„Z wodą za pan brat: Wisła – wysoka woda już nie taka straszna.

21 listopada 2011 | admin

Z wodą za pan brat: Wisła – wysoka woda już nie taka straszna.

System szkolenia przeciwpowodziowego wśród mieszkańców gminy Opatowiec

 Gmina Opatowiec reprezentowana przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy zakończyła realizację  projektu  w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  pn.”Z wodą za pan brat: Wisła – wysoka woda już nie taka straszna.” Celem projektu było objęcie wsparciem w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje teoretyczne  i praktyczne z zakresu ratownictwa wodno-przeciwpowodziowego wśród 35 strażaków zrzeszonych   w OSP rejonu Gminy Opatowiec w wieku od 20 do 42 lat zgodnie z zasadami równości szans. Projekt trwał 2 miesiące w ramach którego przeszkolonych zostało 35 strażaków w tym:
- 8 strażaków ukończyło kurs sternika motorowodnego i uzyskało patent uprawniający do prowadzenia łodzi motorowodnych do mocy silnika 90km.
- 27 strażaków ukończyło kurs z zakresu klęsk żywiołowych – szybkiego reagowania na wodzie.

Szkolenie odbywało się nad zalewem Chańcza gm. Raków. Szkolenie prowadziło Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Kielc. Po zakończonym szkoleniu praktycznym drużyna złożona z uczestników szkolenia wzięła udział w odbywających się    w dniu 27 sierpnia 2011 X Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego  Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie Chańcza 2011 i zajęła dobre 22 miejsce na 56 startujących drużyn.  W ramach projektu zakupiono:
-  łódź płaskodenną 4 osobową, która została przekazana do OSP Kocina.
- 30 kapoków,
- 10 rzutek ratunkowych,
- 10 bojek,
- 5 kół ratunkowych.

Całkowity koszt projektu:50 000 PLN.Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

Zakupiony sprzęt przekazano jednostkom biorącym udział w szkoleniu. Przeprowadzone szkolenie przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń powodziowych wśród mieszkańców Gminy. Koordynatorami projektu byli: Anna Klimaszewska-Luty ,Stanisław Kurek, Łukasz Marzec.

Dodaj komentarz

Remont świetlicy wiejskiej w Senisławicach

21 listopada 2011 | admin

Gmina Opatowiec reprezentowana przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy zakończyła realizację projektu w ramach Programu  Rozwoju Obszarów wiejskich ,Odnowa i Rozwój Wsi, OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej pn. „Remont  świetlicy wiejskiej w Senisławicach”. W ramach projektu wykonany został remont  budynku świetlicy, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, wykonano obróbki blacharskie dachu z wymianą rynien, ocieplenie budynku wraz z elewacją, remont schodów wejściowych oraz chodnik z kostki brukowej.

Całkowity koszt rzeczowy: 86 673,56 PLN.
Środki z budżetu Gminy – 54 762,56 PLN.
Dofinansowanie z UE – 31 911,00 PLN

Koordynator projektu: Piotr Krzak.

 

 

 

Dodaj komentarz

Magiczny zakątek

21 listopada 2011 | admin

Gmina Opatowiec reprezentowana przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy zakończyła realizację projektu w ramach Programu  Rozwoju Obszarów wiejskich ,Odnowa i Rozwój Wsi  Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych  projektów wykonano plac zabaw „Magiczny zakątek” dla dzieci, który mieści się na terenie Zespołu Szkół w Opatowcu.

Całkowity koszt projektu: 29 999,70 PLN
Środki własne Gminy: 12 926,70 PLN
Dofinansowanie z UE: 17 073,00 PLN

Plac zabaw jest obiektem ogólnodostępnym służącym zarówno dzieciom, młodzieży jak  i dorosłym jako miejsce wypoczynku. Czas spędzony w miłym otoczeniu na pewno ma duży wpływ na poprawę samopoczucia . Dzieci  w sposób bezpieczny a zarazem ciekawy mogą spędzić tu swój wolny czas, a jednocześnie rozwijać się zarówno umysłowo jak i fizycznie  w pełnej harmonii.

Koordynatorzy projektu: Sekretarz Gminy Bożena Zbertek i Winicjusz Włosowicz.

Dodaj komentarz

Nowa pracownia językowa dla Gimnazjum w Zespole Szkół w Opatowcu

18 listopada 2011 | admin

Nowa pracownia językowa  dla Gimnazjum w Zespole Szkół w Opatowcu

W ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji” Gmina Opatowiec  reprezentowana przez Wójta Gminy – Pana Sławomira Kowalczyka uzyskała pomoc rzeczową w postaci nowoczesnej pracowni językowej o wartości 16 tyś. złotych.

Pracownia językowa, która trafiła w tym roku do Gimnazjum w Zespole Szkół  w Opatowcu to prawdziwa rewolucja. Wyposażona jest m.in. w specjalne meble, terminal ucznia, panel sterowania obsługiwany przez nauczyciela, słuchawki ucznia oraz pakiet programów niezbędnych do nauki języków obcych. Dzięki nim uczniowie mogą pracować w parach lub kilkuosobowych grupach, a nauczyciel ze swojego stanowiska może nie tylko kontrolować poprawność wykonywanych przez uczniów zadań, ale też podejmować dialog i korygować błędy.

Nowoczesne nauczanie opierać się będzie na wykorzystywaniu technik multimedialnych, które w widoczny sposób podniosą efektywność kształcenia. Pracownia językowa w znaczny sposób podniesie poziom  edukacji językowej,  a tym samym przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów naszego gimnazjum i umożliwi funkcjonowanie w zintegrowanym świecie,  w którym znajomość języków obcych jest kluczową umiejętnością. Od roku 2011/2012 punkty uzyskane na egzaminie gimnazjalnym z części językowej będą również liczone podczas rekrutacji do szkół średnich. Chcieliśmy stworzyć naszym uczniom jak najlepsze warunki kształcenia również języków obcych, aby mogli uzyskiwać wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych i tym samym zwiększyć ich szanse w procesie rekrutacji do najlepszych szkół.

Koordynator programu:
Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – Elżbieta Szczęsna- Kusak

Wniosek o pracownie językową opracowały:
Katarzyna Sojka
Zofia Sobczyk
Anna Kaczmarczyk

Dodaj komentarz

Radosna Szkoła

18 listopada 2011 | admin

„RADOSNA SZKOŁA” –  miejsce radosnej zabawy i nauki

Gmina Opatowiec reprezentowana przez Wójta Gminy – Sławomira  Kowalczyka w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” otrzymała wsparcie finansowe na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw dla Zespołu Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie w wysokości 12 tys. złotych. Pomoce te mają zapewnić możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci. Miejsca zabaw zostały wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeb ruchu, w tym m.in. duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy i zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Zakupiony sprzęt spełnia także funkcje edukacyjne i usprawnia małą motorykę a układanki i kąciki tematyczne zachęcają dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami.

Koordynatorzy programu:
Skarbnik Gminy – Anna Klimaszewska-Luty
Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – Elżbieta Szczęsna-Kusak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Tomasz Paluch

Dodaj komentarz

Szkoła przyjacielem ucznia

18 listopada 2011 | admin

Szkoła przyjacielem ucznia

Szkoła przyjacielem ucznia

- program współfinansowany z funduszy unijnych

           Gmina  Opatowiec reprezentowana przez Pana Sławomira Kowalczyka  - Wójta Gminy pozyskała środki unijne w kwocie 58.126,00 zł  w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt: „Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w gminie Opatowiec”. Program  stanowi 100% dofinansowania ze środków unijnych.

Działanie projektu polega  na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z grup   o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych  w Szkole Podstawowej w Opatowcu i Szkole Podstawowej w Krzczonowie w okresie   od 1 września 2011roku  do 22 czerwca 2012 roku.

 

Zadania projektu:

 • Doposażenie szkolnej bazy dydaktycznejzakupiono pomoce dydaktyczne dla klas I – III objętych programem indywidualizacji w roku szkolnym 2011/2012. na kwotę 21.421,00 zł. Zakupione wyposażenie jest  zgodne z potrzebami uczniów i uczennic, a ich dostępność i dystrybucja w projekcie  mają charakter równości szans kobiet  i mężczyzn. Do obu szkół zostały zakupione m.in. plansze , tablice i książki  edukacyjne z zakresu edukacji matematycznej oraz materiały pozwalające zmniejszyć specyficzne problemy w czytaniu i pisaniu. Obie szkoły doposażyły swoją  bazę dydaktyczną w specjalistyczny sprzęt   (m.in. oprogramowanie specjalistyczne , pakiety do diagnozy dysfunkcji problemu w czytaniu i pisaniu i trudności  w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych, a także dodatkowo maty, plansze, układanki, materiały glottodydaktyczne i figury porównawcze).Za kwotę 4.145,00 zł. zakupiono kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i 3 szafy na pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Opatowcu.
 • Organizacja zajęć dodatkowych – zajęcia pozalekcyjne w  okresie od  września 2011 r. do czerwca 2012 r. objeły obie szkoły podstawowe w gminie Opatowiec  w klasach I – III i realizowany jest  program indywidualizacji nauczania na podstawie opracowanych przez zespól nauczycieli  promujących niestereotypowe postrzeganie roli kobiety i mężczyzny. Nasze działania w ramach projektu objeło 46 dzieci  (w tym 23 dziewczynki) podzielone na 3 grupy w każdej ze szkół:
 1.  każda ze szkół zrealizowała już po 24 godziny zajęć pozalekcyjnych dla dzieci        ze  specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym zagrożone ryzykiem dysleksji .
 2. w każdej ze szkół zrealizowano po 21 godzin zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych .
 3. w Szkole Podstawowej w Opatowcu zajęcia pozalekcyjne prowadzą następujący nauczyciele: Kinga Maj, Irena Kłos, Wiesław Tomal, a w Szkole Podstawowej   w Krzczonowie: Teresa Plucińska i Kazimiera Widłak.

Projekt w części merytorycznej został przygotowany przez Radosława Fitka.

     Koordynator projektu: Anna Klimaszewska-Luty  Skarbnik Gminy

 

Dodaj komentarz

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY OPATOWIEC

16 listopada 2011 | informatyk

INFORMACJA

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY OPATOWIEC

Informujemy mieszkańców Gminy Opatowiec, że Wojewoda  Świętokrzyski  Zarządzeniem Nr 126/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku  zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Opatowiec w okręgu wyborczym Nr 3 obejmującym 2 mandaty w którym wybierany będzie 1 radny. Wybory uzupełniające odbędą się w dniu 8 stycznia 2012 roku /niedziela/.

Okręg wyborczy Nr 3 swym zasięgiem obejmuje  miejscowość Kocina gm.Opatowiec. Wybory uzupełniające  przygotowane i przeprowadzone zostaną zgodnie z Kalendarzem Wyborczym stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.Głosowanie zostanie przeprowadzone w obwodzie    Nr 1 w Krzczonowie w godzinach od 8:00 do 22:00.

kalendarz wyborczy

Dodaj komentarz

Jesień życia też może być piękna

14 listopada 2011 | admin

Jesień życia też może być piękna

22 października 2011 roku Koło Emerytów i Rencistów w Opatowcu uroczyście obchodziło swoje święto. Członkowie Klubu Seniorów spotkali się w Domu Kultury w Opatowcu. Zespół śpiewaczy z Koła Gospodyń Wiejskich biesiadnymi piosenkami i żartobliwymi wierszykami zachęcał seniorów i gości-sponsorów  do  wesołej zabawy. Wszystkim seniorom i gościom smakowały kiełbaski i kaszanki z grilla, wyśmienite sałatki i ciastka. Do tańca przygrywał młodzieżowy zespół muzyczny. Dźwięki muzyki podrywały z miejsc i kierowały seniorów na parkiet.

Nie bójmy się jesieni, może być urok w niej. Miłe momenty z uroczystości utrwalał nasz gość reporter Jan Charzewski.

Z okazji Dnia Seniora wszystkim emerytom i rencistom składamy serdeczne życzenia, dużo zdrowia witalności i wiele pomysłów na jesień życia.

Zarząd Klubu Seniora

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

14 listopada 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się 18 listopada 2011 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 20 października 2011r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Opatowiec i jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilno-prawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu PROW 2007-2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec dla trasy GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 700/8,4MPa z towarzyszącą infrastrukturą i pasem technicznej ochrony.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec zatwierdzonego uchwałą nr II/25/02 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30.12.2002r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok na terenie Gminy Opatowiec.
 15. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Opatowiec.
 17. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Rzędowie.
 18. Sprawy różne.
 19. Zapytania i interpelacje.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba

 

Dodaj komentarz

Fotorelacja z obchodów Święta Niepodległości

11 listopada 2011 | informatyk

Dodaj komentarz

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

4 listopada 2011 | adminWÓJT GMINY OPATOWIEC

ZAPRASZA

 NA UROCZYSTOŚCI

Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Porządek uroczystości:

godz. 11:30 uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny.
godz. 12:30 główne uroczystości, które rozpoczną się przemarszem pod pomnik Józefa Piłsudskiego.
godz.13:00 przejście do Domu Kultury w Opatowcu na montaż słowno-muzyczny pt.”Ojczyzna to ziemia i groby…” prezentowany przez uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu.

 

Zapraszamy do udziału w uroczystościach

Organizatorzy:
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu.
Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu.
Dyrektor Instytucji Kultury w Opatowcu.
 


Dodaj komentarz

IV Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej

3 listopada 2011 | admin

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.

Jana Paweł II

W dniu 3 listopada 2011 roku w Kazimierskim Domu Kultury odbył się IV Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej. Gminę Opatowiec reprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Gabriela Leśniak i Klaudia Adamczyk z klasy V. Gabriela Leśniak otrzymała dyplom za udział, natomiast Klaudia Adamczyk zajęła III miejsce. Laureaci Konkursu wystąpią w dniu 11 listopada 2011r. w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury podczas 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Dodaj komentarz

Ślubowanie Pierwszoklasistów w Krzczonowie

24 października 2011 | admin

Idą pierwszaki – dawne maluchy.
Jeden w drugiego to same zuchy.
Buzie umyte i ręce czyste.
Każdy na plecach dźwiga tornister.
Z bijącym sercem stają przed szkołą.
Jak im tu będzie?
- Chyba wesoło!

 A. Szeyerowa „Pierwszaki”

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W KRZCZONOWIE

21 października 2011 roku, w Szkole Podstawowej w Krzczonowie zabrzmiało gromkie „Ślubujemy!” To „pierwszaki” stały się „prawdziwymi uczniami ze wszystkimi przywilejami i obowiązkami.” Uroczyste przyjmowanie „pierwszaków” do społeczności szkolnej rozpoczęło się częścią artystyczną, podczas której dzieci pięknie się przedstawiły, recytowały wiersze i śpiewały piosenki. To jednak nie wystarczyło, żeby zostać uczniem pierwszej klasy. Na dzieciaki czekał jeszcze egzamin z wiedzy na temat szkoły, który zdały znakomicie i udowodniły, że: „My już dużo umiemy, Panie Dyrektorze”.

W tej sytuacji nie pozostało nic innego jak pozwolić im złożyć ślubowanie na piękny sztandar szkoły. Kiedy poczet sztandarowy wprowadził sztandar wszyscy odśpiewali hymn narodowy, a potem odbyło się uroczyste ślubowanie:

Ślubuję Uroczyście!

Będę starał się być dobrym i uczciwym.

Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.

Będę szanował swoich nauczycieli i rodziców.

Będę uczył się tego co piękne i mądre.

Będę kochał i czcił moją ojczyznę.

I przyczynię się do jej rozwoju.

Po ślubowaniu nastąpiło nie mniej ekscytujące pasowanie na ucznia. Oczywiście dokonał tego Pan Dyrektor, który w tym roku po raz pierwszy miał dwa ołówki – czerwony dla dziewczyn, a zielony dla chłopców. Potem jeszcze tylko wręczenie dyplomów i gratulacje od Pana Dyrektora oraz Wychowawczyni i już stali się uczniami. Miłym akcentem kończącym uroczystość były życzenia i upominki od starszych kolegów i koleżanek z drugiej klasy i spotkanie z nimi przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez Mamy.

Pierwszakom GRATULUJEMY zostania uczniami i życzymy jak najlepszych wyników w nauce.

 

 

Dodaj komentarz

Odbyła się Gminna Gra Obronna

21 października 2011 | admin

Zgodnie z planem szkolenia obronnego na 2011r. zatwierdzonym przez dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kielcach oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Opatowiec w dniu 21 października 2011r. została przeprowadzona gra obronna nt: „Kierowanie gminą w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa”. W grze obronnej udział wzięli:

- Sekretarz Gminy,
- kierownicy i pracownicy samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy,
- Kierownik GOPS,
- Komendant Gminny OSP,
- Obsada Stałego Dyżuru Wójta Gminy,
- jednostki OSP wchodzące w skład KSRG z Opatowca i Kociny,

Gra obronna” została przeprowadzona w dwóch etapach.

Pierwszy etap – część teoretyczna przeprowadzona została w siedzibie Urzędu Gminy.
Drugi etap – część praktyczna w budynku OSP w Rogowie.

Dodaj komentarz

Rozstrzygnięcie konkursu „Uzależnieniom powiedź nie”

20 października 2011 | admin

PROTOKÓŁ

          Z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Opatowiec na plakat dotyczący profilaktyki uzależnień pn. „Uzależnieniom powiedź nie”.

Komisja w składzie:

- Tomal Stanisław – przewodniczący,

- Plucińska Teresa – członek,

- Niedziela Barbara – członek,

- Kurek Maria – członek,

- Gruszka Szczepan – członek,

 przyznała następujące miejsca:

Gimnazjum:

I  miejsce Karolina Bątkowska – Kocina kl. III,

II miejsce Patrycja Tomal – Chrustowice kl. I,

III miejsce Agnieszka Wojas – Kocina kl. I,

 

Szkoła Podstawowa w Opatowcu:

I miejsce Dominik Kociński – Urzuty kl. IV,

II miejsce Klaudia Kmiecik – Rogów kl. V,

III miejsce Wiktoria Maj – Opatowiec kl.III,

 

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie:

I miejsce Emilia Woźniak – Krzczonów kl.IV

II miejsce Maciej Selwit – Rzemienowice kl.VI,

III miejsce Kacper Markowski – Krzczonów kl.VI,

 

Ponadto wyróżnienie otrzymała Daria Gruszka  z Czarków kl. IV. Prace wyróżnione zostaną nagrodzone.

Ogółem wpłynęły 63 prace.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

„BĄDŹ MĄDRY, WRÓĆ, ROZWIJAJ SWÓJ REGION”

20 października 2011 | admin

Dodaj komentarz

Informacja GOPS – Świadczenia pielęgnacyjne

17 października 2011 | admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu uprzejmie informuje, iż dnia 31 października 2011 roku upływa termin składania wniosków o dodatkowe 100 zł do wypłacanych przez tutejszy ośrodek świadczeń pielęgnacyjnych na miesiąc listopad i grudzień 2011 roku. Wzór wniosku jest dowolny.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

17 października 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się 20 października 2011 roku (czwartek) o godz. 1100  (zmiana z godz:13:00) w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:

1.Otwarcie.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 września 2011r.

4.Informacja o złożonych pismach przez:

-Najwyższą Izbę Kontroli, Delegatura w Kielcach,

-NEOKHAN Sp.zo.o. ODSZKODOWANIA,WINDYKACJA,WIERZYTELNOŚCI Kraków

5. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2011 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011 – 2024.

8.Sprawy różne.

9.Zapytania i interpretacje.

10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Otwarcie Policyjnego Punktu Przyjęć Interesantów w Opatowcu

14 października 2011 | admin

W dniu 14 października 2011 roku  w Opatowcu odbyło się uroczyste otwarcie Policyjnego Punktu Przyjęć Interesantów.

Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Opatowiec – Pan Sławomir Kowalczyk oraz Komendant Powiatowy KPP w Kazimierzy Wielkiej – Pan Komisarz Piotr Węgliński. Następnie Pan Wójt przekazał uroczyście klucze do pomieszczenia dzielnicowemu – Aspirantowi Sztabowemu Panu Robertowi Kozińskiemu, który zastępował na tej uroczystości Młodszego Aspiranta Piotra Góraka.

W otwarciu uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Gminy – Pan Michał Szczerba, Sekretarz gminy – Pani Bożena Zbertek, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu – Pan Oktawiusz Cugowski oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu – Pani Zdzisława Gwóźdź.

Ze strony Komendy Powiatowej Policji udział w tym wydarzeniu wziął również pierwszy zastępca komendanta powiatowego – Pan Komisarz Jacek Piwowarski.

Od przyszłego tygodnia w każdy wtorek i czwartek w godz. 10.00 – 12.00 będzie tam dyżurował dzielnicowy.

Nr tel:41-370-96-65

 

Dodaj komentarz

UCZENIE INNYCH JEST DAREM SERCA

12 października 2011 | admin

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych”.

 Konfucjusz

 

11 października 2011 roku w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyła się uroczystość pod hasłem: „ UCZENIE INNYCH JEST DAREM SERCA”, związana z obchodami święta Komisji Edukacji Narodowej.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Opatowiec – pan Sławomir Kowalczyk, księgowa – pani Otylia Tomal, emerytowani nauczyciele – pani Janina Siemieniec oraz pan Andrzej Kłos, Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły.

Na wstępie uczennica klasy V powitała zgromadzonych oraz odczytała list od wszystkich uczniów: „Święto Edukacji Narodowej to zaiste okazyja, iżby wyrazić nasze podziękowanie za uprawę tegoż ugoru, jakim są niewątpliwie uczniowskie czerepy. Niech więc Waćpaństwu snuje się żywot w pomyślności, a fortuna niech nie omija waszego domostwa. Ty zaś szlachetne zdrowie ulubuj sobie wszystkich pracowników tej prześwietnej instytucji oświatowej i wspieraj ich nadwątlone przez nas siły.”

Następnie rozpoczęła się część artystyczna, w czasie której uczniowie podziękowali swoim nauczycielom „za dar największy – za wiedzę” oraz pracownikom szkoły za tworzenie przyjaznej atmosfery na co dzień. Nie zabrakło wierszy, piosenek i scen „z życia szkolnego wziętych”.

Dopełnieniem spotkania były róże i jabłka wręczone prze uczniów nauczycielom, pracownikom szkoły oraz zaproszonym gościom.

Po występach goście, nauczyciele i pracownicy szkoły zostali zaproszeni przez rodziców na wspólne spotkanie i rozmowę w miłej atmosferze.

Dodaj komentarz

Podziękowanie firmy Global Electro Trading SA

11 października 2011 | admin

Dodaj komentarz

Wyniki Wyborów Parlamentarnych 2011 w gm.Opatowiec i województwie

9 października 2011 | admin

Wyniki wyborów 2011 w Świętokrzyskiem

Obwód Nr 1 (Krzczonów)

Protokół Sejm
Protokół Senat

Obwód Nr 2 (Opatowiec)

Protokół Sejm
Protokół Senat

Obwód Nr 3 (Rogów)

Protokół Sejm
Protokół Senat

Liczba mieszkańców: 3 622.
Liczba wyborców: 3 117.
Liczba głosujących: 1152.
Frekwencja w gminie: 36,95 %

Wizualizacja wyników Wyborów Powiat Kazimierski

Wizualizacja wyników Wyborów Województwo Świętokrzyskie

Dodaj komentarz

Łowimy Talenty

4 października 2011 | admin

2 października 2011r. w Kazimierzy Wielkiej uczniowie z Zespołu Szkół w Opatowcu wystąpili na II Powiatowym Przeglądzie Artystycznym „Łowimy Talenty”.
Oto wszyscy uczestnicy z naszej szkoły:
1. Szkoła Podstawowa:
- Emilia Kozioł
- Nikola Wróbel
- Wiktoria Maj
2. Gimnazjum:
- Szymon Szczęsny
- Patryk Pawlik
- Anna Karwas
- Piotr Cabaj
- Natalia Kurzyńska
- Klaudia Kozioł
- Natalia Bątkowska

Trzecie miejsca ex aequo zajęły siostry: 9 letnia Emilia i 13 letnia Klaudia Kozioł. Młodsza z nich wykonała piosenkę „List do Boga”, natomiast Klaudia zaśpiewała piosenkę „Małe rzeczy”. Wyróżnienie otrzymał również Szymon Szczęsny.

Wszyscy wymienieni wspaniale pokazali swoje talenty, a przegląd trwał do godziny 18:00 . Wśród bardzo licznej grupy uczestników uczniowie Zespołu Szkół zaprezentowali się bardzo efektownie. Soliści przygotowani przez Pana Wiesława Tomala oraz uczniowie grający na instrumentach zdobyli nagrody i wyróżnienia. W nagrodę wystąpią podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dodaj komentarz

Gminna Biblioteka Publiczna – informacja

4 października 2011 | admin

Informujemy, że na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu od dnia 1 października 2011 został  powołany Pan Oktawiusz Cugowski. Zmieniły się również godziny otwarcia biblioteki.

strona internetowa biblioteki

Nowe godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek 900 – 1300    1700 – 2000     1000 – 1100 przerwa techniczna
Wtorek 900 – 1300
Środa 900 – 1300   1700 – 2000     1000 – 1100 przerwa techniczna
Czwartek 900 – 1300
Piątek 900 – 1300   1700 – 2000     1000 – 1100 przerwa techniczna
Sobota 800 – 2000     1300 – 1400 nieczynne

Dodaj komentarz

IX Festiwal Zdrowia

29 września 2011 | admin

9 września 2011 roku grupa uczniów z gimnazjum wraz z opiekunami uczestniczyła w IX Festiwalu Zdrowia,który odbył się w Busku-Zdroju. Uczniowie z gimnazjum zaprezentowali na Festiwalu przedstawienie profilaktyczne promujące zdrowy i aktywny styl życia, przygotowane w ramach realizowanego w szkole programu „Trzymaj Formę!”. Występująca młodzież otrzymała od organizatorów drobne upominki.

  


   

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

22 września 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się w dniu 30 września 2011 roku (piątek) o godz. 900 w Domu Kultury w Opatowcu.
Porządek Sesji:

1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 2011r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2011 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011 – 2024
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Opatowiec przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu.
9.Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy Opatowiec za 2010 rok.
10.Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych za 2010 rok.
11.Sprawy różne.
12.Zapytania i interpretacje.
13.Zamknięcie obrad.

 

     Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Ogłoszenie dot.Planów urządzania lasów

15 września 2011 | admin

O G Ł O S Z E N I E

  Informujemy mieszkańców, że w Urzędzie Gminy Opatowiec pokój nr 3 znajdują się uproszczone plany urządzania lasów i inwentaryzacji nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych. Plany będą wyłożone do wglądu przez okres 60 dni.

Właściciel lasu może składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie ww. planów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12 pok. 112.

Dodaj komentarz

„Pamięć, Która Trwa”

15 września 2011 | admin

W dniu 13 września 2011 roku   w miejscowości Mistrzowice w Gminie Opatowiec  odbyła  się  uroczystość   wmurowania tablicy  upamiętniającej tragiczne wydarzenie z okresu II wojny światowej. Na tablicy umieszczony został napis   „Miejsce rozstrzelania i pochówku   28 Żydów zamordowanych przez hitlerowców w 1942 roku”, w językach polskim i hebrajskim. Ten pomnik pamięci wystawiła fundacja „Pamięć, Która Trwa” przy wsparciu    samorządu Gminy Opatowiec.

W uroczystości udział wzięli:

Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski

Jakub Horowitz – Przedstawiciel Krakowskiej Gminy Żydowskiej

Zbigniew Niziński – Prezes Fundacji „Pamięć, Która Trwa”

Na uroczystość    przybyli licznie    mieszkańcy wsi Mistrzowice- inicjatorzy tego spotkania, a także mieszkańcy okolic,  samorządowcy Gminy Opatowiec oraz młodzież szkolna.                          

Przybyłych gości powitał Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy. W swoim wystąpieniu podkreślił powagę tej uroczystości, poprzez takie działania pamięć niewinnie zamordowanych ludzi przetrwa pokolenia. Wśród zamordowanych byli ludzie starsi, ale także młodzież i dzieci. Zginęli z rąk drugiego człowieka, który tak nienawidził, że zabił…

Wśród obecnych byli też ludzie, którzy pamiętają tamten dzień. Do dziś w ich uszach  słychać   strzały  karabinów.  Prawdę  o  tym  tragicznym  wydarzeniu przekazują  z   pokolenia   na   pokolenie,   aby   przetrwała.   Niewinna   śmierć spowodowana przez hitlerowskich Niemców zasługuje na pamięć.

Jeden z naocznych świadków tego zdarzenia Pani Eleonora Tomal z d. Sowa mieszkająca wówczas w bezpośrednim sąsiedztwie  tego miejsca łamiącym się głosem   przywołała niektóre fakty, jakie miały miejsce w tym dniu i w tym miejscu. Wzruszenie nawet po 69 latach   nie pozwoliło jej na spokojne, bez emocji przekazanie prawdy i faktów tego dnia.

Odsłonięcia tablicy dokonał   Naczelny Rabin Polski wraz z Wójtem Gminy i Sołtysem wsi Mistrzowice. Kwiaty na miejscu upamiętnienia zbrodni złożyli:

Sławomir    Kowalczyk    -    Wójt    Gminy    wraz    z    Michałem    Szczerbą Przewodniczącym  Rady   Gminy  oraz  młodzież   szkolna  z  Panią Elżbietą Szczęsną- Kusak Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu.

Na zakończenie tej uroczystości mieszkaniec Gminy, Robert Pluta   wykonał utwór muzyczny na trąbce pt. „Cisza”…

 

1 komentarz

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakresu pozyskiwania środków EU

12 września 2011 | admin

Świętokrzyski Urząd Marszałkowski oraz Starosta Kazimierski

ZAPRASZAJĄ

na bezpłatne szkolenie dla Przedsiębiorców, Firm

z zakresu pozyskiwania środków UE

które odbędzie się w dniu 16.09.2011r. o godz:17:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej

  tel.41-35-02-312

Dodaj komentarz

ROZLICZANIE PROJEKTÓW! 19 września bezpłatne spotkanie informacyjne

12 września 2011 | admin

Dodaj komentarz