Ślubowanie pszczelarzy w Opatowcu

6 września 2011 | admin

Ślubowanie pszczelarzy w Opatowcu


W dniu 23 lipca 2011r odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych pszczelarzy do grona bractwa bartnego w Opatowcu, które jest sekcją koła pszczelarzy w Wiślicy. Uroczystość poprowadził sekretarz kol. Jerzy Zuwała.

Historię tradycji pszczelarskich przypomniał Prezes kol. Łukasz Tomal.

Głos zabrał również  Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu Michał Szczerba.

Rotę ślubowania przyjął Wice-prezes Jan Charzewski. Obrzędy ślubowania nawiązywały do tradycji Ordynacji Cechu Bartnego z 1715 roku. Ślubowanie złożyli:

Kol. Jan Krzak
Kol. Tadeusz Zossel
Kol. Jakub Marszałek


Uroczystości uświetnił występ dzieci recytujących wiersze o tematyce nawiązującej do pracy pszczół pod kierownictwem Pani Marii Walocha-Grela.

Następnie rozpoczęło się wspólne grillowanie i biesiadowanie gdzie można było skosztować nalewek z miodu jak również spróbować różnych jego odmian. Było również wiele regionalnych potraw.

Wszystko odbywało się przy rytmach muzyki płynącej z głośników pod kierownictwem kol. Zbigniewa Ostrowskiego.

 

Dodaj komentarz

W rocznicę września

5 września 2011 | admin

W rocznicę września

Wśród mieszkańców gmi­ny Opatowiec żywa jest pamięć o dziejach walk żołnierza polskiego we wrześniu 1939 roku na polach Ksan, Kociny i Mistrzowic.W dniu 4 września 2011roku w Ksanach pod pomnikiem żołnierza września, legionisty i partyzanta BCh. odbyła się Msza Polowa, którą koncelebrował ks. Marek Małczęć z Parafii Św.Mikołaja ze Starego Korczyna. Po mszy Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec oraz Michał Szczerba Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu w imieniu mieszkańców gminy złożyli pod pomnikiem wiązankę kwiatów i zapalili symboliczny znicz. Na uroczystości licznie zgromadzili się kombatanci,goście,mieszkańcy okolicznych miejscowości, sołtys wsi  Ksany Jarosław Szumilas oraz radny  Rady Gminy w Opatowcu Zbigniew Bugajski.

A oto jak kpt. Antoni Gibliński, obecnie mieszkaniec Katowic, po latach zapamiętał przebieg   tych   walk.

8 września 1939 r. rano około godz. 8 wszedł do Ksan II Batalion 11pp pod dowództwem mjr. Stanisława Korolusa. Straż      przednią     II     batalionu przywitali Niemcy  ogniem   z karabinów maszynowych. Na rozkaz dowódcy 11 pp płk. dypl. Henryka Gorgonia II batalion rozwinął natarcie, w wyniku którego odrzucono Niemców ze wsi Kocina. Batalion zajął stanowiska obronne na zachodnim kraju wsi. Natomiast III batalion mjr. Ćwiękalskiego zajął stanowiska na wzgórzu wsi Kocina. II Dywizjon PAL skierowany został do wsi Senisławice, aby z tamtejszych stanowisk udzielać wsparcia ognio­wego obu batalionom 11 pp.W czasie  boju sztab pułku znajdował się w przysiółku Góry. Wkrótce po zajęciu stanowisk, przez III Batalion na przedpolu jego ukazały się czołgi niemieckie, które zostały odparte ogniem z armatek przeciwpancernych batalionu. Nowy zagon czołgów ze wsi Krzczonów zaatakował miejsce postoju dowódcy II pp płk. Gorgonia i jego sztabu. Czołgi zostały powstrzymane  ogniem  broni   przeciwpancernej  przez pluton ochrony. Przez 5 godzin Niem­cy atakowali pozycje II batalio­nu . kolumnami czołgów w miejscowości Kocina. Później skie­rowali nawałę ognia artyleryj­skiego na Kocinę. Wieś zaczęła płonąć. Pod naporem ognia i natarcia kolumn czołgowych II batalion wycofał się do wsi Ksany, gdzie zajął  pozycje opóźniania. Atakowany przez czołgi i piechotę niemiecką trzymał się dzielnie przez kilka godzin   unieruchamiając   ogniem armatek niemieckie czołgi, a zaporami ogniowymi karabinów maszynowych doprowadził do załamania się natarcia nieprzy­jaciela. We wczesnych godzinach popołudniowych sąsiedni bata­lion CKM został zepchnięty ze swych stanowisk, na południo­wy zachód, od wsi Mistrzowice. Niemcy wyszli na tyły pozycji l1 pp. Dzięki odwadze wszyst­kich żołnierzy tego pułku, sta­nowiska obronne utrzymane by­ły do późnej nocy, co zapewni­ło ‚ bezpieczną przeprawę od­działów Armii Kraków przez Wisłę w rejonie Nowego Korczyna. 8 września po całodzien­nym boju 11 pp wycofał się pod osłoną I batalionu kpt. Ciepieli. W bitwie pod Ksanami pole­gło 32 żołnierzy, których mie­szkańcy pochowali na miejscu stoczonych walk, a były to po­la Ksan, Kociny, Mistrzowic i Senisławic. Bohaterską śmierć ponieśli m.in: por. Jan Kluczkowski,    por.    Jan      Żurawski, ppor. Stanisław Wojciechowski, plut podchor. Jan Żak oraz 28 podoficerów  i szeregowców.

Pod koniec czerwca 1943 roku z inicjatywy Fran­ciszka Parlaka, nauczyciela a zarazem por. BCh i por. Wła­dysława Gabaja „Igiel” komen­danta Obwodu LSB Pińczów, znanym i bezimiennym żoł­nierzom zorganizowano uroczy­sty pogrzeb. Miejscowi stolarze przygotowali 32 trumny. Każdą z   nich  wieziono   na  oddzielnym wozie. Kondukt ruszył z Ksan, poprzez Chwalibogowice do Sta­rego Korczyna. Tam przed ko­ściołem proboszcz Stefan Opara odprawił mszę św. i żałob­ne egzekwie. Po czym kondukt żałobny przeszedł na wzgórze Czarkowy pod pomnik 1 puł­ku Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, z 22 września 1914 roku. Właśnie pod tym pomni­kiem pochowano uroczyście żoł­nierzy 11 pułku piechoty z Gór Tarnowskich. Dziś po latach, we wsi Ksany na teranie gminy Opatowiec stoi pom­nik żołnierza września, legioni­sty i partyzanta BCh.

/skorzystano z opracowania Henryka Szopy/

 

Dodaj komentarz

Powitanie roku szkolnego w Zespole Szkół w Opatowcu

5 września 2011 | admin

Po dwumiesięcznych wakacjach uczniowie nowo utworzonego Zespołu Szkół w Opatowcu  spotkali się na sali gimnastycznej, aby powitać nowy rok szkolny. Na wstępie Wójt Gminy Opatowiec, Pan Sławomir Kowalczyk przywitał nową Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Elżbietę Szczęsną-Kusak. Później podziękował byłemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej,Panu Mirosławowi Gajdzie. Pani Dyrektor Zespołu Szkół powitała rodziców, uczniów i grono pedagogiczne obu szkół i zapoznała zebranych z organizacją pracy i nauki w nowym roku szkolnym.
Po akademii, uczniowie udali się do klas ze swoimi wychowawcami, aby zapoznać się z planem lekcji w roku szkolnym 2011/2012.

Dodaj komentarz

Dożynki Parafialne w Opatowcu

2 września 2011 | admin

W dniu 28 sierpnia 2011 roku w Opatowcu odbyły się Dożynki Parafialne  gdzie oprócz wieńców i chleba poświęcono tegoroczny miód.


2 komentarzy

Konkurs plastyczny „Uzależnieniom powiedz NIE”

2 września 2011 | admin

Wójt Gminy  Opatowiec ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Opatowiec na plakat dotyczący profilaktyki uzależnień pn. „Uzależnieniom powiedz NIE” to jest:
- alkoholizm,
- narkomania,
- przemoc w rodzinie,
- bójki – przemoc rówieśnicza,

Plakaty należy dostarczyć do dnia 30 września 2011r. do sekretariatu Urzędu Gminy w Opatowcu.

Za najlepiej wykonane prace zostaną przyznane atrakcyjne nagrody.

Serdecznie Zapraszamy do udziału.

regulamin

Dodaj komentarz

Stypendium szkolne-nabór wniosków

1 września 2011 | admin

Stypendium szkolne

Wójt Gminy Opatowiec ogłasza nabór wniosków o stypendium szkolne 2011/2012 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatowiec

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593)
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Opatowiec.

Stypendium może być przeznaczone na:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników;
- świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Dodatkowymi zajęciami może być nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań. Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlas historyczny, encyklopedie, instrumenty muzyczne, mikroskop czy luneta dla ucznia zainteresowanego biologią lub astronomią. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności. Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)
1. wniosek (do pobrania u dyrektorów szkół oraz u pracownika ds. oświaty i służby zdrowia Urzędu Gminy w Opatowcu, sekretariat w budynku Zespołu Szkół w Opatowcu)
2. zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach tj.
-zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2010 roku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
-zaświadczenie lub oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
-oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
-zaświadczenie lub oświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. oświadczenie lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych;
4. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika;
5. oświadczenia o otrzymywanych stypendiach;
6. odcinek renty/emerytury;
7. oświadczenia o dodatkowym dochodzie.

UWAGA!
1. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 123, poz.835), osoby które dołączą do zaświadczenia z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego Decyzję z dnia 19.10.2010r. wydaną przez GOPS a dotyczącą szkód spowodowanych przez powódź, mogą skorzystać z 30% obniżki dochodów z 1 ha przeliczeniowego do końca 2011 roku.
2. W związku wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011r o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2001r Nr 106 poz. 622)została znowelizowana ustawa o systemie oświaty w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom. W wyniku wejścia w życie zmian ustawowych od dnia 1 lipca 2011r:
a) dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być oświadczenie, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, konieczne jest więc dopisanie klauzuli „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

Art. 233 § 1 – Kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

b) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy pieniężnych z pomocy społecznej również pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć do 15 września 2011 roku w sekretariacie Zespołu Szkół w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4, u pracownika ds. oświaty i służby zdrowia Urzędu Gminy w Opatowcu. Wnioski składane przez rodziców powinny być potwierdzone przez dyrektorów szkół.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O TERMINOWE KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW DO WNIOSKU, CO POZWOLI NA SPRAWNE ICH ROZPATRYWANIE.

 

Wójt Gminy Opatowiec
mgr inż. Sławomir Kowalczyk

 

Dodaj komentarz

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH

30 sierpnia 2011 | admin

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZCZONOWIE
ODBĘDZIE SIĘ
O GODZINIE 8.00 DNIA 1 WRZEŚNIA 2011 ROKU

DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY:
KAMIENNA I KOCINA GIMBUSEM JAK W UBIEGŁYM ROKU SZKOLNYM O TEJ SAMEJ GODZINIE
BUSEM:
7.10 – CHARBINOWICE;
7.30 – TRĘBACZÓW;
7.35 RZEMIENOWICE;
7.40 – KOCINA OD PANA MASŁOWSKIEGO


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ W OPATOWCU ROZPOCZNIE SIĘ
MSZĄ ŚWIĘTĄ O GODZINIE 8.00 DNIA 1 WRZEŚNIA 2011 ROKU

O GODZ. 9:00 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO NA SALI GIMNASTYCZNEJ W OPATOWCU.

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ ODBYWA SIĘ WEDŁUG USTALONYCH GODZIN I TRAS  Z POPRZEDNIEGO ROKU SZKOLNEGO.

Dodaj komentarz

Szkoła przyjacielem ucznia

23 sierpnia 2011 | admin

„Projekt indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”

- program współfinansowany z funduszy unijnych

Gmina  Opatowiec reprezentowana przez Pana Sławomira Kowalczyka  - Wójta Gminy, pozyskała środki unijne w kwocie 58.126,00 zł  w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.  Działanie 9.1  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  Projekt: „Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w gminie Opatowiec”.  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,oraz realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach   Poddziałanie 9.1.2 polegać będzie na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Opatowcu i Szkole Podstawowej w Krzczonowie w okresie od 1 września 2011 r.  do 22 czerwca 2012 r.

Zadania projektu:

  • Doposażenie szkolnej bazy dydaktycznej – zakupione zostaną pomoce dydaktyczne   dla klas I – III objętych programem indywidualizacji w roku szkolnym 2011/2012.  Zakupione wyposażenie będzie  zgodne z potrzebami uczniów i uczennic a ich dostępność   i dystrybucja w projekcie  będzie miała charakter równości szans kobiet  i mężczyzn.   Do obu szkół zostaną zakupione m.in. plansze , tablice i książki  edukacyjne z zakresu edukacji matematycznej oraz materiały pozwalające zmniejszyć problemy w czytaniu i pisaniu. Obie szkoły doposażą swoją  bazę dydaktyczną w specjalistyczny sprzęt   m.in. oprogramowanie specjalistyczne , pakiety do diagnozy dysfunkcji problemu w czytaniu i pisaniu oraz trudności  w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych. Zakupiona zostanie kserokopiarka do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i 3 szafy na pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej   w Zespole Szkół w Opatowcu.

  • Organizacja zajęć dodatkowych – od 1  do 10 września  2011 r. w każdej ze szkół zostanie przeprowadzona rekrutacja dzieci na zajęcia pozalekcyjne w  okresie od  września 2011 r. do czerwca 2012 r. i obejmie klasy I – III  w szkołach podstawowych z terenu gminy Opatowiec. Realizowany będzie  program indywidualizacji nauczania  na podstawie opracowanego miesięcznego harmonogramu zajęć przez zespół nauczycieli  promujących niestereotypowe postrzeganie roli kobiety i mężczyzny. Nasze działanie w ramach projektu obejmie 46 dzieci  (w tym 24 dziewczynki) podzielone na 3 grupy w każdej ze szkół.   W ciągu całego roku przeprowadzonych zostanie 360 godzin zajęć dodatkowych   w tym: każda ze szkół zrealizuje po 90 godziny zajęć pozalekcyjnych dla dzieci   trudnościami w czytaniu i pisaniu i  90 godzin zajęć pozalekcyjnych dla dzieci   z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Promocja projektu prowadzona jest w budynku Urzędu Gminy Opatowiec: plakat wywieszony na tablicy ogłoszeń i wyłożone ulotki informujące o projekcie, także w taki sam sposób prowadzona  jest promocja w Szkole Podstawowej w Opatowcu i Szkole Podstawowej w Krzczonowie.

Projekt w części merytorycznej został przygotowany przez Radosława Fitka.

     Koordynator projektu: Anna Klimaszewska-Luty  Skarbnik Gminy

PLAKAT
ULOTKA
ULOTKA

Dodaj komentarz

Informacja-termin udzielania kredytów na wznowienie produkcji w gospodastwach rolnych

23 sierpnia 2011 | admin

Uprzejmie informujemy, że decyzją Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin udzielania kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych ubiegłorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi został wydłużony do 31 grudnia br.

informacja

Dodaj komentarz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

23 sierpnia 2011 | admin

Dodaj komentarz

8 września 2011 roku odbędzie się zbiórka zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych

22 sierpnia 2011 | admin

Urząd Gminy w Opatowcu informuje, że w dniu 8 września 2011 roku odbędzie się zbiórka zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.Prosimy mieszkańców gminy o wystawienie śmieci wzdłuż ulic do godz 8:00 dnia 8 września. Odbioru sprzętu dokona firma Global Electro Trading S.A. z Krakowa.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na szkolenie – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej

19 sierpnia 2011 | admin

Zapraszamy na szkolenie – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2011r. o godz.18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatowcu.

Zaproszenie

Dodaj komentarz

Dożynki w Rogowie

18 sierpnia 2011 | admin

Dnia 14 sierpnia 2011r. tuż przed godziną 15.00 przez wieś Rogów przeszedł kolorowy korowód z wieńcami kierując się do kościoła parafialnego pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Rogowie. Dożynki rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej dziękczynnej, poświęconej rolnikom i ich ciężkiej pracy. Liturgię prowadził ksiądz Wiktor Mentel. W trakcie liturgii sołectwa wsi Wyszogród i Rogów ofiarowały swe wieńce dożynkowe. Po nabożeństwie dożynkowy korowód przeszedł na plac przed remizą strażacką.

Oficjalne uroczystości otworzył i prowadził gospodarz dożynek Mieczysław  Boksa. Po prezentacji wieńców Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec i Michał Szczerba Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu  podziękowali rolnikom z terenu Gminy za udział, zaangażowanie w wykonanie wieńców oraz za ogromny trud włożony  w zbiór plonów.

Głos zabrał również wiceprzewodniczący kazimierskiej Rady Powiatu Adam Stoksik, który przypomniał, że dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia polski chleb.

Część artystyczną imprezy zainaugurowały występy młodzieży szkolnej, recitale zespołów muzycznych. Na scenie wystąpiły dzieci ze  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Opatowcu oraz zespół „Tomal sisters”. Tradycyjnie odbył się również występ zespołu ludowego z Rogowa, który odśpiewał pieśni dożynkowe. Dopisała nie tylko pogoda ale i mieszkańcy gminy, którzy licznie zgromadzili się przed remizą.

Ostatnim akordem imprezy, była trwająca niemal do rana, zabawa pod gołym niebem. Nad bezpieczeństwem bawiących się czuwali strażacy z OSP  Rogów.

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Dożynki

17 sierpnia 2011 | admin

Sołtys wsi Kocina oraz Rada Sołecka serdecznie zapraszają na:

D O Ż Y N K I

które odbędą się w dniu 21 sierpnia 2011 roku

w Kocinie

 


Dodaj komentarz

Wyprawka szkolna-dofinansowanie podręczników w 2011 r.

17 sierpnia 2011 | admin

O g ł o s z e n i e – „Wyprawka szkolna”

Od 16 sierpnia 2011r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników  uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2011/2012, które potrwa do 15 września 2011r.

 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPRAWKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna ”

o dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w szkołach na terenie Gminy Opatowiec:

-  klasa  I –III szkoły podstawowej

-  klasa  III gimnazjum

Ponadto rodzice mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalistycznego realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki:

- słabo widzących,

- niesłyszących,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedna z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona wyżej

Dodatkowym warunkiem do otrzymania „Wyprawki szkolnej” jest spełnienie kryterium dochodowego

w wysokości nie przekraczającej  351 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Rodzice zainteresowani pozyskaniem dofinansowania powinni po wniosek zgłosić się do Dyrektora Szkoły Podstawowej w  Opatowcu i Krzczonowie, oraz Dyrektora Gimnazjum w Opatowcu bądź pobrać go na naszej stronie internetowej .

Do wniosku należy dołączyć:

1). zaświadczenie o dochodach netto, za  miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

2). zaświadczenie z KRUS lub ZUS  o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek  renty/emerytury  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

3). dokumenty potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,

4). zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych  za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

5). decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

6). decyzja o przyznaniu zasiłku stałego,

7). zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego, oraz  pobieranych dodatkach do zasiłku rodzinnego, a także zasiłku pielęgnacyjnego,

8). dokument stwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów w  miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

9). zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej,

10). zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

11). oświadczenie o dochodach uzyskanych z pracy dorywczej,

W  przypadku korzystania  ze świadczeń  pomocy społeczne należy przedłożyć zaświadczenie z GOPS

 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących „Wyprawki szkolnej” udzielają:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu  –  tel. 41 351 80 10 do 31 sierpnia 2011r.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie  –  tel. 41 351 70 08

- Dyrektor Gimnazjum w Opatowcu  – tel. 41 351 80 50 do 31 sierpnia 2011r.

- Podinspektor Oświaty i Sł. Zdrowia w Opatowcu  –  tel. 41 351 83 35

Od 1 września Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – tel. 41 351 80 10

wniosek

Dodaj komentarz

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej

16 sierpnia 2011 | admin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,
  • w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 – 31 maja 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 – 30 listopada 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji pod nr tel. 41-35-18-052

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2011 r.

Dodaj komentarz

Informacja dla rolników – ubój zwierząt na użytek własny

11 sierpnia 2011 | admin

Dodaj komentarz

XII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich

4 sierpnia 2011 | admin

10 lipca 2011 roku – słonecznie, upalnie, parno!

Na błonia w Opatowcu zawitały tłumy miłośników koni. Impreza pn. „XII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich” odbyła się już po raz jedenasty w Opatowcu. Malowniczo położone błonia i piękne konie przyciągają swym urokiem. Z tego też względu wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Impreza odbyła się pod Honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa ,a organizatorami byli:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach.
Starosta Powiatu Kazimierskiego.
Wójt Gminy Opatowiec.

W tym dniu do Opatowca przyjechało wielu znamienitych gości, hodowców
i sympatyków końskiej urody. Swoją obecnością zaszczycili nas :
- Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wraz
z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego,
- Grzegorz Świercz, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego,
- Piotr Żołądek, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
- Krzysztof Janakowski, Kierownik Oddziału Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,
- Jan Nowak, Starosta Powiatu Kazimierskiego wraz z pracownikami starostwa,
- Tadeusz Kowalczyk, Radny Sejmiku,
- Magdalena Kędzierska, Dyrektor ARiMR w Kielcach,
- Krystyna Wicher, Przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego,
- Adam Stoksik, Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu Kazimierskiego,
- Zbigniew Jakubas, członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego,
- Tomasz Wójcik, Dyrektor Biura Poselskiego Aleksandra Grada,
- Kazimierz Zabłotny, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej,

Posłowie ziemi świętokrzyskiej:
- Andrzej Pałys,
- Mirosław Pawlak,
- Marek Kwitek,
Wójtowie i burmistrzowie sąsiednich gmin:
- Maria Kasperek, Wójt Gminy Czarnocin,
- Józef Zuwała, Wójt Gminy Bejsce,
- Paweł Zagaja, Wójt Gminy Nowy Korczyn,
- Tadeusz Bator, Wiceburmistrz Kazimierzy Wielkiej,
Radni, sołtysi, liczni mieszkańcy gminy Opatowiec, mieszkańcy województw świętokrzyskiego i małopolskiego oraz przedstawiciele lokalnych mediów: Echa-Dnia, Gazety Wyborczej i Zielonego Sztandaru. Adam Ochwanowski poeta i felietonista z Ponidzia.

W imieniu Ministra Rolnictwa życzenia i pozdrowienia przekazał Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Ekonomicznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Józef Błaszczęć. Na uroczystości nie zabrakło fachowców w dziedzinie hodowli i oceny koni w osobach:
- Bogusław Dąbrowski, Prezes Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach,
- Jan Ptak, V-ce Prezes ,
- Wojciech Semik, Kierownik OZHK w Kielcach wraz z pracownikami.

Od godz. 9:00 Komisja Sędziowska w składzie:
- Ewelina Cześnik,
- Adam Jończyk,
- Bogdan Kuchejda,
- Jerzy Białobok,
dokonywała ocen 36 szt. koni w tym 9 ogierów. W tym roku Championem wystawy został Koń Monte Christo hodowcy Pani Anny Błońskiej i właściciela Pana Mirosława Janika z Dobryszyc. V-ce championem został koń Pardwa hodowcy i właściciela Pana Karola Zychowicza z Daleszyc.
Uhonorowano także:
Champion Hodowlany Ogierów – Koń Monte Christo (Anna Błońska i Mirosław Janik)
V-ce Champion Hodowlany Ogierów – Koń Eżektor (Bogusław Dąbrowski)
Champion Hodowlany Klaczy – Klacz Pardwa (Karol Zychowicz)
V-ce Champion Hodowlany Klaczy – Klacz Bella (Antoni Chmielarski i Piotr Chmielarski)

Podczas wystawy uhonorowani zostali tytułem Honorowego Członka Związku Okręgowego Hodowców Koni w Kielcach inicjatorzy wystawy w Opatowcu: Sabina Minior, Henryk Barański, Wojciech Janowski, Stanisław Bujak oraz Złotą Odznaką Polskiego Związku Hodowców Koni: Bolesław Gadawski, Marek Karkocha, Ludwik Kosiorkiewicz,Ireneusz Nawrot, Józef Strach.

Jak przystało na charakter imprezy nie zabrakło też pięknych zaprzęgów konnych powożonych przez dziarskich młodzieńców. W programie nie zabrakło również dreszczyka emocji za sprawą pokazu Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego Hubala w barwach 13 Pułku Ułanów Wileńskich GRH Oblęgorek. (www.kawaleriakielce.pl).

W rywalizacji zaprzęgów konnych kolejno miejsca zajęli:
I miejsce Jerzy Knap,
II miejsce Marian Capiga,
III miejsce Tomal Jarosław i Stanisław Bernat,
IV miejsce Arkadiusz i Mariusz Biesaga,
V miejsce Jan Górski,
VI miejsce Dawid i Łukasz Jarosz,

Czas zgromadzonym na wystawie gościom umilał występ Orkiestry Dętej z Kociny pod przewodnictwem Marka Pluty. Jest to jedyna taka orkiestra działająca na terenie gminy i jedna z niewielu w regionie. Oprawę artystyczną imprezy uświetniały występy wokalistek:
siostry Patrycja i Luiza Tomal, Natalia Cabaj, Natalia Kurzyńska i Wiktoria Maj. Bardzo interesujący był pokaz tańca z hula-hop, wstążkami i tańca „preri”. Wszystkich artystów widzowie nagradzali gromkimi brawami.

Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec oraz
Michał Szczerba Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
podziękowali młodym artystom wręczając im maskotki i słodycze. Różnorodność dostępnych atrakcji pozwalała na to, że jedni mogli wybrać zabawę w wesołym miasteczku Happy Shark – B.Ogiński inni na zakupach, a jeszcze inni pod kolorowymi parasolami restauracji TAWERNA, która obsługiwała imprezę od strony gastronomicznej. Wśród licznych stoisk handlowych znaleźć można też było stoiska z akcesoriami dla koni i wyposażenia stajni, stoiska promocyjne BS Kielce, Zespołu Szkół z Odonowa, Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej i Gminy Opatowiec.

Na wystawie pojawił się Automobil Klub Kielecki Koło w Kazimierzy Wielkiej z szefem koła Markiem Krupą- Sekretarzem Powiatu Kazimierskiego. Klub zaprezentował 12 motocykli. Kolumnę motocyklistów z Kazimierzy Wielkiej do Opatowca prowadził niepełnosprawny Radosław Wieczorek poruszający się na specjalnie przygotowanym pojeździe. Championat swoją obecnością zaszczycił również ks.Ireneusz Zych, Proboszcz Parafii Św.Jakuba Apostoła w Opatowcu.
Wystawa zakończyła się zabawą taneczną „pod chmurką” na której grał Zespół TOP SECRET .

Championat wsparli finansowo:
- Bank Spółdzielczy Kielce,
- Rady Sołeckie Podskala i Opatowca,
- Barbara i Stanisław Wiśniewscy,
- Stanisław Stankiewicz,
- Tadeusz Moskwa,
- Anna i Marek Krawczyk,
- Krzysztof Parlak,
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Opatowca,
- Piotr Kowalczyk,
- Katarzyna Szczerba,

Uczestnicy z żalem żegnali Opatowiec i koniec imprezy, ale z nadzieją, że za rok spotkamy się znowu.

Rysunek na plakat i zaproszenie wykonała Inga Stadnicka, uczennica i mieszkanka Opatowca. Plakaty i zaproszenia wykonała Ksenia Janowska z Opatowca. Dokumentację zdjęciową wykonał Jan Charzewski i Wincjusz Włosowicz.

Organizatorzy dziękują za zabezpieczenie organizacyjne wystawy:
- Ochotniczym Strażom Pożarnym z Opatowca, Ksan, Rzemienowic i Kociny,
- Policji Powiatowej z Kazimierzy Wielkiej,
- Pogotowiu Ratunkowemu z Buska-Zdrój,
- Opiece weterynaryjnej – Mariusz Zieliński,

 

 

Dodaj komentarz

Zapytanie ofertowe na usługę transportową:usługa obejmuje przywóz dzieci na zajęcia szkolne do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz ich odwóz po zajęciach

4 sierpnia 2011 | admin

Dodaj komentarz

Zbiórka zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych

2 sierpnia 2011 | admin

Urząd Gminy w Opatowcu informuje, że w dniu 8 września 2011 roku odbędzie się zbiórka zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.Prosimy mieszkańców gminy o wystawienie  śmieci wzdłuż ulic do godz 8:00 dnia 8 września. Odbioru sprzętu dokona firma Global Electro Trading S.A. z Krakowa.

Dodaj komentarz

Oferta Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej

25 lipca 2011 | admin

Oferta