scen krakowskich i nie tylko … Iwona Konieczkowska i Piotr Cyrwus. Sprawcą tła muzycznego był znany muzyk i aranżer- Tadeusz Leśniak.

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Uruchomienie linii kredytowej dla rolników na wznowienie produkcji rolnej

16 października 2012 | admin

PEŁNOMOCNIK WOJEWODY ds. USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH w WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM informuje o wyrażeniu zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uruchomienie linii kredytowej na wznowienie produkcji rolnej w gospodarstwach poszkodowanych rolników w wyniku gradobicia i huraganu w dniach 10-11.06 br.

Uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: F we-4400KL/96/KK/2012/4467 z dnia 28 września 2012 roku wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dla poszkodowanych rolników w wyniku gradobicia i huraganu w dniach 10-11 czerwca2012r.

Przedmiotowe kredyty będą udzielane przez banki do 30 czerwca 2013 r.

Informacja -preferencyjne kredyty

Dodaj komentarz

Odwołany II Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

12 października 2012 | admin

Zarządzenie Nr 70-2012 Wójta Gminy Opatowiec w sprawie odwołania konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Informacja dla osób, które złożyły swoje oferty w konkursie


Opatowiec, dn.02.10.2012r.

WÓJT GMINY OPATOWIEC OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OPATOWCU

I.Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu.

1. Wymagania konieczne:

a) wykształcenie wyższe, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (zgodnie z rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – Dz. U. z dnia 8 października 2004 r., Nr 219, poz. 2224)
b) co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
e) znajomość ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych,
f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe.

a) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
b) umiejętność skutecznego komunikowania się,
c) znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym.

II. Zakres zadań wykonywanych na wyżej wymienionym stanowisku.

1. Kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
2. Organizacja pracy w Ośrodku, na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie pracy.
3. Sporządzanie wspólnie z pracownikami GOPS planu finansowego ośrodka pomocy społecznej.
4. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem Gminy i główną księgową GOPS.
5. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
6. Organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności socjalnej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb rejonu.
7. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników ośrodka, szkolenie pracowników nowozatrudnionych.
8. Kontrola spraw księgowych i kadrowo-płacowych.
9. Kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz ich pracy w terenie.
10.Podejmowanie decyzji z zakresu przyznania bądź odmowie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych na podstawie upoważnienia wydanego przez wójta Gminy.
11. Badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta.
12. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną przyznanym przez Radę Gminy na wykonanie zadań własnych i przekazanych jako dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych gminie.
13. Składanie corocznie Radzie Gminy sprawozdania z działalności ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
14. Przekazywanie do BIP informacji stanowiących informacje publiczna (zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej).
15. Współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym.
16. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.
17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Opatowiec.

III. Oferta.
Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zawierać:

a) kwestionariusz osobowy,
b) CV i list motywacyjny,
c) potwierdzone kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata i staż pracy,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
f) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika GOPS;
g) świadectwa pracy.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) termin: do dnia 16 października 2012 roku do godz. 13:00,

b) miejsce: Urząd Gminy w Opatowcu ul. Rynek 3 – sekretariat – pok. nr 2 – prosimy o dopisanie na zamkniętej kopercie słów „Konkurs na stanowisko – kierownik GOPS w Opatowcu”.

V. Dodatkowe informacje:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania konkursowego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Opatowcu (www.bip.gminy.com.pl/opatowiec),
3) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania konkursowego,
4) informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatowiec
5) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Konkurs na stanowisko Kierownika GOPS w Opatowcu (plik pdf do pobrania)

Regulamin Konkurs (plik pdf do pobrania)

I Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Rozstrzygnięcie I konkursu na stanowisko Kierownika GOPS w Opatowcu

Dodaj komentarz

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku-Zdroju informuje rolników

12 października 2012 | admin

Dodaj komentarz

W Zespole Szkół w Opatowcu trwa realizacja projektu „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”

10 października 2012 | admin

W Zespole Szkół w Opatowcu trwa realizacja projektu „Zajęcia dodatkowe dziś -szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  W piątek 5.10.2012 r. Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec wraz z koordynatorami projektu p. Elżbietą Szczęsną-Kusak i Katarzyną Szczerbą wręczył 46 uczestnikom i uczestniczkom tego projektu z klas IV- VI, materiały z nadrukami promującymi projekt: kubki, długopisy, ulotki, zakładki do książek, segregatory , zeszyty, koszulki i pendrive’y 8GB. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z kolorowych  prezentów zwłaszcza, że wykorzystają  je podczas zajęć realizowanych w trakcie projektu. Materiały zakupiono ze środków przeznaczonych na promocję, ujętych  w budżecie projektu.

Dodaj komentarz

Chroń swoje zdrowie, korzystaj z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych

10 października 2012 | admin

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI ORAZ PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący dla regionu Świętokrzyskiego został utworzony w 2006 roku i już 7 rok koordynuje i sprawuje nadzór nad realizacją Programu Profilaktyki Raka Piersi oraz Raka Szyjki Macicy w województwie świętokrzyskim.

Celem Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego jest prowadzenie działań na rzecz wysokiej zgłaszalności oraz propagowanie bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz bezpłatnych badań cytologicznych dla Pań w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący serdecznie zaprasza do korzystania z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych.

Lista świadczeniodawców województwie świętokrzyskim wykonujących bezpłatne badania cytologiczne w ramach programu profilaktyki dostępna jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia- http://www.nfz-kielce.pl (ikona programy profilaktyczne).

Lista świadczeniodawców w województwie świętokrzyskim wykonujących bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu profilaktyki.

Nazwa Placówki

Dane Kontaktowe

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Pracownia Mammografii

etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki

Kielce

ul. Artwińskiego 3

tel:(41) 367-46-40, 367-46-41

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki

Kielce; ul. Prosta 30

tel: (41) 20-13-901

NZOZ Centrum Usług Medycznych

PROMONT-MED
etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki

Kielce

 ul Chęcińska 40 A

tel: (41) 366-10-91

tel: (41) 346-23-13

tel: 606-807-627

NZOZ DIAMED

etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki

Kielce

 ul. Paderewskiego 48/15a

tel: (41) 345-08-70

tel: 609-509-520

NZOZ MEDICA

etap podstawowy

Końskie ul. Spółdzielcza 8B

tel: (42) 254-64-10

tel: 517-544-04

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

etap podstawowy

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Szymanowskiego 11

tel: (41) 247-80-00 wew.521

C Y T O M A M M O B U S
miejsce udzielania świadczeń – w terenie
ŚCO- KIELCE - etap podstawowy

25-734 KIELCE

ul. ARTWIŃSKIEGO 3

tel: 661-911-300

Więcej informacji na temat programów profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy uzyskają Panie odwiedzając stronę Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego www.wok-kielce.pl lub bezpośrednio dzwoniąc pod nr telefonu 41 3674034 lub 41 3674351.

Dodaj komentarz

Przetarg:Usługa restauracyjna polegająca na przygotowaniu,dowiezieniu i wydaniu posiłków do przedszkola w Krzczonowie w ramach projektu POKL pn. Magiczny Świat Malucha

9 października 2012 | admin

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

5 października 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 12 października 2012 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 13 września 2012r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Opatowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Opatowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/2012 z dn. 30.03.2012r.
w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony oraz udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/78/2011 z dn. 20.10.2011r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych.
11. Przedstawienie skargi na działalność Wójta.
12. Sprawy różne.
13. Zapytania i interpelacje.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Konkurs Plastyczny Baw się z nami nie z nałogami

5 października 2012 | admin

Wójt Gminy Opatowiec ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Opatowiec na plakat dotyczący profilaktyki uzależnień pn.„Baw się z nami nie z nałogami

§ 1

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Opatowiec.

§ 2

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów gminy Opatowiec szkodliwości uzależnień,zdrowego trybu życia , życia bez nałogów, popularyzację działań twórczych i poszerzenie wiedzy z zakresu równych technik plastycznych.

§ 3

1.Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowany i nie przedstawionymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznacznie ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
2.Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem,malarstwo na papierze, wydzieranka -do wyboru przez uczestnika konkursu.
3.Format prac plastycznych – A3.
4.Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie jedną pracę.
5.Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
6.Każda praca (na odwrocie) powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko autora,
b) adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym).

§ 4

1.Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, w składzie:
- przedstawiciel Wójta Gminy,
- przedstawiciel Gminnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego,
- nauczyciel plastyki Zespołu Szkół w Opatowcu,
- nauczyciel plastyki Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.
2.Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

§ 5

1.Termin i miejsce nadesłania prac: do 15 listopada 2012 r., Urząd Gminy w Opatowcu pokój nr 5.
2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Domu Kultury w Opatowcu, oraz na stronie internetowej www.opatowiec.pl.
3.Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca ,sześc miejsc zostanie wyróżnionych.
4.Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej osobiście lub telefonicznie.

§ 7

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do złożonych prac na następujących polach eksploatacji :druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używanie w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
2.Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych(Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.Nr 133 ,poz 833, z późn.zm.).
3.Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonych egzemplarzy prac
4.Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Urzędzie Gminy w Opatowcu pokój nr 5 tel.41/ 3518052.

Dodaj komentarz

Ćwiczenia taktyczno-bojowe w gminie Opatowiec

3 października 2012 | admin

W dniu 28 września 2012 roku w miejscowościach Rzemienowice, Chrustowice, Mistrzowice oraz w przylegających do nich obszarach leśnych zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek: Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Policji i Pogotowia Ratunkowego.

Ćwiczenia obejmowały dwa zasadnicze epizody następujące kolejno po sobie i tworzące ciąg wydarzeń w układzie chronologicznym. Scenariusz działań zakładał: w wyniku podpalenia trawy przez nieznanego sprawcę doszło do pożaru lasu oraz trawy na nieużytkowanych powierzchniach rolniczych w miejscowości Rzemienowice. Pożar objął powierzchnię około 1 ha, powodując duże zadymienie na drodze powiatowej. Rozprzestrzeniający się pożar oraz niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały zagrożenie dla okolicznych zabudowań. W rzeczywistości to dwaj sprawcy, którzy zamierzali dokonać kradzieży z włamaniem do domu lokalnego przedsiębiorcy celem odwrócenia uwagi służb ratowniczych dokonali podpalenia lasu. Duże zadymienie na drodze powiatowej spowodowało, że kierowca samochodu osobowego w miejscowości Rzemienowice stracił orientację, zjechał na lewy pas drogi i zderzył się z samochodem ciężarowym, który wpadł do przydrożnego rowu i uderzył w betonowy przepust drogowy. W wyniku zdarzenia samochód osobowy leżał w rowie. Samochód ciężarowy znajdował się w przydrożnym rowie niebezpiecznie przechylając się na lewy bok, a jego naczepa blokowała jeden pas drogi. Na skutek uderzenia dwie osoby podróżujące samochodem osobowym odniosły obrażenia i były w nim uwięzione.

Organizatorzy manewrów przygotowali dla uczestników liczne utrudnienia m. in. w wyniku trwającego pożaru drzewa rosnące w pobliżu drogi zostały uszkodzone i przewróciły się na drogę blokując ją.
W tym czasie przestępcy dokonali zuchwałego napadu na dom miejscowego przedsiębiorcy i w celu zatarcia śladów podpalili obrabowany budynek mieszkalny. Na miejsce przestępstwa skierowano patrole policji. Policjanci po przybyciu na miejsce, drogą radiową potwierdzili dyżurnemu fakt zaistnienia włamania. Sprawcy oddalali się w kierunku miejscowości Trębaczów. Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej polecił skierować wszystkie dostępne siły. Osobiście przemieścił się do rejonu działań, przejmując dowodzenie siłami policyjnymi. Prowadzone były działania poszukiwawcze za sprawcami przestępstwa. Została rozwinięta tyraliera policyjna, przeszukiwane były opuszczone budynki, zabudowania gospodarcze. Równocześnie z prowadzoną akcją ratowniczą i gaśniczą prowadzone były działania pościgowe za uciekającymi sprawcami, którzy oddalali się w stronę miejscowości Trębaczów. W wyniku podjętych działań pościgowych, w odległości około 1 kilometra od zaistniałego włamania doszło do zatrzymania uciekających sprawców.
W tym czasie strażacy musieli uporać się z pożarami lasu i budynku mieszkalnego oraz udzielić pomocy poszkodowanym w wypadku. Musieli użyć nożyc pneumatycznych w celu uwolnienia poszkodowanych z samochodu osobowego.

Działania zakończyły się pełnym sukcesem wszystkich służb ratunkowych. Ćwiczenia te, były praktycznym sprawdzeniem współdziałania różnych służb ratowniczych w sytuacji kryzysowej. Gmina Opatowiec posiada dwie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, OSP Opatowiec oraz OSP Kocina, obie wzięły czynny udział w manewrach. Należy nadmienić, że przeprowadzanie tego typu ćwiczeń jest obowiązkowe i odbywa się co najmniej raz w roku.
W piątkowych ćwiczeniach brali udział:
- Kazimierz Zabłotny – Komendant PSP w Kazimierzy Wielkiej,
- Paweł Górniak – Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w Kielcach,
- Piotr Węgliński – Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej
- Jacek Piwowarski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej
- Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec,
- Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce,
- Jerzy Kalinowski – Leśniczy Leśnictwa Kazimierza Wielka,
- Andrzej Wójciak – nadleśniczy nadleśnictwa Pińczów
- Roman Kołodziejczyk – inżynier nadzoru w nadleśnictwie Pińczów

Na zakończenie przedstawiciele podmiotów biorących udział w ćwiczeniach dokonali podsumowania przedsięwzięcia. Meldunek przyjął komendant PSP w Kazimierzy Wielkiej st. kpt. mgr Kazimierz Zabłotny. Wójt Gminy Opatowiec pogratulował i podziękował za brawurowe przeprowadzenie akcji i duże zaangażowanie służb biorących w niej udział. Podkreślił jednocześnie, że dzięki takim ćwiczeniom następuje rozwój umiejętności strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest to istotny element biorąc pod uwagę fakt, że to strażacy z OSP jako pierwsi pojawiają się na miejscach pożarów, wypadków. Muszą oni umieć zachować się w danej sytuacji i wykorzystać posiadany sprzęt ratowniczy. Dzięki tego typu ćwiczeniom podtrzymują gotowość bojową.

Dodaj komentarz

Przetarg:Przystosowanie pomieszczeń na punkt przedszkolny – w budynku Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

3 października 2012 | admin

Dodaj komentarz

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych – informacja

3 października 2012 | admin

W nawiązaniu do otrzymanej informacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej w zakresie składania wniosków w ramach działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych” PROW 2007-2013. informujemy, że wnioski o pomoc przyjmowane będą w Biurze Powiatowym ARiMR w Cudzynowicach od dnia 15.10.2012r. do 26.11.2012r.

O to wsparcie mogą się starać rolnicy, których gospodarstwa zostały zniszczone m.in. przez:
- powódź;
- obsunięcia ziemi;
- mróz i wiosenne przymrozki;
- susze;
- deszcze nawalne;
- lawiny;
- grad;
- huragan;
- uderzenie pioruna;

więcej informacji na www.arimr.gov.pl

Działanie 126 – informacja

Dodaj komentarz

Informacja dla mieszkańców Gminy Opatowiec o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie

2 października 2012 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec informuje o obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mających na celu dostosowanie obowiązujących przepisów w Polsce do przepisów, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Do 30 czerwca 2013 roku Gminy mają obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie. Mieszkańcy nie będą indywidualnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie gmina, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatowiec. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców naszej Gminy. W Gminie Opatowiec nowy system odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Wówczas właściciele nieruchomości będą wnosić na rzecz Gminy Opatowiec tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu mieszkańcy mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie umowy z przedsiębiorcą, posiadającym odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Opatowiec lub przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte samodzielnie przez mieszkańców z przedsiębiorcami muszą być rozwiązane do końca czerwca 2013 roku. (z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia).

Dzięki rozgraniczeniu ponoszonych opłat przez mieszkańców, na niższe za odpady segregowane, opłacać się będzie ich selekcja. Każdy mieszkaniec naszej Gminy będzie miał taką możliwość dzięki kompleksowemu systemowi selektywnej zbiórki, jak również organizacji punktów selektywnego zbierania odpadów. Gmina Opatowiec zobowiązana jest podjąć następujące działania w poszczególnych terminach:
Od 1 stycznia 2012 – gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Opatowiec. Od tego dnia Wójt nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń zobowiązani są do dnia 1 stycznia 2013 roku uzyskać wpis do rejestru.
Do 31 grudnia 2012 r. Rada Gminy Opatowiec ma obowiązek przyjąć nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec. Musi on być spójny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
Do 31 grudnia 2012 r. Rada Gminy Opatowiec zobowiązana jest podjąć następujące uchwały:
a) w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. (termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty);
c) w sprawie wzoru deklaracji, terminach i miejscu ich składania;

W tym okresie Urząd Gminy w Opatowcu rozpocznie kampanię informacyjną, mającą na celu zapoznanie Państwa z obowiązkami wynikającymi z podjętych uchwał.
Do 31 marca 2013 r. Gmina Opatowiec zobowiązana jest złożyć pierwsze sprawozdanie do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. z wdrażania nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Od 1 lipca 2013 roku zaczyna funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Wchodzą w życie uchwały Rady Gminy Opatowiec, Gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu Gmina Opatowiec rozstrzygnie przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i podpiszę umowę z wyłonionym w niniejszym przetargu przedsiębiorcę.

Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 r. znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne.
O wszystkich podejmowanych działaniach będą Państwo informowani na bieżąco.

Dodaj komentarz